Purificación A. Valderrama

Podzemní zavlažovací pásy s integrovaným odkapávačem

>
>

Purificación A. Valderrama

Obsah osvědčeného postupu

O Farmě

Název farmy

Felipe E. Sanchez y Otra Más CB
(Purificación A. Valderrama)

Rok založení

1998

Poloha

Andalusie, Jaén

Plocha farmy/velikost organizace:

2.5 ha

Počet pracovníků:

1 stálý zaměstnanec a 10 sezonních

Hlavní činnost farmy:

Olivy

Klimatické a půdní vlastnosti

Krajina Jaén, jílovité půdy. Horká léta a suché zimy. Srážky méně než 400 mm/rok.

Zavlažování z řeky Guadalquivir přes zavlažovací komunitu Santa María Magdalena s odběrem vody v Mengibaru. K řece vede 10,89 km potrubí s nádrží v Pozo Pimiento a 2 čerpacími místy.

ES01_09

Informace o opatření

Popis opatření

Přechod ze zavlažování deštěm na zavlažovací pásy s integrovanými kapači.

Kapače jsou od sebe vzdáleny 1,3 m a zakopány 20 cm hluboko, s průtokem 1,6 l/hod.

Trubky jsou zakopány v hloubce 16 mm po obou stranách linií olivovníků. Olivovníky jsou tvořeny několika kmeny se zvýšenou potřebou vody, a toto opatření zaručuje přísun vody do celé kořenové sítě olivovníku.

Oba konce pásů jsou napojeny na potrubí o průměru 32 mm, aby bylo zaručeno zásobování i v případě skřípnutí nebo přerušení vedení

Kromě toho byla vytvořena zavlažovací hlavice, ze které se provádí fertigace pomocí automatického systému.

Cíl opatření

Hlavním cílem je zpřístupnit vodu v místech, kde ji mohou využít kořeny, a také snížit evapotranspiraci až o 30 %, zabránit zlomení trubek způsobenému polními pracemi a zabránit králíkům, kteří v této oblasti vyhledávají vodu tím, aby rozkousaly gumové pásy.

Odůvodnění výběru opatření

Pozemky mají dobrou retenční schopnost, farmář chtěl snížit evapotranspiraci a využít 100 % závlahové vody, a proto bylo rozhodnuto použít podzemní závlahu.

Aby se využila i voda mezi stávajícími řadami olivovníků, byly vysazeny olivovníky mezi stávající stromořadí (přechod z rozmístění stromů z 10 x 10 m na 5 x 10 m).

Odkud máte informace o tomto opatření?

Na základě předchozích zkušeností zemědělců a znalostí toho, co se dělá na jiných farmách, rozhodli majitelé pozemků po dohodě s instalatérem zavlažování o nejlepším systému a provedení, které vyhovovalo jejich cílům.

Zainteresované strany

Zainteresované strany

David Navarro, realizátor závlah z města Mengibar

Popis úlohy zainteresovaných stran

Jeho firma provedla instalaci automatického zavlažovacího systému.

Realizační fáze

Popis průzkumu provedeného za účelem realizace

Zemědělec si vyžádal 4-5 nabídek, ze kterých vybral dodavatele na základě nákladů a návrhu instalace.

Použité materiály

 • 16mm trubka s integrovanými kapači
 • 32mm polyethylenové potrubí
 • Zavlažovací hlavice s automatickým zavlažovacím systémem
 • Fertigační systém
 • Filtry
 • Solární panel
 • Kroužky s regulátory tlaku (1,8bar)
 • Rostliny pro zvýšení využití (rozmístění podle vzorce 5×10)

Náklady na implementaci

13 000 €

Realizace/budování

Zavlažovací komunita přivádí vodu z řeky Guadalquivir (vzdálenost 10 km), pomocí dvou čerpacích systémů do dvou nádrží, zavlažování probíhá pod tlakem 10 bar, který je na pozemku regulován na 1,8 bar.

Instalace zavlažovací sítě a kontejneru, kde jsou umístěna všechna elektrická zařízení, filtry a systém vstřikování hnojiv, byla provedena pomocí lopaty. Kromě toho se k řízení elektronických zařízení (automatů) využívá sluneční energie.

Aktivity potřebné na údržbu opatření

Přestože dochází k automatickému čištění filtrů, je nutné čištění filtrů a koncového potrubí provádět každý rok ručně.

Používané hnojivo způsobuje kyselé reakce, což zabraňuje vzniku sraženin a ucpávání.

Spoje potrubí o průměru 16 mm se kontrolují, protože v důsledku tlaku může dojít ke 2 až 3 zlomům ročně.

Doporučené znalosti/dovednosti/školení/kurzy/vzdělávání nutné před zahájením realizace opatření

Agronomie, technologie zavlažování, hnojení.

Dopady

Produkce se zvýšila ze 7 000 kg ročně na 27 000 kg ročně. Produkce odpovídající spotřebě 3000 m3 vody se dosahuje při reálné spotřebě 2000 m3, čímž dochází k úspoře nákladů. Přechod na zavlažování však zvyšuje počet pracovních dnů vyhrazených na úkony jako je čištění, pletí, údržba atd.
Zvládli snížit spotřebu vody až o 20-30 %, a zároveň dosáhnout výnosů odpovídajících vyšším přídělům vody. Přidělená voda je tedy maximálně optimalizována při vysoké produktivitě.
Větší potřeba pracovních sil, spojená se zavlažováním, vede k větší zaměstnanosti. Také posiluje síť poskytovatelů služeb pro instalaci a údržbu zavlažovacích systémů.
Tento systém vyžaduje údržbu a péči, pokud se používá hluboké orby. Je nutné zamezit přeříznutí gumových pásů nebo jejich uštípnutí, a tím zamezit vyšším nákladům na údržbu v důsledku neopatrného používání systému.

Inovace

Inovační prvky

Automatizace využívající solární energii umožňuje automatické otevírání sektorů, čištění filtrů a vstřikování závlahy.

Dalším inovativním prvkem bylo uzavření okruhu spojením obou konců 16mm trubky s 32mm trubkou, což zaručuje kontinuální systém se stabilním tlakem i v případě skřípnutí gumy.

Klíčový prvek úspěchu

Zásadní je taková konstrukce, která se snaží optimalizovat spotřebu vody podle velikosti pozemku.

Použití automatik a regulátorů, které usnadňují manipulaci a minimalizují potřebu ruční práce.

Omezení

Fyzická omezení

Pozemek je velmi dlouhý a úzký s malým sklonem, ale aby byl stejný tlak ve vyšších i nižších částech, museli jsme vytvořit dva zavlažovací sektory.

Vzdálenost od řeky, 10 km, vyžaduje řízení zásobování vodou prostřednictvím zavlažovací komunity, která provádí čerpání a udržování vody v nádržích.

Omezení při přijetí

Mnoho lidí odradí vyšší náklady na realizaci tohoto opatření. Zkušenosti však ukazují, že vyšší náklady jsou spojené s úsporami vody a nižšími náklady na údržbu.

Navrhovaná řešení výše uvedených omezení

Správný popis přínosů tohoto opatření může snížit omezení při přijímání.

Nedostatečný přístup k vodním zdrojům, a vysoké náklady na přístup k nim jsou vyváženy pozitivy tohoto opatření.

Získané poznatky

Zkušenost farmáře

Zemědělec je velmi spokojen, i když doporučuje zvýšit hustotu výsadby (v jeho případě se přechází ze vzorce výsadby 10x10m na 10x5m), aby se neztrácela voda.

V tomto případě museli instalovat povrchové kapače, aby mohli zalévat nové rostliny, protože jejich kořeny ještě nedosahují do vlhkých spodních míst.

Udržitelnost opatření

Environmentální udržitelnost

Nejenže je úspora vody zřejmá, ale díky ní se rostliny nemusí „přetahovat“ o vodu. To znamená menší ztráty půdy, větší přínos organické hmoty a také větší biologickou rozmanitost. Kromě toho se využívá solární energie, tedy nulové emise.

Ekonomická udržitelnost

Ekonomická udržitelnost opatření je kromě začlenění do zavlažovací komunity odůvodněna jeho rychlou amortizací díky vyšší produktivitě, nižším nákladům na údržbu. Přináší také sociální dopady, protože roste potřeba pracovní sily.

Použitelnost opatření na dalších farmách

Podmínky nutné pro zavedení opatření na farmě?

 • Dostupnost vody (fyzická a právní)
 • Nepísčité půdy
 • Optimální návrh systému
 • Pečlivé hospodaření s půdou
 • Pravidelná údržba
 • Finanční zdroje pro realizaci

Další podmínky pro zavedení opatření

 • Je nutná dostupnost vody a půdy vhodné pro podzemní zavlažování (jíly).
 • Ochota přijmout větší investice pro optimální využití vody.
 • Sociální struktury a zavlažovací komunity.
 • Klimatické a půdní podmínky odůvodňující vyšší náklady na tento typ opatření.

Závěrečné poznámky

Používání zasypaných pásů je stále rozšířenější systém, který zajišťuje co nejlepší využití vody, zejména v oblastech s vysokou evapotranspirací.

Pro dosažení tohoto cíle je zásadní návrh, údržba a optimalizace systému.

Plány do budoucna

Toto byla první zemědělcova zkušenost s tímto systémem, a vedla k zavedení na mandloňových pozemcích ve stejném kraji.

Nevyřešené problémy

Sklon, typ půdy a hustota výsadby jsou aspekty, které je třeba vzít v úvahu, aby se předešlo problémům nebo špatnému využití celého vlhkého pásma získaného tímto systémem.

Je nutné používat přísavky, aby nedocházelo k ucpávání kapačů.

Vzhledem k možnosti skřípnutí v důsledku posunu půdy nebo prací na pozemku je vhodné použít dvojitý pás s konstantním průtokem (se spojenými konci).

Rady/doporučení

„Manipulace je jednoduchá a nedochází k mnoha poruchám, je nutné provést dobrou konstrukci, aby nedocházelo k aspiracím, a používat kyselé hnojivo, aby nedocházelo k usazeninám a ucpávání.“
ES01_10

Privacy Policy

At AGRIWATER we take the protection of your personal data very seriously. Our purpose is to protect the privacy of the data you provide us and to comply with the current regulations on the protection of personal data.

In compliance with the Act 3/2018 of 5 December on the Protection of Personal Data and Guarantee of Digital Rights transposing Regulation (EU) 2016/679, we inform you of the following information about our privacy and data protection policy:

Who the controller of the processing of your data?

The organization responsible of your data is Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky, ID E10133738. This is a non-governmental organization located in Prague, Czech Republic.

Address
Samcova 1177/1
11000
Praha 1

Telephone
+420266710413
+420266710414

Email contact
marketa.sandova@asz.cz

What is the purpose of the treatment?
 • To respond to requests, complaints and incidents transferred through our contact channels incorporated in the website.
 • To understand the behaviour of the navigator within the web in order to detect possible computer attacks on our web.
 • Comply with legal obligations that are directly applicable to us and regulate our activity.
 • To protect and exercise our rights or to respond to complaints of any kind.
 • Submission of newsletters regarding the goods or services that make up the activity of the responsible person or news related to his activity.

 

What is the legal base of the treatment?

The legal basis for the treatment of your data is the consent of the data subject under article 6.1 a) of the Regulation, as well as the legitimate interest of the data controller under article 6.1 f) of the Regulation.

The data we request from you are adequate, relevant and strictly necessary and in no case are you obliged to provide them to us, but their non-communication may affect the purpose of the service or the impossibility of providing it.

For how long do we keep your data?

Your data will be kept for the time required for the proper provision of the service offered, as well as to meet the responsibilities that may arise from it and any other legal requirement.

Which recipients will receive your data?

In the course of processing your data, Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky may share your data with:

On Projects Advising SL, as web management and maintenance service providers.

What are my rights?
 • Right of access: the right to obtain confirmation of whether personal data is being processed, as well as the right of access to such data.
 • Right to rectification of personal data.
 • Right to erasure
 • Right to limitation of processing
 • Right to data portability
 • Right to object: the right to object to data being processed.

The controller retains the right to restrict the rights set forth in Article 23 of the EU Regulation, if such restriction is provided to safeguard, in particular fundamental rights and freedoms and is a necessary and proportionate measure.

Where can I make a complaint?

If any interested party considers that their data are not being treated correctly, they can send their complaints to the following e-mail address; kristyna.strnadova@asz.cz, Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky.

The data subject declares to have acquired all this information.

Cookies Policy

What are cookies?

A cookie is a file that is downloaded and executed on your computer, phone, or mobile device when you access certain web pages. Cookies allow a website, among other things, to store and retrieve information about user’s browsing habits and recognize the user depending on the information they contain and the way they use their computer.

Cookies do not harm your computer and are necessary to facilitate navigation.

What are cookies used for on our website?

Cookies are necessary for our website to work properly. The purpose of our cookies is to improve the user’s browsing experience. They can be used to remember your preferences (language, country, etc.) during navigation and on future visits.

The information collected in the Cookies also allows us to improve the website and adapt it to the individual interests of users, speed up searches, etc.

What types of cookies does our website use?

Analysis Cookies: These, if they are used properly by us or by third parties, allow us to quantify the number of users and thus perform the measurement and statistical analysis regarding the users‘ usage of our service.

Advertising Cookies: These, if they are used properly by us or by third parties, allow us to manage as effectively as possible the supply of advertising space on the website, adapting the content of the advertisement to the content of the service requested or to the use you make of our website.

What we will NOT use cookies for

Our cookies do not store information about your personal identification, address, password, credit or debit card details, etc.

Who uses the information contained in these cookies?

The information stored in the website’s cookies is used exclusively by us, apart from those identified below as „third party cookies“, which are used and managed by external entities to provide us with services to improve our own services and the user’s experience when browsing our website.

Third party cookies are mainly used to obtain statistics and to guarantee the payment operations are carried out.

Can I prevent cookies from being used?

Yes, firstly, you must disable cookies in your browser and, secondly, delete the cookies stored in your browser associated with this website.

You can restrict, block, or delete cookies from this website at any time by modifying your browser settings. This setting is different for each browser. For more details on the configuration of cookies in your browser, please consult your browser’s „Help“ menu.

It is possible that some of the website’s features may no longer work if you disable cookies.

List of cookies that our website uses
Technical and customization cookies

These Cookies are used to identify the user during the session, prevent the user from having to repeat authentication processes on the website, speed up some website processes, remember selections made during the session or on subsequent accesses, remember pages already visited, etc.

COOKIES

PURPOSE

DURATION

MANAGEMENT

User identification

They are used to identify and authenticate the user. They also contain technical data from the user session, such as connection timeout, session identifier, etc.

Session

AGRIWATER

Session identification

They identify the user’s http session. They are common in all web applications to identify requests from a user’s session.

Session

AGRIWATER

Navigation status

They help identify the user’s browsing status (login, first page, first access, scroll status, voting status, etc.).

Session

AGRIWATER

Navigation analysis cookies

These Cookies obtain generic information about users‘ accesses to the website (not the content of the same) to subsequently provide us with information about these accesses for statistical purposes.

COOKIES

PURPOSE

DURATION

MANAGEMENT

Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz, _ga…)

They allow website statistic’s tracking through the Google Analytics tool, which is a service provided by Google to obtain information about user access to websites. Some of the data stored is: number of times a user visits the website, dates of the user’s first and last visit, duration of visits, from which page the user accessed the website, which search engine was used or which link was clicked, from which part of the world the user accessed the website, etc. The information generated by the cookie about your use of the website will be directly transmitted and stored by Google Inc (a company located in United States). The configuration of these cookies is predetermined by the service offered by Google, so we suggest you consult the Google Analytics privacy page, for more information on the cookies it uses and how to disable them (keep in mind that we are not responsible for the content and accuracy of third-party websites).

Persistent

Third Parties

Ochrana osobních údajů

V projektu AGRIWATER bereme ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Naším cílem je chránit soukromí údajů, které nám poskytujete, a dodržovat platné předpisy o ochraně osobních údajů.

V souladu se zákonem č. 3/2018 ze dne 5. prosince 2018 o ochraně osobních údajů a digitálních práv, který transponuje nařízení (EU) 2016/679, vás informujeme o našich zásadách ochrany soukromí a osobních údajů:

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Organizací odpovědnou za vaše osobní údaje je Asociace soukromého zemědělství ČR, IČ: 68402538. ASZ ČR je nevládní organizací se sídlem v Praze, České republice.

Adresa
Samcova 1177/1
11000
Praha 1

Telefon
+420266710413
+420266710414

E-mail
marketa.sandova@asz.cz

Jaký je účel zpracování?
 • Reagovat na žádosti, stížnosti a incidenty předané prostřednictvím našich kontaktních kanálů, které jsou součástí webových stránek.
 • K pochopení chování navigátora na webu za účelem odhalení možných počítačových útoků na náš web.
 • Dodržovat zákonné povinnosti, které se na nás přímo vztahují a které upravují naši činnost.
 • K ochraně a výkonu našich práv nebo k reakci na stížnosti jakéhokoli druhu.

 

Jaký je právní základ pro zpracování?

Právním základem pro zpracování vašich údajů je souhlas subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení a oprávněný zájem správce údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Údaje, které od vás požadujeme, jsou přiměřené, relevantní a nezbytně nutné a v žádném případě nejste povinni nám je poskytnout, ale jejich nesdělení může mít vliv na účel služby nebo nemožnost jejího poskytnutí.

Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

Vaše údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k řádnému poskytování nabízených služeb, jakož i k plnění povinností, které z nich mohou vyplývat, a dalších zákonných požadavků.

Kteří příjemci obdrží Vaše data?

Při zpracování vašich údajů může Asociace soukromého zemědělství ČR sdílet vaše údaje s poskytovatelem služeb správy a údržby webu On Projects Advising SL.

Jaká mám práva?
 • Právo na přístup: právo získat potvrzení o tom, zda jsou osobní údaje zpracovávány, a právo na přístup k těmto údajům.
 • Právo na opravu osobních údajů.
 • Právo na výmaz.
 • Právo na omezení zpracování.
 • Právo na přenositelnost údajů.
 • Právo vznést námitku: právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce si vyhrazuje právo omezit práva uvedená v článku 23 nařízení EU, pokud je takové omezení nezbytné pro ochranu zejména základních práv a svobod a představuje nezbytné a přiměřené opatření.

Kde mohu podat stížnost?

Pokud se některá ze zúčastněných stran domnívá, že s jejími údaji není zacházeno správně, může zaslat stížnost na následující e-mailovou adresu: marketa.sandova@asz.cz, Asociace soukromého zemědělství ČR.

Subjekt údajů prohlašuje, že všechny tyto informace získal.

Zásady používání cookies

Co jsou cookies?

Soubor cookie je soubor, který se stáhne a spustí ve vašem počítači, telefonu nebo mobilním zařízení, když navštívíte určité webové stránky. Cookies umožňují webové stránce mimo jiné ukládat a načítat informace o návycích uživatele při prohlížení stránek a rozpoznat uživatele v závislosti na informacích, které obsahují, a na způsobu, jakým používá svůj počítač.

Cookies nepoškozují váš počítač a jsou nezbytné pro usnadnění navigace.

K čemu se na našich webových stránkách používají cookies?

Soubory cookie jsou nezbytné pro správnou funkci našich webových stránek. Účelem našich cookies je zlepšit uživatelský zážitek z prohlížení. Mohou být použity k zapamatování vašich preferencí (jazyk, země atd.) během navigace a při dalších návštěvách.

Informace shromážděné v souborech cookie nám také umožňují vylepšovat webové stránky a přizpůsobovat je individuálním zájmům uživatelů, zrychlovat vyhledávání atd.

Jaké typy cookies naše webové stránky používají?

Analytické cookies: Tyto soubory, pokud jsou námi nebo třetími stranami správně používány, nám umožňují kvantifikovat počet uživatelů a provádět tak měření a statistické analýzy týkající se používání našich služeb uživateli.

Reklamní cookies: Tyto cookies, pokud jsou námi nebo třetími stranami řádně používány, nám umožňují co nejefektivněji řídit nabídku reklamního prostoru na webových stránkách a přizpůsobit obsah reklamy obsahu požadované služby nebo způsobu používání našich webových stránek.

K čemu soubory cookie NEPOUŽÍVÁME

Naše soubory cookie neukládají informace o vaší osobní identifikaci, adrese, hesle, údajích o kreditní nebo debetní kartě atd.

Kdo používá informace obsažené v cookies?

Informace uložené v souborech cookie těchto webových stránek používáme výhradně my, kromě souborů cookie označených níže jako „soubory cookie třetích stran“. Ty používají a spravují externí subjekty, poskytující služby ke zlepšení našich vlastních služeb a uživatelského zážitku při prohlížení našich webových stránek.

Soubory cookie třetích stran se používají především k získávání statistických údajů a k zajištění provádění platebních operací.

Mohu zabránit používání souborů cookie?

Ano, zaprvé musíte ve svém prohlížeči zakázat soubory cookie a zadruhé vymazat soubory cookie uložené v prohlížeči a související s touto webovou stránkou.

Soubory cookie z této webové stránky můžete kdykoli omezit, zablokovat nebo odstranit úpravou nastavení prohlížeče. Toto nastavení je pro každý prohlížeč jiné. Další podrobnosti o konfiguraci souborů cookie ve vašem prohlížeči naleznete v nabídce „Nápověda“ vašeho prohlížeče.

Je možné, že pokud soubory cookie zakážete, některé funkce webových stránek nebudou fungovat.

Seznam cookies, které naše webové stránky používají
Technické cookies a cookies pro uzpůsobení potřeb

Tyto cookies se používají k identifikaci uživatele během relace, k tomu, aby uživatel nemusel opakovat procesy ověřování na webových stránkách. Dále k urychlení některých procesů na webových stránkách, k zapamatování již navštívených stránek nebo zapamatování voleb provedených během relace či při dalších přístupech atd.

COOKIES

ÚČEL

DOBA TRVÁNÍ

MANAGEMENT

Identifikace uživatele

Slouží k identifikaci a ověření uživatele. Obsahují také technické údaje z relace uživatele, jako je časový limit připojení, identifikátor relace atd.

Relace

AGRIWATER

Identifikace relace

Identifikují relaci http uživatele. Jsou běžné ve všech webových aplikacích a slouží k identifikaci požadavků z relace uživatele.

Relace

AGRIWATER

Navigační status

Pomáhají identifikovat stav procházení uživatele (přihlášení, první stránka, první přístup, stav procházení, stav hlasování atd.).

Relace

AGRIWATER

Cookies pro analýzu navigace

Tyto soubory cookie získávají obecné informace o přístupech uživatelů na webové stránky (nikoli o jejich obsahu), aby nám následně poskytly informace o těchto přístupech pro statistické účely.

COOKIES

ÚČEL

DOBA TRVÁNÍ

MANAGEMENT

Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz, _ga…)

Umožňují sledování statistik webových stránek prostřednictvím nástroje Google Analytics, což je služba poskytovaná společností Google k získávání informací o přístupu uživatelů na webové stránky. Některé z ukládaných údajů jsou: počet návštěv uživatele na webových stránkách, data první a poslední návštěvy uživatele, doba trvání návštěv, ze které stránky uživatel na webové stránky vstoupil, který vyhledávač použil nebo na který odkaz kliknul, z které části světa na webové stránky vstoupil atd. Informace vygenerované souborem cookie o používání webové stránky budou přímo předány a uloženy společností Google Inc. (společnost se sídlem ve Spojených státech amerických). Konfigurace těchto souborů cookie je předurčena službou nabízenou společností Google, proto doporučujeme, abyste se seznámili se stránkou o ochraně osobních údajů služby Google Analytics na adrese, kde naleznete další informace o souborech cookie, které používá, a o tom, jak je zakázat (mějte na paměti, že nejsme zodpovědní za obsah a správnost webových stránek třetích stran).

Trvalé

Třetí strany