Αειφοροσ Γεωργια

Σπουδαιότητα της Αποτελεσματικής Χρήσης Νερού

Εκπαιδευτική ενότητα 05

Εισαγωγη

 • Το νερό είναι ο πιο ζωτικός μας πόρος, αλλά λιγότερο από 1% είναι διαθέσιμο για ανθρώπινη χρήση.
 • Το νερό αποτελεί κρίσιμη εισροή για τη γεωργική παραγωγή και παίζει σημαντικό ρόλο στην επισιτιστική ασφάλεια.
 • Οι έντονες βροχοπτώσεις προκαλούν τεράστιες επιφανειακές και υπόγειες απορροές όπου η γη έχει κλίση. Οι απώλειες κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων είναι τεράστιες (30 έως 50 χιλιάδες m3 νερού ανά 100 εκτάρια).
 • Η ζήτηση (κλιματική αλλαγή, πληθυσμιακή αύξηση, εκβιομηχάνιση…) για νερό αυξάνεται, αλλά μειώνονται τα περιορισμένα αποθέματα νερού (π.χ. ρύπανση του νερού).
 • Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός για τη χρήση του νερού θα έχει άμεσο αντίκτυπο στη γεωργία και στην ικανότητα σίτισης του αυξανόμενου πληθυσμού.
 • Παγκοσμίως, περισσότερο από το 70% του νερού χρησιμοποιείται στη γεωργία.

Περιεχόμενα

1.1. Η σπουδαιότητα της WUE

1.2. Η WUE στηρίζεται

3.1. Γεωργία Ακριβείας

3.2. Αγροδασοπονία

3.3. Αυξήστε την Ικανότητα του Εδάφους να συγκρατεί νερό

3.4. Εξοικονομείστε Νερό στο Τοπίο

1. Αποτελεσματική Χρήση Νερού (WUE)1. Αποτελεσματική Χρήση Νερού (WUE)

 • Η αποδοτικότητα χρήσης νερού είναι η ποσότητα άνθρακα που αφομοιώνεται ως βιομάζα ή τα σιτηρά που παράγονται ανά μονάδα νερού που χρησιμοποιείται από την καλλιέργεια.
 • Η αποδοτικότητα της χρήσης νερού συνήθως μετράται με τη συγκομιδή των φυτών, τον προσδιορισμό του ξηρού βάρους του φυτικού τμήματος, ή του σπόρου και με τη διαίρεση του με τις βροχοπτώσεις ή την άρδευση συν τις βροχοπτώσεις.
 • Η αποδοτικότητα χρήσης νερού αναφέρεται στην αναλογία του νερού που χρησιμοποιείται στο μεταβολισμό των φυτών, προς το νερό που χάνεται από το φυτό μέσω της διαπνοής.
 • Η αποδοτικότητα χρήσης νερού είναι ένας σημαντικός δείκτης στην έρευνα για την κλιματική αλλαγή και τις υδρολογικές μελέτες, καθώς αντικατοπτρίζει τον τρόπο σύνδεσης των κύκλων άνθρακα και νερού.

2. Πώς να βελτιωθεί η WUE?

Διατήρηση νερού:

 • Μειώστε τις απώλειες μεταφοράς με την επένδυση καναλιών ή, κατά προτίμηση, χρησιμοποιώντας κλειστούς αγωγούς
 • Μειώστε την απευθείας εξάτμιση κατά την άρδευση αποφεύγοντας το μεσημεριανό πότισμα. Ελαχιστοποιήστε την παρέμβαση των φυλλωμάτων με άρδευση κάτω από το θόλο, αντί με ψεκασμό από πάνω.
 • Μειώστε τις απώλειες απορροής και διήθησης λόγω υπεράρδευσης.
 • Μειώστε την εξάτμιση από το γυμνό έδαφος με σάπια φύλλα και διατηρώντας στεγνές τις λωρίδες μεταξύ των σειρών
 • Μειώστε τη διαπνοή από τα ζιζάνια, διατηρώντας στεγνές τις λωρίδες μεταξύ των σειρών και εφαρμόζοντας μέτρα ελέγχου των ζιζανίων όπου χρειάζεται.

Ενίσχυση της ανάπτυξης των καλλιεργειών:

 • Επιλέξτε τις πιο κατάλληλες και εμπορεύσιμες καλλιέργειες για την περιοχή.
 • Χρησιμοποιήστε τον βέλτιστο χρόνο για φύτευση και συγκομιδή.
 • Χρησιμοποιήστε τη βέλτιστη άροση (αποφύγετε την υπερβολική κατεργασία).
 • Χρησιμοποιήστε κατάλληλο έλεγχο εντόμων, παρασίτων και ασθενειών.

Η υιοθέτηση πρακτικών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων (IPM) μπορεί να μειώσει τη χρήση φυτοφαρμάκων που με τη σειρά του μπορεί να μειώσει τον αντίκτυπο στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα από τις πρακτικές διαχείρισης παρασίτων.

Ενίσχυση της ανάπτυξης των καλλιεργειών :

 • Εφαρμόστε κοπριές και χλωρή λίπανση όπου είναι δυνατόν και αποτελεσματική λίπανση (κατά προτίμηση με έγχυση των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών στο νερό άρδευσης).
 • Εξασκηθείτε στη διατήρηση εδάφους για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
 • Αποφύγετε προοδευτική αλάτωση με παρακολούθηση της ανύψωσης του υδροφόρου ορίζοντα και των πρώιμων ενδείξεων συσσώρευσης αλατιού και με κατάλληλη αποστράγγιση.
 • Ποτίστε με υψηλή συχνότητα και στις ακριβείς ποσότητες που απαιτούνται για την αποφυγή ελλειμμάτων νερού, λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες και το στάδιο ανάπτυξης των καλλιεργειών.

 

3. Μέθοδοι και Τεχνολογίες

Καλλιέργειες και WUE

Παραδείγματα μη υδροβόρων καλλιεργειών:

 • Τομάτες
 • Πατάτες
 • Κεχρί
 • Σόργο
 • Σιτάρι

Παραδείγματα υδροβόρων καλλιεργειών:

 • Ρύζι
 • Σόγια
 • Ζαχαροκάλαμο
 • Αγγούρι

Έξυπνες Τεχνολογίες- Παραδείγματα

Στάγδην Άρδευση

 • Εξοικονομεί νερό αφήνοντας το νερό να στάζει αργά στις ρίζες των φυτών. το πιο αποτελεσματικό σύστημα άρδευσης για την εξοικονόμηση νερού.
 • Ο στόχος είναι να τοποθετηθεί το νερό απευθείας στη ζώνη της ρίζας και να ελαχιστοποιηθεί η εξάτμιση.

Μειονεκτήματα: Πολύ υψηλό κόστος εισροών. Οι πλαστικοί σωλήνες σπάνε μερικές φορές λόγω υπερβολικής ηλιακής θερμότητας…  

Επιφανειακή Στάγδην Άρδευση (SDI)

 • Παρέχει νερό απευθείας στη ριζική ζώνη της καλλιέργειας.
 • Μπορεί να ελευθερώσει χώρο πάνω από το έδαφος.
 • Εξαιρετική απόδοση σε ανεμώδεις και ξηρές τοποθεσίες.

Μειονεκτήματα: Κίνδυνος απόφραξης. πολλές εργασίες επισκευής προκαλούνται από τα τρωκτικά που μασούν τους σωλήνες. βαριά μηχανήματα μπορεί να βλάψουν τους πλευρικούς αγωγούς. ο σταλάχτης μπορεί να καταστραφεί ή να μπλοκαριστεί από τις ρίζες …

Γεωργία Ακριβείας
 • Κάνει τη γεωργία πιο ελεγχόμενη, ακριβή (αξιόπιστη) και μειώνει τη σπατάλη.
 • Χρήση νέων τεχνολογιών: GPS, GIS, Drones, Robots, Εφαρμογές Smartphone, Αισθητήρες υγρασίας εδάφους…
 • Χρήση τεχνολογιών για την παρατήρηση, τη μέτρηση και την εφαρμογή ακριβών ποσοτήτων εισροών σε καλλιέργειες σε μεγάλη κλίμακα.
 • Επιτρέπει την εφαρμογή ακριβούς και σωστής ποσότητας εισροών όπως νερό, λίπασμα, φυτοφάρμακα κ.λπ. 
Τεχνολογίες άρδευσης με μεταβλητό ρυθμό (VRI):
 • Ατομική προσέγγιση της γης – αξιοποιεί καλύτερα τις εισροές νερού με άρδευση περιοχών που έχουν ανάγκη και αφαιρώντας τις περιττές νεκρές ζώνες άρδευσης.
 • Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επεξεργαστεί σύνθετες εισαγωγές δεδομένων και να δημιουργήσει προσαρμοσμένα χρονοδιαγράμματα και συστάσεις για την εφαρμογή του νερού.
Αγροδασοπονία:
 • Η αλληλεπίδραση γεωργίας και δέντρων, συμπεριλαμβανομένης της γεωργικής χρήσης των δέντρων.
 • Η γεωργοδασοκομία είναι γεωργία με γνώμονα το νερό και μπορεί να αυξήσει την αποδοτικότητα χρήσης του νερού.
 • Η καλλιέργεια δέντρων μπορεί να μειώσει την κατανάλωση νερού και να βοηθήσει στη διατήρηση του νερού για τις καλλιέργειες.
 • Η ενσωμάτωση ορισμένων δέντρων μπορεί να δεσμεύσει μεγάλη ποσότητα βροχοπτώσεων και να παράγει προϊόντα δέντρων υψηλής αξίας (όπως φρούτα ή ξυλεία).
Οφέλη:
 • Βοηθά στη συγκράτηση του νερού. μπορεί να παρέχει προστασία λεκάνης απορροής.
 • Μπορεί να βελτιώσει την παραγωγικότητα των καλλιεργειών – αυξάνοντας την οργανική ουσία του εδάφους, τη διείσδυση και την αποθήκευση νερού. βελτίωση των φυσικών ιδιοτήτων του εδάφους και της βιολογικής δραστηριότητας· μπορεί να μειώσει την έκπλυση και τη διάβρωση του εδάφους.
 • Προστατέψτε το έδαφος και αυξήστε την ικανότητα του γεωργικού εδάφους να συγκρατεί νερό.
 • Η αποκατάσταση του φυσικού χαρακτήρα του τοπίου και η προστασία/αποκατάσταση της βιοποικιλότητας αυξάνει την ικανότητα συγκράτησης νερού του εδάφους. προστατεύει το έδαφος από τη διάβρωση και μειώνει τον κίνδυνο πλημμύρας
 • Παραδείγματα:
  • μείωση της κατεργασίας και της εκμετάλλευσης στο κατάλληλο μέγεθος τεμαχίου.
  • η αποκατάσταση των καλλιεργειών και των περιθωρίων του αγρού υποστηρίζει τη βιοποικιλότητα και προστατεύει το έδαφος από τη διάβρωση.
  • αποκατάσταση και προστασία των φυσικών υγροτόπων.
 • Λύση = είναι απαραίτητος συνδυασμός χρήσης τεχνολογίας και εφαρμογής μέτρων με βάση τη φύση στη γεωργική γη
 • Τεχνολογία (παραδείγματα):
  • Χρήση καλλιεργητών βαθιάς άροσης, σμίλης, δίσκου ή συνδυασμένων καλλιεργητών, όπως για παράδειγμα εκσκαφέας υπεδάφους
  • Στόχος είναι ο αερισμός του εδάφους και η καλύτερη απορρόφηση του νερού
  • Αποτελεσματική χρήση συστημάτων αποστράγγισης.
 • Μέτρα με βάση τη φύση (παραδείγματα):
  • Υιοθέτηση λιγότερο εντατικών γεωργικών πρακτικών
  • Δημιουργία λωρίδων προστασίας με βλάστηση ή υγροτόπων μεταξύ καλλιεργούμενης γης και υδάτινου ρεύματος
  • Ενίσχυση της αγροτικής βιοποικιλότητας
  • Φύτευση δέντρων, φραχτών ….

Χρήσιμοι ιστότοποι με προβλήματα νερού/ξηρασίας (στα Αγγλικά):

Χρήσιμοι ιστότοποι με προβλήματα νερού/ξηρασίας (στα Τσεχικά):

Πηγές και Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

6 clean water and sanitation

The History of Drip Irrigation

Smart Farming: The Future of Agriculture

The Role of Smart Farming in Developing Sustainable Agriculture

G. T. Patle; Mukesh Kumar; Manoj Khanna: Climate-smart water technologies for sustainable agriculture: a review

SMART AGRICULTURE METHODS AND STRATEGY FOR FARMERS

Subsurface Drip Irrigation (SDI), Colorado State University

IRMAK, Suat, Subsurface Drip (SDI) (colostate.edu)

STAUFFER, Beat: Subsurface Drip Irrigation

Irrigation Water Management: Irrigation Water Needs

Water use efficiency fact sheet

Progress on change in water-use efficiency 

Sustainable water use in agriculture: CAP funds more likely to promote greater rather than more efficient water use

Water-Efficient Agriculture

Water Use Efficiency, zdroj

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD): Managing water sustainably is key to the future of food and agriculture

Making Every Drop Count

Sustainable Land Management

Precision agriculture

What is Agroforestry?

Agroforestry is water-wise farming

Improving water-use efficiency

7 Solutions and Tools to Prevent Droughts and Minimize Their Risks

Jerry L. Hatfield and Christian Dold: Water-Use Efficiency: Advances and Challenges in a Changing Climate

CÍLEK, Václav: Zadržování vody v krajině od pravěku do dneška, Středisko společných činností AV ČR, Praha 2021

Jak zabránit odtoku vody z krajiny

CO JE AGROLESNICTVÍ? – Český spolek pro agrolesnictví (agrolesnictvi.cz)

Agrolesnictví – „znovuobjevení“ historického způsobu hospodaření a jeho možnosti dnes (asz.cz)

MARTINÍK, Antonín a kolektiv: Agrolesnictví, Skriptum pro posluchače MENDELU

Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky

Voda pro zemědělství

VYUŽÍVÁNÍ VODY- Jak plýtvání surovinami ohrožuje vodní zásoby Země

Archiv Asociace soukromého zemědělství ČR

VUV TGM, MŽP ČR, MZE ČR: KATALOG PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH OPATŘENÍ PRO ZADRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, Praha 2018

Privacy Policy

At AGRIWATER we take the protection of your personal data very seriously. Our purpose is to protect the privacy of the data you provide us and to comply with the current regulations on the protection of personal data.

In compliance with the Act 3/2018 of 5 December on the Protection of Personal Data and Guarantee of Digital Rights transposing Regulation (EU) 2016/679, we inform you of the following information about our privacy and data protection policy:

Who the controller of the processing of your data?

The organization responsible of your data is Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky, ID E10133738. This is a non-governmental organization located in Prague, Czech Republic.

Address
Samcova 1177/1
11000
Praha 1

Telephone
+420266710413
+420266710414

Email contact
marketa.sandova@asz.cz

What is the purpose of the treatment?
 • To respond to requests, complaints and incidents transferred through our contact channels incorporated in the website.
 • To understand the behaviour of the navigator within the web in order to detect possible computer attacks on our web.
 • Comply with legal obligations that are directly applicable to us and regulate our activity.
 • To protect and exercise our rights or to respond to complaints of any kind.
 • Submission of newsletters regarding the goods or services that make up the activity of the responsible person or news related to his activity.

 

What is the legal base of the treatment?

The legal basis for the treatment of your data is the consent of the data subject under article 6.1 a) of the Regulation, as well as the legitimate interest of the data controller under article 6.1 f) of the Regulation.

The data we request from you are adequate, relevant and strictly necessary and in no case are you obliged to provide them to us, but their non-communication may affect the purpose of the service or the impossibility of providing it.

For how long do we keep your data?

Your data will be kept for the time required for the proper provision of the service offered, as well as to meet the responsibilities that may arise from it and any other legal requirement.

Which recipients will receive your data?

In the course of processing your data, Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky may share your data with:

On Projects Advising SL, as web management and maintenance service providers.

What are my rights?
 • Right of access: the right to obtain confirmation of whether personal data is being processed, as well as the right of access to such data.
 • Right to rectification of personal data.
 • Right to erasure
 • Right to limitation of processing
 • Right to data portability
 • Right to object: the right to object to data being processed.

The controller retains the right to restrict the rights set forth in Article 23 of the EU Regulation, if such restriction is provided to safeguard, in particular fundamental rights and freedoms and is a necessary and proportionate measure.

Where can I make a complaint?

If any interested party considers that their data are not being treated correctly, they can send their complaints to the following e-mail address; kristyna.strnadova@asz.cz, Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky.

The data subject declares to have acquired all this information.

Cookies Policy

What are cookies?

A cookie is a file that is downloaded and executed on your computer, phone, or mobile device when you access certain web pages. Cookies allow a website, among other things, to store and retrieve information about user’s browsing habits and recognize the user depending on the information they contain and the way they use their computer.

Cookies do not harm your computer and are necessary to facilitate navigation.

What are cookies used for on our website?

Cookies are necessary for our website to work properly. The purpose of our cookies is to improve the user’s browsing experience. They can be used to remember your preferences (language, country, etc.) during navigation and on future visits.

The information collected in the Cookies also allows us to improve the website and adapt it to the individual interests of users, speed up searches, etc.

What types of cookies does our website use?

Analysis Cookies: These, if they are used properly by us or by third parties, allow us to quantify the number of users and thus perform the measurement and statistical analysis regarding the users’ usage of our service.

Advertising Cookies: These, if they are used properly by us or by third parties, allow us to manage as effectively as possible the supply of advertising space on the website, adapting the content of the advertisement to the content of the service requested or to the use you make of our website.

What we will NOT use cookies for

Our cookies do not store information about your personal identification, address, password, credit or debit card details, etc.

Who uses the information contained in these cookies?

The information stored in the website’s cookies is used exclusively by us, apart from those identified below as “third party cookies”, which are used and managed by external entities to provide us with services to improve our own services and the user’s experience when browsing our website.

Third party cookies are mainly used to obtain statistics and to guarantee the payment operations are carried out.

Can I prevent cookies from being used?

Yes, firstly, you must disable cookies in your browser and, secondly, delete the cookies stored in your browser associated with this website.

You can restrict, block, or delete cookies from this website at any time by modifying your browser settings. This setting is different for each browser. For more details on the configuration of cookies in your browser, please consult your browser’s “Help” menu.

It is possible that some of the website’s features may no longer work if you disable cookies.

List of cookies that our website uses
Technical and customization cookies

These Cookies are used to identify the user during the session, prevent the user from having to repeat authentication processes on the website, speed up some website processes, remember selections made during the session or on subsequent accesses, remember pages already visited, etc.

COOKIES

PURPOSE

DURATION

MANAGEMENT

User identification

They are used to identify and authenticate the user. They also contain technical data from the user session, such as connection timeout, session identifier, etc.

Session

AGRIWATER

Session identification

They identify the user’s http session. They are common in all web applications to identify requests from a user’s session.

Session

AGRIWATER

Navigation status

They help identify the user’s browsing status (login, first page, first access, scroll status, voting status, etc.).

Session

AGRIWATER

Navigation analysis cookies

These Cookies obtain generic information about users’ accesses to the website (not the content of the same) to subsequently provide us with information about these accesses for statistical purposes.

COOKIES

PURPOSE

DURATION

MANAGEMENT

Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz, _ga…)

They allow website statistic’s tracking through the Google Analytics tool, which is a service provided by Google to obtain information about user access to websites. Some of the data stored is: number of times a user visits the website, dates of the user’s first and last visit, duration of visits, from which page the user accessed the website, which search engine was used or which link was clicked, from which part of the world the user accessed the website, etc. The information generated by the cookie about your use of the website will be directly transmitted and stored by Google Inc (a company located in United States). The configuration of these cookies is predetermined by the service offered by Google, so we suggest you consult the Google Analytics privacy page, for more information on the cookies it uses and how to disable them (keep in mind that we are not responsible for the content and accuracy of third-party websites).

Persistent

Third Parties

Πολιτική Απορρήτου

Στο AGRIWATER λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη  η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σκοπός  είναι η προστασία  του  απορρήτου των δεδομένων που μας παρέχετε και η συμμόρφωση  με τους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Σε συμμόρφωση με τον Νόμο 3/2018 της 5ης Δεκεμβρίου για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και την Εγγύηση των Ψηφιακών Δικαιωμάτων που  ενσωματώνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, σας ενημερώνουμε για τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου και προστασίας δεδομένων:

Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας;

Ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky, ID E10133738. Πρόκειται για μια μη κυβερνητική οργάνωση που εδρεύει στην Πράγα της Τσέχικης Δημοκρατίας.

Διεύθυνση
Samcova 1177/1
11000
Πράγα 1

Τηλέφωνο επικοινωνίας
+420266710413
+420266710414

Επικοινωνία μέσω Ηλεκτρ. Ταχυδρ.
marketa.sandova@asz.cz

Ποια η χρησιμότητα επεξεργασίας των δεδομένων;
 • Ανταπόκριση  σε αιτήματα, παράπονα και περιστατικά που διαβιβάζονται μέσω των καναλιών επικοινωνίας που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπο.
 • Κατανόηση της συμπεριφοράς του πλοηγού εντός του διαδικτύου προκειμένου να ανιχνευτούν  πιθανές κυβερνο-επιθέσεις στον ιστότοπο.
 •  Συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται άμεσα με εμάς και ρυθμίζουν τη δραστηριότητά μας.
 • Προστασία και άσκηση των δικαιωμάτων  μας ή απάντηση σε  καταγγελίες οποιουδήποτε είδους.
 • Υποβολή ενημερωτικών δελτίων σχετικά με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που συνθέτουν τη δραστηριότητα του υπεύθυνου ή με ειδήσεις που σχετίζονται με τη δραστηριότητά του.

 

Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων;

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6.1 α) του Κανονισμού, καθώς και το έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 6.1 στ) του Κανονισμού.

Τα ζητούμενα δεδομένα  είναι επαρκή, συναφή και απολύτως απαραίτητα και σε καμία περίπτωση δεν είστε υποχρεωμένοι να μας τα παρέχετε. Ωστόσο,  η μη κοινοποίησή τους μπορεί να επηρεάσει τον σκοπό της υπηρεσίας ή την αδυναμία παροχής της.

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ορθή παροχή της προσφερόμενης υπηρεσίας, καθώς και για την εκπλήρωση των ευθυνών που ενδέχεται  να προκύψουν από αυτήν όπως και από κάθε άλλη νομική απαίτηση.

Ποιοι παραλήπτες θα λάβουν τα δεδομένα σας;

Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των δεδομένων σας, η Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky μπορεί να κοινοποιήσει τα δεδομένα σας:

Στην On Projects Advising SL, ως παροχέα υπηρεσιών διαχείρισης και συντήρησης του ιστότοπου.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου;
 • Δικαίωμα πρόσβασης: το δικαίωμα  επιβεβαίωσης της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά τα δεδομένα.
 • Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων.
 • Δικαίωμα διαγραφής
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων
 • Δικαίωμα αντίρρησης: το δικαίωμα αντίρρησης της επεξεργασίας των δεδομένων.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τα δικαιώματα που ορίζονται στο άρθρο 23 του κανονισμού της ΕΕ, εφόσον  ο περιορισμός αυτός προβλέπεται για τη διασφάλιση, ιδίως, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και αποτελεί αναγκαίο και αναλογικό μέτρο.

Πού μπορώ να υποβάλω παράπονο;

Εάν κάποιος ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι τα δεδομένα του δεν τυγχάνουν ορθής μεταχείρισης, μπορεί να αποστείλει τα παράπονά του στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

kristyna.strnadova@asz.cz, Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky.

Το υποκείμενο των δεδομένων δηλώνει ότι έχει αποκτήσει όλες αυτές τις πληροφορίες.

Πολιτική cookies

Τι είναι τα cookies;

Ένα cookie είναι ένα αρχείο που λαμβάνεται και εκτελείται στον υπολογιστή, το τηλέφωνο ή την κινητή συσκευή σας όταν έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Τα cookies επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύει και να ανακτά πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες περιήγησης του χρήστη και να αναγνωρίζει τον χρήστη ανάλογα σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχουν και τον τρόπο που χρησιμοποιούν τον υπολογιστή τους.

Τα cookies δεν βλάπτουν τον υπολογιστή σας και είναι απαραίτητα για τη διευκόλυνση της πλοήγησης.

Σε τι χρησιμοποιούνται τα cookies στον ιστότοπό μας;

Τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπού μας. Σκοπός των cookies μας είναι να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης του χρήστη. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να θυμάστε τις προτιμήσεις σας (γλώσσα, χώρα κ.λπ.) κατά την πλοήγηση και σε μελλοντικές επισκέψεις.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται στα Cookies μας επιτρέπουν επίσης να βελτιώσουμε τον ιστότοπο και να τον προσαρμόσουμε στα ατομικά ενδιαφέροντα των χρηστών, να επιταχύνουμε τις αναζητήσεις κ.λπ.».
Τι είδους cookies χρησιμοποιεί ο ιστότοπός μας;

Τι είδους cookies χρησιμοποιεί ο ιστότοπός μας;

Cookies ανάλυσης: Αυτά, εάν χρησιμοποιούνται σωστά από εμάς ή από τρίτους, μας επιτρέπουν να ποσοτικοποιήσουμε τον αριθμό των χρηστών και έτσι να πραγματοποιήσουμε τη μέτρηση και τη στατιστική ανάλυση σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας μας από τους χρήστες.

Cookies διαφήμισης: Αυτά, εάν χρησιμοποιούνται σωστά από εμάς ή από τρίτους, μας επιτρέπουν να διαχειριζόμαστε όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα την παροχή διαφημιστικού χώρου στον ιστότοπο, προσαρμόζοντας το περιεχόμενο της διαφήμισης στο περιεχόμενο της υπηρεσίας που ζητείται ή στην χρησιμοποιήστε την ιστοσελίδα μας.

Για ποιους λόγους ΔΕΝ θα χρησιμοποιήσουμε τα cookies

Τα cookies μας δεν αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με την προσωπική σας ταυτότητα, διεύθυνση, κωδικό πρόσβασης, στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας κ.λπ.

Ποιος χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα cookies;

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies του ιστότοπου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς, εκτός από αυτά που προσδιορίζονται παρακάτω ως “cookies τρίτων”, τα οποία χρησιμοποιούνται και διαχειρίζονται εξωτερικές οντότητες για να μας παρέχουν υπηρεσίες για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας και της εμπειρίας του χρήστη κατά την περιήγηση στον ιστότοπό μας.

Τα cookies τρίτων χρησιμοποιούνται κυρίως για τη λήψη στατιστικών στοιχείων και για τη διασφάλιση της εκτέλεσης των πράξεων πληρωμής.

Μπορώ να αποτρέψω τη χρήση των cookies;

Ναι, πρώτον, πρέπει να απενεργοποιήσετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας και, δεύτερον, να διαγράψετε τα cookies που είναι αποθηκευμένα στο πρόγραμμα περιήγησής σας που σχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο. Είναι πιθανό ορισμένες από τις λειτουργίες του ιστότοπου να μην λειτουργούν πλέον εάν απενεργοποιήσετε τα cookies.”

Μπορείτε να περιορίσετε, να αποκλείσετε ή να διαγράψετε τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή τροποποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Αυτή η ρύθμιση είναι διαφορετική για κάθε πρόγραμμα περιήγησης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαμόρφωση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας, συμβουλευτείτε το μενού Βοήθεια” του προγράμματος περιήγησής σας.

Λίστα cookies που χρησιμοποιεί ο ιστότοπός μας
Τεχνικά cookies και προσαρμογής

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του χρήστη κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, για την αποτροπή του χρήστη από το να χρειάζεται να επαναλάβει διαδικασίες ελέγχου ταυτότητας στον ιστότοπο, για την επιτάχυνση ορισμένων διαδικασιών ιστότοπου, για την απομνημόνευση των επιλογών που έγιναν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ή για τις επόμενες προσβάσεις, για την απομνημόνευση σελίδων που έχουν ήδη επισκεφτεί κ.λπ.

COOKIES

ΣΚΟΠΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Αναγνώριση χρήστη

Χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και τον έλεγχο ταυτότητας του χρήστη. Περιέχουν επίσης τεχνικά δεδομένα από τη συνεδρία χρήστη, όπως το χρονικό όριο σύνδεσης, το αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας κ.λπ.

Συνεδρία

AGRIWATER

Ταυτοποίηση συνεδρίας

Προσδιορίζουν τη συνεδρία http του χρήστη. Είναι κοινά σε όλες τις εφαρμογές web για τον εντοπισμό αιτημάτων από τη συνεδρία ενός χρήστη.

Συνεδρία

AGRIWATER

Κατάσταση πλοήγησης

Βοηθούν στον εντοπισμό της κατάστασης περιήγησης του χρήστη (σύνδεση, πρώτη σελίδα, πρώτη πρόσβαση, κατάσταση κύλισης, κατάσταση ψηφοφορίας κ.λπ.).

Συνεδρία

AGRIWATER

Cookies ανάλυσης πλοήγησης

Αυτά τα cookies λαμβάνουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τις προσβάσεις των χρηστών στον ιστότοπο (όχι το περιεχόμενο του ίδιου) για να μας παρέχουν στη συνέχεια πληροφορίες σχετικά με αυτές τις προσβάσεις για στατιστικούς σκοπούς.

COOKIES

ΣΚΟΠΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz, _ga…)

Επιτρέπουν την παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων ιστότοπου μέσω του εργαλείου Google Analytics, το οποίο είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με την πρόσβαση των χρηστών σε ιστότοπους. Μερικά από τα δεδομένα που αποθηκεύονται είναι: ο αριθμός των φορών που ένας χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο, οι ημερομηνίες της πρώτης και της τελευταίας επίσκεψης του χρήστη, η διάρκεια των επισκέψεων, από ποια σελίδα ο χρήστης είχε πρόσβαση στον ιστότοπο, ποια μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιήθηκε ή σε ποιο σύνδεσμο έγινε κλικ, από ποιο μέρος του κόσμου είχε πρόσβαση ο χρήστης στον ιστότοπο, κ.λπ. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς θα μεταδοθούν και θα αποθηκευτούν απευθείας από την Google Inc (μια εταιρεία που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες). Η διαμόρφωση αυτών των cookies είναι προκαθορισμένη από την υπηρεσία που προσφέρει η Google, επομένως σας προτείνουμε να συμβουλευτείτε τη σελίδα απορρήτου του Google Analytics, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιεί και τον τρόπο απενεργοποίησής τους (λάβετε υπόψη ότι δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο και την ακρίβεια των ιστότοπων τρίτων).

Μόνιμα

Τρίτοων μερών