Udržitelné Zemědělství

Význam efektivního využití vody

Vzdělávací modul 05

>
>

TR05: Udržitelné zemědělství

Úvod

 • Voda je naším nejdůležitějším zdrojem, ale pro lidskou potřebu je jí k dispozici méně než 1 %.
 • Voda je pro zemědělskou produkci klíčovým vstupem a hraje důležitou roli v zajišťování potravin.
 • Přívalové deště způsobují obrovský povrchový a podpovrchový odtok všude tam, kde je půda svažitá. Ztráty při intenzivních srážkách jsou obrovské (30 až 50 tisíc m3 vody na 100 ha). 
 • Poptávka po vodě (změna klimatu, růst populace, industrializace…) se zvyšuje, ale omezené zásoby vody se snižují (například znečištění vody).
 • Rostoucí konkurence v oblasti využívání vody bude mít přímý dopad na zemědělství
  a schopnost uživit rostoucí populaci.
 • Celosvětově se více než 70 % vody využívá
  v zemědělství.

Obsah

1.1. Význam Využití Vody (WUE)

1.2. Na Čem Závisí Využití Vody (WUE)

3.1. Precizní zemědělství

3.2. Agrolesnictví

3.3. Zvýšení Schopnosti Půdy Zadržovat Vodu

3.4. Šetření Vodou V Krajině

1. Efektivita využití vody (WUE)

 • Efektivita využití vody zjednodušeně označuje poměr vody použité v metabolismu rostlin
  k vodě ztracené rostlinou při transpiraci. 
 • Efektivita využití vody se obvykle měří tak, že se sklidí rostliny, stanoví se hmotnost sušiny vegetační části nebo zrna a vydělí se srážkami nebo zavlažováním se srážkami.
 • Efektivita využití vody představuje poměr vody spotřebované v metabolismu rostlin a vody ztracené transpirací rostliny.
 • Efektivita využití vody je důležitým ukazatelem ve výzkumu změny klimatu a hydrologických studiích, protože odráží propojení koloběhu uhlíku a vody.

2. Jak zlepšit využití vody (WUE)?

Šetření vodou:

 • Snižte ztráty při dopravě obložením kanálů nebo nejlépe použitím uzavřených kanálů.
 • Snižte přímý výpar při zavlažování tím, že se vyhnete polednímu kropení. Minimalizujte intercepci listů
  pod korunami stromů namísto kropení nad hlavou.
 • Snižte ztráty způsobené odtokem a průsakem v důsledku nadměrného zavlažování.
 • Snižte odpařování z holé půdy mulčováním a udržováním suchých meziřádkových pásů.
 • Snižte transpiraci plevele, udržujte meziřádkové pásy suché a v případě potřeby použijte opatření proti plevelům.

Zlepšení růstu plodin:

 • Vyberte nejvhodnější a nejprodávanější plodiny pro danou oblast.
 • Používejte optimální načasování výsadby a sklizně.
 • Používejte optimální zpracování půdy (vyhněte se nadměrné kultivaci).
 • Používejte vhodnou ochranu proti hmyzu, parazitům a chorobám.

Zavedení postupů integrované ochrany proti škůdcům (IPM) může snížit používání pesticidů, což zase může snížit dopad postupů ochrany proti škůdcům na povrchové a podzemní vody.

Zlepšení růstu plodin:

 • Pokud je to možné, používejte hnůj a zelené hnojení a účinně hnojte (nejlépe vstřikováním potřebných živin do závlahové vody).
 • Zachovávejte půdu pro dlouhodobou udržitelnost.
 • Předcházejte postupnému zasolování sledováním výšky hladiny vody
  a včasných příznaků hromadění soli a vhodným odvodňováním.
 • Zavlažujte s vysokou frekvencí a v přesném množství potřebném
  k zabránění nedostatku vody s ohledem na povětrnostní podmínky
  a fázi růstu plodin.

3. Metody a technologie

Plodiny a Využití Vody (Wue)

Příklady plodin méně náročných na vodu:

 • Fazole
 • Proso
 • Čirok
 • Brambory

 

Příklady plodin náročných na vodu:

 • Rýže
 • Sójové boby
 • Cukrová třtina
 • Okurka

 

Chytré Technologie – Příklady

Kapková závlaha

 • Šetřete vodou tím, že necháte vodu pomalu odkapávat ke kořenům rostlin; jedná se o nejúčinnější zavlažovací systém šetřící vodu.
 • Cílem je dostat vodu přímo do kořenové zóny a minimalizovat odpařování.

Nevýhody: Velmi vysoké vstupní náklady; plastové trubky se někdy rozbíjejí kvůli nadměrnému slunečnímu záření.

Podpovrchová kapková závlaha (SDI)

 • Dodává vodu přímo do kořenové zóny plodin.
 • Může uvolnit nadzemní prostor.
 • Skvělý výkon ve větrných a suchých lokalitách.

Nevýhody: Nebezpečí ucpání; mnoho škod je způsobeno hlodavci, kteří mohou trubky přežvýkat; těžká technika může poškodit bočnice; emitor může být poškozen nebo zablokován kořenovými vlásky…

Precizní zemědělství
 • Zlepšuje kontrolu a přesnost a snižuje plýtvání.
 • Využívá nových technologií: GPS, GIS, drony, roboti, aplikace pro chytré telefony, senzory půdní vlhkosti… 
 • Využívá technologií pro pozorování, měření a aplikaci přesných množství vstupů do plodin ve velkém měřítku.
 • Umožňuje aplikovat přesné a správné množství vstupů jako je voda, hnojiva, pesticidy atd.
Technologie variabilního zavlažování (VRI):
 • Individuální přístup k půdě – lepší využití vstupů vody zavlažováním potřebných oblastí a odstranění zbytečných mrtvých zón zavlažování.
 • Umělá inteligence dokáže zpracovávat složité vstupní údaje a vytvářet na míru šité plány a doporučení pro aplikaci vody. 

Agrolesnictví:

 • Vzájemné působení zemědělství a stromů, včetně zemědělského využívání stromů.
 • Agrolesnictví je zemědělství šetrné k vodě a může zvýšit efektivitu využívání vody.
 • Pěstování stromů může snížit spotřebu vody a pomáhá zadržovat vodu pro plodiny.
 • Integrace některých stromů může zachytit velké množství srážek a vytvářet vysoce hodnotné produkty (např. ovoce nebo dřevo).

Výhody:

 • Pomáhá zadržovat vodu; může zajistit ochranu povodí.
 • Může zlepšit produktivitu plodin tím, že zvyšuje obsah organické hmoty v půdě, infiltraci a zásobu vody; zlepšuje fyzikální vlastnosti půdy a biologickou aktivitu; může snížit vyplavování a erozi půdy.
 • Chrání půdu a zvyšuje schopnost zemědělské půdy zadržovat vodu.
 • Obnovení přirozeného rázu místní krajiny a ochrana či obnova biologické rozmanitosti zvyšuje schopnost půdy zadržovat vodu; chrání půdu před erozí a snižuje riziko povodní.
 • Příklady:
  • omezení obdělávání půdy a hospodaření na polích odpovídající velikosti;
  • obnovení plodin a okrajů polí, které podporují biologickou rozmanitost a chrání půdu před erozí;
  • obnovení a ochrana přírodních mokřadů.

 • Řešení = nutná kombinace využívání technologií a uplatňování přírodě blízkých opatření na zemědělské půdě.
 • Technologie (příklady):
  • Používání hlubokých, diskových nebo kombinovaných kultivátorů, jako je například podrývák.
  • Cílem je provzdušnit půdu a umožnit lepší absorpci vody.
  • Efektivní využití odvodňovacích systémů.
 • Přírodovědná opatření (příklady):
  • Přijetí méně intenzivních zemědělských postupů.
  • Vytváření vegetačních nárazníkových pásů nebo mokřadů mezi obdělávanou půdou a vodním tokem.
  • Zvyšování zemědělské biologické rozmanitosti.
  • Výsadba stromů, živých plotů, apod.

Užitečné webové stránky s problematikou vody a sucha (v češtině):

Užitečné webové stránky s problematikou vody a sucha (v angličtině):

Zdroje a užitečné odkazy

Čistá voda a hygiena

Historie kapkové závlahy

Chytré zemědělství: Budoucnost zemědělství

Úloha inteligentního zemědělství při rozvoji udržitelného zemědělství

G. T. Patle; Mukesh Kumar; Manoj Khanna: Klimaticky šetrné technologie pro udržitelné zemědělství

METODY A STRATEGIE CHYTRÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ PRO ZEMĚDĚLCE

Podpovrchová kapková závlaha (SDI), Colorado State University

IRMAK, Suat

STAUFFER, Beat: Podpovrchová závlaha

Hospodaření se zavlažovací vodou

Informační list o efektivním využívání vody

Pokrok ve změně účinnosti využívání vody 

Udržitelné využívání vody v zemědělství

Zemědělství šetrné k vodě

Efektivita využití vody, zdroj

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)

Aby se počítala každá kapka

Udržitelné hospodaření s půdou

Přesné zemědělství

Co je to agrolesnictví?

Agrolesnictví je zemědělství šetrné k vodě

Zlepšení účinnosti využívání vody

7 řešení a nástrojů, jak předcházet suchu a minimalizovat jeho rizika

Jerry L. Hatfield a Christian Dold: D. Doldold a J. D.: Efektivní využívání vody

CÍLEK, Václav: Zadržování vody v krajině od pravěku do dneška, Středisko společných činností AV ČR, Praha 2021

Jak zabránit odtoku vody z krajiny

CO JE AGROLESNICTVÍ? – Český spolek pro agrolesnictví (agrolesnictvi.cz)

Agrolesnictví – „znovuobjevení“ historického způsobu hospodaření a jeho možnosti dnes

MARTINÍK, Antonín a kolektiv: Agrolesnictví, Skriptum pro posluchače MENDELU

Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky

Voda pro zemědělství

VYUŽÍVÁNÍ VODY- Jak plýtvání surovinami ohrožuje vodní zásoby Země

Archiv Asociace soukromého zemědělství ČR

VUV TGM, MŽP ČR, MZE ČR: KATALOG PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH OPATŘENÍ PRO ZADRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, Praha 2018

Privacy Policy

At AGRIWATER we take the protection of your personal data very seriously. Our purpose is to protect the privacy of the data you provide us and to comply with the current regulations on the protection of personal data.

In compliance with the Act 3/2018 of 5 December on the Protection of Personal Data and Guarantee of Digital Rights transposing Regulation (EU) 2016/679, we inform you of the following information about our privacy and data protection policy:

Who the controller of the processing of your data?

The organization responsible of your data is Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky, ID E10133738. This is a non-governmental organization located in Prague, Czech Republic.

Address
Samcova 1177/1
11000
Praha 1

Telephone
+420266710413
+420266710414

Email contact
marketa.sandova@asz.cz

What is the purpose of the treatment?
 • To respond to requests, complaints and incidents transferred through our contact channels incorporated in the website.
 • To understand the behaviour of the navigator within the web in order to detect possible computer attacks on our web.
 • Comply with legal obligations that are directly applicable to us and regulate our activity.
 • To protect and exercise our rights or to respond to complaints of any kind.
 • Submission of newsletters regarding the goods or services that make up the activity of the responsible person or news related to his activity.

 

What is the legal base of the treatment?

The legal basis for the treatment of your data is the consent of the data subject under article 6.1 a) of the Regulation, as well as the legitimate interest of the data controller under article 6.1 f) of the Regulation.

The data we request from you are adequate, relevant and strictly necessary and in no case are you obliged to provide them to us, but their non-communication may affect the purpose of the service or the impossibility of providing it.

For how long do we keep your data?

Your data will be kept for the time required for the proper provision of the service offered, as well as to meet the responsibilities that may arise from it and any other legal requirement.

Which recipients will receive your data?

In the course of processing your data, Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky may share your data with:

On Projects Advising SL, as web management and maintenance service providers.

What are my rights?
 • Right of access: the right to obtain confirmation of whether personal data is being processed, as well as the right of access to such data.
 • Right to rectification of personal data.
 • Right to erasure
 • Right to limitation of processing
 • Right to data portability
 • Right to object: the right to object to data being processed.

The controller retains the right to restrict the rights set forth in Article 23 of the EU Regulation, if such restriction is provided to safeguard, in particular fundamental rights and freedoms and is a necessary and proportionate measure.

Where can I make a complaint?

If any interested party considers that their data are not being treated correctly, they can send their complaints to the following e-mail address; kristyna.strnadova@asz.cz, Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky.

The data subject declares to have acquired all this information.

Cookies Policy

What are cookies?

A cookie is a file that is downloaded and executed on your computer, phone, or mobile device when you access certain web pages. Cookies allow a website, among other things, to store and retrieve information about user’s browsing habits and recognize the user depending on the information they contain and the way they use their computer.

Cookies do not harm your computer and are necessary to facilitate navigation.

What are cookies used for on our website?

Cookies are necessary for our website to work properly. The purpose of our cookies is to improve the user’s browsing experience. They can be used to remember your preferences (language, country, etc.) during navigation and on future visits.

The information collected in the Cookies also allows us to improve the website and adapt it to the individual interests of users, speed up searches, etc.

What types of cookies does our website use?

Analysis Cookies: These, if they are used properly by us or by third parties, allow us to quantify the number of users and thus perform the measurement and statistical analysis regarding the users‘ usage of our service.

Advertising Cookies: These, if they are used properly by us or by third parties, allow us to manage as effectively as possible the supply of advertising space on the website, adapting the content of the advertisement to the content of the service requested or to the use you make of our website.

What we will NOT use cookies for

Our cookies do not store information about your personal identification, address, password, credit or debit card details, etc.

Who uses the information contained in these cookies?

The information stored in the website’s cookies is used exclusively by us, apart from those identified below as „third party cookies“, which are used and managed by external entities to provide us with services to improve our own services and the user’s experience when browsing our website.

Third party cookies are mainly used to obtain statistics and to guarantee the payment operations are carried out.

Can I prevent cookies from being used?

Yes, firstly, you must disable cookies in your browser and, secondly, delete the cookies stored in your browser associated with this website.

You can restrict, block, or delete cookies from this website at any time by modifying your browser settings. This setting is different for each browser. For more details on the configuration of cookies in your browser, please consult your browser’s „Help“ menu.

It is possible that some of the website’s features may no longer work if you disable cookies.

List of cookies that our website uses
Technical and customization cookies

These Cookies are used to identify the user during the session, prevent the user from having to repeat authentication processes on the website, speed up some website processes, remember selections made during the session or on subsequent accesses, remember pages already visited, etc.

COOKIES

PURPOSE

DURATION

MANAGEMENT

User identification

They are used to identify and authenticate the user. They also contain technical data from the user session, such as connection timeout, session identifier, etc.

Session

AGRIWATER

Session identification

They identify the user’s http session. They are common in all web applications to identify requests from a user’s session.

Session

AGRIWATER

Navigation status

They help identify the user’s browsing status (login, first page, first access, scroll status, voting status, etc.).

Session

AGRIWATER

Navigation analysis cookies

These Cookies obtain generic information about users‘ accesses to the website (not the content of the same) to subsequently provide us with information about these accesses for statistical purposes.

COOKIES

PURPOSE

DURATION

MANAGEMENT

Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz, _ga…)

They allow website statistic’s tracking through the Google Analytics tool, which is a service provided by Google to obtain information about user access to websites. Some of the data stored is: number of times a user visits the website, dates of the user’s first and last visit, duration of visits, from which page the user accessed the website, which search engine was used or which link was clicked, from which part of the world the user accessed the website, etc. The information generated by the cookie about your use of the website will be directly transmitted and stored by Google Inc (a company located in United States). The configuration of these cookies is predetermined by the service offered by Google, so we suggest you consult the Google Analytics privacy page, for more information on the cookies it uses and how to disable them (keep in mind that we are not responsible for the content and accuracy of third-party websites).

Persistent

Third Parties

Ochrana osobních údajů

V projektu AGRIWATER bereme ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Naším cílem je chránit soukromí údajů, které nám poskytujete, a dodržovat platné předpisy o ochraně osobních údajů.

V souladu se zákonem č. 3/2018 ze dne 5. prosince 2018 o ochraně osobních údajů a digitálních práv, který transponuje nařízení (EU) 2016/679, vás informujeme o našich zásadách ochrany soukromí a osobních údajů:

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Organizací odpovědnou za vaše osobní údaje je Asociace soukromého zemědělství ČR, IČ: 68402538. ASZ ČR je nevládní organizací se sídlem v Praze, České republice.

Adresa
Samcova 1177/1
11000
Praha 1

Telefon
+420266710413
+420266710414

E-mail
marketa.sandova@asz.cz

Jaký je účel zpracování?
 • Reagovat na žádosti, stížnosti a incidenty předané prostřednictvím našich kontaktních kanálů, které jsou součástí webových stránek.
 • K pochopení chování navigátora na webu za účelem odhalení možných počítačových útoků na náš web.
 • Dodržovat zákonné povinnosti, které se na nás přímo vztahují a které upravují naši činnost.
 • K ochraně a výkonu našich práv nebo k reakci na stížnosti jakéhokoli druhu.

 

Jaký je právní základ pro zpracování?

Právním základem pro zpracování vašich údajů je souhlas subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení a oprávněný zájem správce údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Údaje, které od vás požadujeme, jsou přiměřené, relevantní a nezbytně nutné a v žádném případě nejste povinni nám je poskytnout, ale jejich nesdělení může mít vliv na účel služby nebo nemožnost jejího poskytnutí.

Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

Vaše údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k řádnému poskytování nabízených služeb, jakož i k plnění povinností, které z nich mohou vyplývat, a dalších zákonných požadavků.

Kteří příjemci obdrží Vaše data?

Při zpracování vašich údajů může Asociace soukromého zemědělství ČR sdílet vaše údaje s poskytovatelem služeb správy a údržby webu On Projects Advising SL.

Jaká mám práva?
 • Právo na přístup: právo získat potvrzení o tom, zda jsou osobní údaje zpracovávány, a právo na přístup k těmto údajům.
 • Právo na opravu osobních údajů.
 • Právo na výmaz.
 • Právo na omezení zpracování.
 • Právo na přenositelnost údajů.
 • Právo vznést námitku: právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce si vyhrazuje právo omezit práva uvedená v článku 23 nařízení EU, pokud je takové omezení nezbytné pro ochranu zejména základních práv a svobod a představuje nezbytné a přiměřené opatření.

Kde mohu podat stížnost?

Pokud se některá ze zúčastněných stran domnívá, že s jejími údaji není zacházeno správně, může zaslat stížnost na následující e-mailovou adresu: marketa.sandova@asz.cz, Asociace soukromého zemědělství ČR.

Subjekt údajů prohlašuje, že všechny tyto informace získal.

Zásady používání cookies

Co jsou cookies?

Soubor cookie je soubor, který se stáhne a spustí ve vašem počítači, telefonu nebo mobilním zařízení, když navštívíte určité webové stránky. Cookies umožňují webové stránce mimo jiné ukládat a načítat informace o návycích uživatele při prohlížení stránek a rozpoznat uživatele v závislosti na informacích, které obsahují, a na způsobu, jakým používá svůj počítač.

Cookies nepoškozují váš počítač a jsou nezbytné pro usnadnění navigace.

K čemu se na našich webových stránkách používají cookies?

Soubory cookie jsou nezbytné pro správnou funkci našich webových stránek. Účelem našich cookies je zlepšit uživatelský zážitek z prohlížení. Mohou být použity k zapamatování vašich preferencí (jazyk, země atd.) během navigace a při dalších návštěvách.

Informace shromážděné v souborech cookie nám také umožňují vylepšovat webové stránky a přizpůsobovat je individuálním zájmům uživatelů, zrychlovat vyhledávání atd.

Jaké typy cookies naše webové stránky používají?

Analytické cookies: Tyto soubory, pokud jsou námi nebo třetími stranami správně používány, nám umožňují kvantifikovat počet uživatelů a provádět tak měření a statistické analýzy týkající se používání našich služeb uživateli.

Reklamní cookies: Tyto cookies, pokud jsou námi nebo třetími stranami řádně používány, nám umožňují co nejefektivněji řídit nabídku reklamního prostoru na webových stránkách a přizpůsobit obsah reklamy obsahu požadované služby nebo způsobu používání našich webových stránek.

K čemu soubory cookie NEPOUŽÍVÁME

Naše soubory cookie neukládají informace o vaší osobní identifikaci, adrese, hesle, údajích o kreditní nebo debetní kartě atd.

Kdo používá informace obsažené v cookies?

Informace uložené v souborech cookie těchto webových stránek používáme výhradně my, kromě souborů cookie označených níže jako „soubory cookie třetích stran“. Ty používají a spravují externí subjekty, poskytující služby ke zlepšení našich vlastních služeb a uživatelského zážitku při prohlížení našich webových stránek.

Soubory cookie třetích stran se používají především k získávání statistických údajů a k zajištění provádění platebních operací.

Mohu zabránit používání souborů cookie?

Ano, zaprvé musíte ve svém prohlížeči zakázat soubory cookie a zadruhé vymazat soubory cookie uložené v prohlížeči a související s touto webovou stránkou.

Soubory cookie z této webové stránky můžete kdykoli omezit, zablokovat nebo odstranit úpravou nastavení prohlížeče. Toto nastavení je pro každý prohlížeč jiné. Další podrobnosti o konfiguraci souborů cookie ve vašem prohlížeči naleznete v nabídce „Nápověda“ vašeho prohlížeče.

Je možné, že pokud soubory cookie zakážete, některé funkce webových stránek nebudou fungovat.

Seznam cookies, které naše webové stránky používají
Technické cookies a cookies pro uzpůsobení potřeb

Tyto cookies se používají k identifikaci uživatele během relace, k tomu, aby uživatel nemusel opakovat procesy ověřování na webových stránkách. Dále k urychlení některých procesů na webových stránkách, k zapamatování již navštívených stránek nebo zapamatování voleb provedených během relace či při dalších přístupech atd.

COOKIES

ÚČEL

DOBA TRVÁNÍ

MANAGEMENT

Identifikace uživatele

Slouží k identifikaci a ověření uživatele. Obsahují také technické údaje z relace uživatele, jako je časový limit připojení, identifikátor relace atd.

Relace

AGRIWATER

Identifikace relace

Identifikují relaci http uživatele. Jsou běžné ve všech webových aplikacích a slouží k identifikaci požadavků z relace uživatele.

Relace

AGRIWATER

Navigační status

Pomáhají identifikovat stav procházení uživatele (přihlášení, první stránka, první přístup, stav procházení, stav hlasování atd.).

Relace

AGRIWATER

Cookies pro analýzu navigace

Tyto soubory cookie získávají obecné informace o přístupech uživatelů na webové stránky (nikoli o jejich obsahu), aby nám následně poskytly informace o těchto přístupech pro statistické účely.

COOKIES

ÚČEL

DOBA TRVÁNÍ

MANAGEMENT

Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz, _ga…)

Umožňují sledování statistik webových stránek prostřednictvím nástroje Google Analytics, což je služba poskytovaná společností Google k získávání informací o přístupu uživatelů na webové stránky. Některé z ukládaných údajů jsou: počet návštěv uživatele na webových stránkách, data první a poslední návštěvy uživatele, doba trvání návštěv, ze které stránky uživatel na webové stránky vstoupil, který vyhledávač použil nebo na který odkaz kliknul, z které části světa na webové stránky vstoupil atd. Informace vygenerované souborem cookie o používání webové stránky budou přímo předány a uloženy společností Google Inc. (společnost se sídlem ve Spojených státech amerických). Konfigurace těchto souborů cookie je předurčena službou nabízenou společností Google, proto doporučujeme, abyste se seznámili se stránkou o ochraně osobních údajů služby Google Analytics na adrese, kde naleznete další informace o souborech cookie, které používá, a o tom, jak je zakázat (mějte na paměti, že nejsme zodpovědní za obsah a správnost webových stránek třetích stran).

Trvalé

Třetí strany