Agroconsulting

DSS + senzory + dataloggery + Scholanderova tlaková komora na měření vodního potenciálu v rostlinách

>
>

Agroconsulting

Obsah osvědčeného postupu

O Farmě

Název farmy

Agroconsulting (Antonio Díaz)
Los Oranes

Rok založení

2011

Poloha

Jaén, Andalusie

Plocha farmy/velikost organizace:

6.5 ha

Počet pracovníků:

8 sezonních zaměstnanců

Hlavní činnost farmy:

Olivy

Klimatické a půdní vlastnosti

Farma se nachází v údolí Guadalquivir, vedle pohoří Sierra Morena. Extrémně suchá léta a mírné, vlhké zimy, méně než 400 mm srážek za rok. Písečné půdy chudé na organickou hmotu, s nízkou schopností zadržovat vláhu a s výrazným nedostatkem minerálních látek jako je draslík, zinek nebo mangan.

Informace o opatření

Popis opatření

Implementace systému dálkového ovládání se senzory spravovanými dataloggery připojeným k webové platformě (DSS). Stanice má 3 senzory připojené v různých hloubkách půdy (10, 30 a 55 cm), sleduje také vlhkost vzduchu, teplotu vzduchu a půdy a dopad slunečního záření. Probíhá také kontrola vlhkosti vlhkoměrem, kontrola vodního stresu (algoritmus + Scholanderova komora), kontrola klimatických parametrů a kontrola možných chorob (především riziko růstu hub).

Cíl opatření

Cílem bylo poznat přesný okamžik pro použití závlahy, aby se optimalizovala spotřeba vody přizpůsobená potřebám plodiny. Kromě toho bylo cílem získat meteorologické informace a zavést ukazatele, které by umožnily upravit řízení farmy.

Odůvodnění výběru opatření

Nedostatek vody v oblasti, písčité a chudé půdy, chladné a vlhké zimy a také šíření houbových chorob přiměly zemědělce k rozhodnutí instalovat tyto senzory.

Častější zavlažování a nižší spotřeba vody, stejně jako předvídání potřeby fytosanitárního ošetření, odůvodňují zavedení tohoto opatření.

Odkud máte informace o tomto opatření?

Informace byly získány prostřednictvím poskytovatele služeb (Agroconsulting), který přizpůsobil a vyvinul technologické řešení na míru potřebám každé farmy.

Popis situace před zavedením opatření

Před zavedením opatření spotřebovávala farma více vody, než ve skutečnosti potřebovala, i když se její spotřeba ještě vešla do jejího povolení na spotřebu vody. Velká část této vody prosakovala a nebyla rostlinami využita, což znamenalo, že využití vody nebylo tak efektivní, jak by mohlo být. Kromě toho vznikala spotřeba paliva na její odběr.

Zainteresované strany

Zainteresované strany

Agronutrientes (Antonio Díaz)

Popis úlohy zainteresovaných stran

Společnost Agronutrientes provedla předchozí posouzení kvality půdy a vody. Po této předběžné studii nainstalovali zařízení, proškolili zemědělce v jeho používání a pravidelně udržují a kontrolují vodní stres pomocí tlakové komory Scholander.

Realizační fáze

Použité materiály

 • Meteorologická stanice
 • Snímač teploty (půdy a vzduchu)
 • Snímač vlhkosti vzduchu
 • Snímač vlhkosti půdy (10,30,55 cm).
 • Solární panel
 • Data Logger
 • Mobilní datová SIM karta
 • Webová platforma
 • Scholanderova komora (poskytování služeb)

Náklady na implementaci

Instalace 800 €.
Servis a roční údržba.

Využití dotací

Modernizační granty v rámci plánů Evropského fondu pro regionální rozvoj jsou určeny na pokrytí nákladů na taková opatření, jejichž cílem je zvýšit účinnost využívání zdrojů.

Realizace/budování

Je nutné umístit stanici tam, kde může zaznamenávat meteorologické hodnoty. Sondy s půdními čidly musí být umístěny ve vlhké baňce, kam dopadá voda z kapače, a to v různých hloubkách (10, 30, 55 cm). Ty jsou připojeny kabely k dataloggeru, který zaznamenává data a odesílá je na webovou platformu.

Aktivity potřebné na údržbu opatření

Při obdělávání půdy a sklizni je třeba dbát velké opatrnosti, aby nedošlo k poškození zařízení nebo vykopání půdního senzoru.

Každoročně se doporučuje podzemní senzory vyjmout, vyčistit a znovu zakopat.

Prostřednictvím webové platformy lze sledovat stav stanice (baterie, záření atd.), aby bylo možné identifikovat případné problémy.

Doporučené znalosti/dovednosti/školení/kurzy/vzdělávání nutné před zahájením realizace opatření

V případě outsourcingu (zemědělec se stará sám), nejsou vyžadovány žádné větší dovednosti, kromě schopnosti interpretovat grafy historických dat zaznamenaných na platformě.

Pro postavení stanice, jsou nutné znalosti elektroniky a informatiky. Pro interpretaci dat jsou nutné znalosti půdy, agronomie a klimatu.

Dopady

Vyhodnocením „mokrých profilů“ měřených senzory byla zjištěna ztráta vody průsakem po prvních 8 hodinách zavlažování. To odůvodnilo změnu posunů zavlažování zvýšením frekvence a zkrácením doby jedné závlahy. To mělo dopad na snížení neefektivní spotřeby vody téměř o 50 %, přičemž došlo i k úspoře paliva o 25 %.

Změna harmonogramu zavlažování umožnila, aby rostliny měly k dispozici více vody, čímž se snížila perkolace a vyplavování dusičnanů.

Stejně tak se snížila intenzita odběrů podzemní vody, což poskytlo hladině podzemní vody více času na obnovu v době vysoké spotřeby.

S rostoucí četností zavlažování se zvyšuje počet pracovních dnů a potřeba pracovních sil, zejména pokud tyto úkoly zastávají placení zaměstnanci.

Sociální dopady mohou mít negativní dopad v podobě zvýšení mzdových nákladů.

To však musí být kompenzováno snížením neefektivní spotřeby (vody a paliva použitého k jejímu získání).

Inovace

Inovační prvky

Digitální záznam fyzických dat získaných prostřednictvím senzorů je jedním ze základních předpokladů precizního zemědělství.

Využití dataloggerů pro správu těchto dat a jejich mobilní komunikace s webovou platformou pro vizualizaci informací představuje inovaci, která pomáhá zemědělcům při rozhodování (DSS).

Klíčový prvek úspěchu

Pro přizpůsobení zařízení a návrh DSS potřebám zemědělce je samozřejmě nezbytná dostupnost technologie a know-how dodavatele.

Zemědělec musí mít jasno v tom, co chce, aby se pustil do investice a optimalizoval svá agronomická rozhodnutí analýzou získaných údajů.

Omezení

Fyzická omezení

Písčitý charakter půdy a nízká dostupnost vody vyžadují optimalizaci využití vody v suchých měsících. Vysoká propustnost půdy snižuje účinnost zavlažování a zvyšuje riziko kontaminace podzemí dusičnany.

Technologická omezení

Existují jevy, které nelze zaznamenat za použití zařízení, jako je riziko onemocnění nebo vodní stres. To bylo vyřešeno tím, že byly odvozeny nepřímé ukazatele pomocí algoritmů založených na údajích zaznamenaných stanicí a také použitím Scholanderovy komory.

Omezení při přijetí

Mnozí zemědělci si nejsou vědomi, jakou půdu obdělávají a do jaké míry musí přizpůsobit zavlažovací plán, aby nedocházelo k plýtvání vodou v důsledku perkolace.

Neznalost existence těchto řešení, cena zařízení a nedostatečná informovanost omezují rozšíření těchto technologií.

Navrhovaná řešení výše uvedených omezení

Tento typ řešení má nízké náklady v porovnání s přínosy a jeho zavedení by mělo být povinné spolu s koncesemi na využívání vody. Tímto způsobem by bylo možné přizpůsobit přidělování a rozvrh zavlažování skutečným potřebám jednotlivých zemědělských podniků.

Získané poznatky

Zkušenost farmáře

Zkušenosti zemědělce byly velmi uspokojivé a změnily jeho vnímání hospodaření s vodou na tomto pozemku i na dalších pozemcích, které obhospodařuje.

Přímá výpověď farmáře

„Mnoho zemědělců vychází při hospodaření z pouček a minulých zkušeností, ale existují nové neznámé informace, které lze získat pouze použitím technologií, jako jsou zde popsané.“

Udržitelnost opatření

Environmentální udržitelnost

Efektivnější a méně intenzivní využívání podzemních vod pomáhá zajistit udržitelnost vodonosné vrstvy ve střednědobém horizontu.

Snížení perkolace pomáhá omezit znečištění podloží dusičnany.

Kromě toho je třeba vzít v úvahu snížení emisí z mechanických zdrojů energie, používaných k těžbě.

Ekonomická udržitelnost

Dochází ke dvěma efektům: na jedné straně zvyšujeme efektivitu využívání vody, snižujeme průsaky a spotřebu paliva.

Na druhé straně se zvyšují náklady na pracovní sílu a také náklady na investice a údržbu zařízení.

Čistá bilance je však pozitivní, pokud vezmeme v úvahu udržitelnost vodonosné vrstvy, která zaručuje dostupnost nekontaminované vody v dlouhodobém horizontu.

Použitelnost opatření na dalších farmách

Podmínky nutné pro zavedení opatření na farmě?

 • Informovanost zemědělců
 • Znalost technologií
 • Ekonomická kapacita
 • Technické znalosti
 • Přítomnost vyškolených dodavatelů
 • Politická podpora
 • Existence omezujících faktorů (půda, voda atd.)

Další podmínky pro zavedení opatření

 • Ve Španělsku je tento typ technologií podporován veřejnou správou prostřednictvím dotací na zlepšení zavlažování a zlepšení spotřeby zdrojů.
 • K pokrytí rostoucí poptávky je třeba vyškolit profesionály, kteří budou kombinovat znalosti v oblasti precizního zemědělství..
 • Je zapotřebí více školení pro zemědělce, aby byli otevřenější tomuto typu praxe a aby se vytvořila větší poptávka, která by podpořila toto odvětví do budoucna.
 • Tyto typy opatření lze zavést v každém zemědělském podniku a vřele je doporučujeme pro lepší kontrolu a optimalizaci zdrojů.
 • V každém případě se doporučují zejména pro farmy a oblasti, kde existují omezující faktory, jako je nedostatek vody, počasí nebo půdní podmínky.

Závěrečné poznámky

Precizní zemědělství musí do budoucna nabízet řešení, která umožní lepší monitorování zemědělských podniků a pomohou přijímat taková rozhodnutí, která optimalizují zdroje.

To je případ, kdy využití senzorů a analýza získaných informací umožnily změnit řízení zavlažování a zaručit ekonomickou a environmentální udržitelnost.

Plány do budoucna

Poznatky získané z tohoto řešení umožnily změnit myšlení a pracovní mechanismy.

Šíření získaných poznatků z tohoto případu mění způsob práce dalších zemědělců v okolí, kteří vidí pozitivní dopady těchto změn.

Nevyřešené problémy

Technologická řešení mají mnoho užitných vlastností, někdy musí každý zemědělec zjistit, jak takové řešení odpovídá jeho potřebám.

K tomu je nezbytné, aby byl uživatel zvědavý a měl vůli věci neustále zlepšovat a měnit.

Rady/doporučení

„Na mnoha farmách je nedostatek informací, a proto se věci dělají tak, jak se dělaly vždycky, nebo jak to dělá soused.
Mít k dispozici průběžné informace o své farmě, a to přístupnou formou, může změnit vnímání toho, co jste dělali doposud.“
ES05_04

Privacy Policy

At AGRIWATER we take the protection of your personal data very seriously. Our purpose is to protect the privacy of the data you provide us and to comply with the current regulations on the protection of personal data.

In compliance with the Act 3/2018 of 5 December on the Protection of Personal Data and Guarantee of Digital Rights transposing Regulation (EU) 2016/679, we inform you of the following information about our privacy and data protection policy:

Who the controller of the processing of your data?

The organization responsible of your data is Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky, ID E10133738. This is a non-governmental organization located in Prague, Czech Republic.

Address
Samcova 1177/1
11000
Praha 1

Telephone
+420266710413
+420266710414

Email contact
marketa.sandova@asz.cz

What is the purpose of the treatment?
 • To respond to requests, complaints and incidents transferred through our contact channels incorporated in the website.
 • To understand the behaviour of the navigator within the web in order to detect possible computer attacks on our web.
 • Comply with legal obligations that are directly applicable to us and regulate our activity.
 • To protect and exercise our rights or to respond to complaints of any kind.
 • Submission of newsletters regarding the goods or services that make up the activity of the responsible person or news related to his activity.

 

What is the legal base of the treatment?

The legal basis for the treatment of your data is the consent of the data subject under article 6.1 a) of the Regulation, as well as the legitimate interest of the data controller under article 6.1 f) of the Regulation.

The data we request from you are adequate, relevant and strictly necessary and in no case are you obliged to provide them to us, but their non-communication may affect the purpose of the service or the impossibility of providing it.

For how long do we keep your data?

Your data will be kept for the time required for the proper provision of the service offered, as well as to meet the responsibilities that may arise from it and any other legal requirement.

Which recipients will receive your data?

In the course of processing your data, Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky may share your data with:

On Projects Advising SL, as web management and maintenance service providers.

What are my rights?
 • Right of access: the right to obtain confirmation of whether personal data is being processed, as well as the right of access to such data.
 • Right to rectification of personal data.
 • Right to erasure
 • Right to limitation of processing
 • Right to data portability
 • Right to object: the right to object to data being processed.

The controller retains the right to restrict the rights set forth in Article 23 of the EU Regulation, if such restriction is provided to safeguard, in particular fundamental rights and freedoms and is a necessary and proportionate measure.

Where can I make a complaint?

If any interested party considers that their data are not being treated correctly, they can send their complaints to the following e-mail address; kristyna.strnadova@asz.cz, Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky.

The data subject declares to have acquired all this information.

Cookies Policy

What are cookies?

A cookie is a file that is downloaded and executed on your computer, phone, or mobile device when you access certain web pages. Cookies allow a website, among other things, to store and retrieve information about user’s browsing habits and recognize the user depending on the information they contain and the way they use their computer.

Cookies do not harm your computer and are necessary to facilitate navigation.

What are cookies used for on our website?

Cookies are necessary for our website to work properly. The purpose of our cookies is to improve the user’s browsing experience. They can be used to remember your preferences (language, country, etc.) during navigation and on future visits.

The information collected in the Cookies also allows us to improve the website and adapt it to the individual interests of users, speed up searches, etc.

What types of cookies does our website use?

Analysis Cookies: These, if they are used properly by us or by third parties, allow us to quantify the number of users and thus perform the measurement and statistical analysis regarding the users‘ usage of our service.

Advertising Cookies: These, if they are used properly by us or by third parties, allow us to manage as effectively as possible the supply of advertising space on the website, adapting the content of the advertisement to the content of the service requested or to the use you make of our website.

What we will NOT use cookies for

Our cookies do not store information about your personal identification, address, password, credit or debit card details, etc.

Who uses the information contained in these cookies?

The information stored in the website’s cookies is used exclusively by us, apart from those identified below as „third party cookies“, which are used and managed by external entities to provide us with services to improve our own services and the user’s experience when browsing our website.

Third party cookies are mainly used to obtain statistics and to guarantee the payment operations are carried out.

Can I prevent cookies from being used?

Yes, firstly, you must disable cookies in your browser and, secondly, delete the cookies stored in your browser associated with this website.

You can restrict, block, or delete cookies from this website at any time by modifying your browser settings. This setting is different for each browser. For more details on the configuration of cookies in your browser, please consult your browser’s „Help“ menu.

It is possible that some of the website’s features may no longer work if you disable cookies.

List of cookies that our website uses
Technical and customization cookies

These Cookies are used to identify the user during the session, prevent the user from having to repeat authentication processes on the website, speed up some website processes, remember selections made during the session or on subsequent accesses, remember pages already visited, etc.

COOKIES

PURPOSE

DURATION

MANAGEMENT

User identification

They are used to identify and authenticate the user. They also contain technical data from the user session, such as connection timeout, session identifier, etc.

Session

AGRIWATER

Session identification

They identify the user’s http session. They are common in all web applications to identify requests from a user’s session.

Session

AGRIWATER

Navigation status

They help identify the user’s browsing status (login, first page, first access, scroll status, voting status, etc.).

Session

AGRIWATER

Navigation analysis cookies

These Cookies obtain generic information about users‘ accesses to the website (not the content of the same) to subsequently provide us with information about these accesses for statistical purposes.

COOKIES

PURPOSE

DURATION

MANAGEMENT

Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz, _ga…)

They allow website statistic’s tracking through the Google Analytics tool, which is a service provided by Google to obtain information about user access to websites. Some of the data stored is: number of times a user visits the website, dates of the user’s first and last visit, duration of visits, from which page the user accessed the website, which search engine was used or which link was clicked, from which part of the world the user accessed the website, etc. The information generated by the cookie about your use of the website will be directly transmitted and stored by Google Inc (a company located in United States). The configuration of these cookies is predetermined by the service offered by Google, so we suggest you consult the Google Analytics privacy page, for more information on the cookies it uses and how to disable them (keep in mind that we are not responsible for the content and accuracy of third-party websites).

Persistent

Third Parties

Ochrana osobních údajů

V projektu AGRIWATER bereme ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Naším cílem je chránit soukromí údajů, které nám poskytujete, a dodržovat platné předpisy o ochraně osobních údajů.

V souladu se zákonem č. 3/2018 ze dne 5. prosince 2018 o ochraně osobních údajů a digitálních práv, který transponuje nařízení (EU) 2016/679, vás informujeme o našich zásadách ochrany soukromí a osobních údajů:

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Organizací odpovědnou za vaše osobní údaje je Asociace soukromého zemědělství ČR, IČ: 68402538. ASZ ČR je nevládní organizací se sídlem v Praze, České republice.

Adresa
Samcova 1177/1
11000
Praha 1

Telefon
+420266710413
+420266710414

E-mail
marketa.sandova@asz.cz

Jaký je účel zpracování?
 • Reagovat na žádosti, stížnosti a incidenty předané prostřednictvím našich kontaktních kanálů, které jsou součástí webových stránek.
 • K pochopení chování navigátora na webu za účelem odhalení možných počítačových útoků na náš web.
 • Dodržovat zákonné povinnosti, které se na nás přímo vztahují a které upravují naši činnost.
 • K ochraně a výkonu našich práv nebo k reakci na stížnosti jakéhokoli druhu.

 

Jaký je právní základ pro zpracování?

Právním základem pro zpracování vašich údajů je souhlas subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení a oprávněný zájem správce údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Údaje, které od vás požadujeme, jsou přiměřené, relevantní a nezbytně nutné a v žádném případě nejste povinni nám je poskytnout, ale jejich nesdělení může mít vliv na účel služby nebo nemožnost jejího poskytnutí.

Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

Vaše údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k řádnému poskytování nabízených služeb, jakož i k plnění povinností, které z nich mohou vyplývat, a dalších zákonných požadavků.

Kteří příjemci obdrží Vaše data?

Při zpracování vašich údajů může Asociace soukromého zemědělství ČR sdílet vaše údaje s poskytovatelem služeb správy a údržby webu On Projects Advising SL.

Jaká mám práva?
 • Právo na přístup: právo získat potvrzení o tom, zda jsou osobní údaje zpracovávány, a právo na přístup k těmto údajům.
 • Právo na opravu osobních údajů.
 • Právo na výmaz.
 • Právo na omezení zpracování.
 • Právo na přenositelnost údajů.
 • Právo vznést námitku: právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce si vyhrazuje právo omezit práva uvedená v článku 23 nařízení EU, pokud je takové omezení nezbytné pro ochranu zejména základních práv a svobod a představuje nezbytné a přiměřené opatření.

Kde mohu podat stížnost?

Pokud se některá ze zúčastněných stran domnívá, že s jejími údaji není zacházeno správně, může zaslat stížnost na následující e-mailovou adresu: marketa.sandova@asz.cz, Asociace soukromého zemědělství ČR.

Subjekt údajů prohlašuje, že všechny tyto informace získal.

Zásady používání cookies

Co jsou cookies?

Soubor cookie je soubor, který se stáhne a spustí ve vašem počítači, telefonu nebo mobilním zařízení, když navštívíte určité webové stránky. Cookies umožňují webové stránce mimo jiné ukládat a načítat informace o návycích uživatele při prohlížení stránek a rozpoznat uživatele v závislosti na informacích, které obsahují, a na způsobu, jakým používá svůj počítač.

Cookies nepoškozují váš počítač a jsou nezbytné pro usnadnění navigace.

K čemu se na našich webových stránkách používají cookies?

Soubory cookie jsou nezbytné pro správnou funkci našich webových stránek. Účelem našich cookies je zlepšit uživatelský zážitek z prohlížení. Mohou být použity k zapamatování vašich preferencí (jazyk, země atd.) během navigace a při dalších návštěvách.

Informace shromážděné v souborech cookie nám také umožňují vylepšovat webové stránky a přizpůsobovat je individuálním zájmům uživatelů, zrychlovat vyhledávání atd.

Jaké typy cookies naše webové stránky používají?

Analytické cookies: Tyto soubory, pokud jsou námi nebo třetími stranami správně používány, nám umožňují kvantifikovat počet uživatelů a provádět tak měření a statistické analýzy týkající se používání našich služeb uživateli.

Reklamní cookies: Tyto cookies, pokud jsou námi nebo třetími stranami řádně používány, nám umožňují co nejefektivněji řídit nabídku reklamního prostoru na webových stránkách a přizpůsobit obsah reklamy obsahu požadované služby nebo způsobu používání našich webových stránek.

K čemu soubory cookie NEPOUŽÍVÁME

Naše soubory cookie neukládají informace o vaší osobní identifikaci, adrese, hesle, údajích o kreditní nebo debetní kartě atd.

Kdo používá informace obsažené v cookies?

Informace uložené v souborech cookie těchto webových stránek používáme výhradně my, kromě souborů cookie označených níže jako „soubory cookie třetích stran“. Ty používají a spravují externí subjekty, poskytující služby ke zlepšení našich vlastních služeb a uživatelského zážitku při prohlížení našich webových stránek.

Soubory cookie třetích stran se používají především k získávání statistických údajů a k zajištění provádění platebních operací.

Mohu zabránit používání souborů cookie?

Ano, zaprvé musíte ve svém prohlížeči zakázat soubory cookie a zadruhé vymazat soubory cookie uložené v prohlížeči a související s touto webovou stránkou.

Soubory cookie z této webové stránky můžete kdykoli omezit, zablokovat nebo odstranit úpravou nastavení prohlížeče. Toto nastavení je pro každý prohlížeč jiné. Další podrobnosti o konfiguraci souborů cookie ve vašem prohlížeči naleznete v nabídce „Nápověda“ vašeho prohlížeče.

Je možné, že pokud soubory cookie zakážete, některé funkce webových stránek nebudou fungovat.

Seznam cookies, které naše webové stránky používají
Technické cookies a cookies pro uzpůsobení potřeb

Tyto cookies se používají k identifikaci uživatele během relace, k tomu, aby uživatel nemusel opakovat procesy ověřování na webových stránkách. Dále k urychlení některých procesů na webových stránkách, k zapamatování již navštívených stránek nebo zapamatování voleb provedených během relace či při dalších přístupech atd.

COOKIES

ÚČEL

DOBA TRVÁNÍ

MANAGEMENT

Identifikace uživatele

Slouží k identifikaci a ověření uživatele. Obsahují také technické údaje z relace uživatele, jako je časový limit připojení, identifikátor relace atd.

Relace

AGRIWATER

Identifikace relace

Identifikují relaci http uživatele. Jsou běžné ve všech webových aplikacích a slouží k identifikaci požadavků z relace uživatele.

Relace

AGRIWATER

Navigační status

Pomáhají identifikovat stav procházení uživatele (přihlášení, první stránka, první přístup, stav procházení, stav hlasování atd.).

Relace

AGRIWATER

Cookies pro analýzu navigace

Tyto soubory cookie získávají obecné informace o přístupech uživatelů na webové stránky (nikoli o jejich obsahu), aby nám následně poskytly informace o těchto přístupech pro statistické účely.

COOKIES

ÚČEL

DOBA TRVÁNÍ

MANAGEMENT

Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz, _ga…)

Umožňují sledování statistik webových stránek prostřednictvím nástroje Google Analytics, což je služba poskytovaná společností Google k získávání informací o přístupu uživatelů na webové stránky. Některé z ukládaných údajů jsou: počet návštěv uživatele na webových stránkách, data první a poslední návštěvy uživatele, doba trvání návštěv, ze které stránky uživatel na webové stránky vstoupil, který vyhledávač použil nebo na který odkaz kliknul, z které části světa na webové stránky vstoupil atd. Informace vygenerované souborem cookie o používání webové stránky budou přímo předány a uloženy společností Google Inc. (společnost se sídlem ve Spojených státech amerických). Konfigurace těchto souborů cookie je předurčena službou nabízenou společností Google, proto doporučujeme, abyste se seznámili se stránkou o ochraně osobních údajů služby Google Analytics na adrese, kde naleznete další informace o souborech cookie, které používá, a o tom, jak je zakázat (mějte na paměti, že nejsme zodpovědní za obsah a správnost webových stránek třetích stran).

Trvalé

Třetí strany