Terre Frumentarie

Αξιοποίηση ντόπιων ποικιλιών και εξελικτικών πληθυσμών

Περιεχόμενα Μελέτης Περίπτωσης

Πληροφορίες οργανισμού

Ονομασία οργανισμού

Terre Frumentarie

Έτος ίδρυσης

1999

Τοποθεσία

Catania and Enna, Σικελία

Έκταση/μέγεθος εκμετάλλευσης:

200 εκτάρια

Αριθμός εργαζομένων:

4 εργαζόμενοι

Κύρια δραστηριότητα της εκμετάλλευσης:

Σιτηρά

Χαρακτηριστικά κλίματος και εδάφους

Αργιλώδες έδαφος, λοφώδης περιοχή (350 m.a.s.l.). Ζεστό και ξηρό κλίμα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με ήπιους χειμώνες.

Πληροφορίες σχετικά με το μέτρο

Περιγραφή του μέτρου

Οι ντόπιες ποικιλίες (παλιές ποικιλίες) έχουν καλά επίπεδα ετερογένειας και είναι δυνητικά καλύτερα προσαρμοσμένες στις εδαφοκλιματικές τοπικές συνθήκες σε σύγκριση με τις νέες ποικιλίες, οι οποίες είναι τυποποιημένες και επιλεγμένες ώστε να αποδίδουν πολύ καλά σε βέλτιστες συνθήκες.

Οι εξελικτικοί πληθυσμοί έχουν πολύ υψηλό επίπεδο ετερογένειας, καθώς δημιουργούνται από την αναπαραγωγή πολλών διαφορετικών ποικιλιών. Με την πάροδο των ετών, προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες.

Στόχος του μέτρου

Χρήση σπόρων υψηλής ετερογένειας με μεγαλύτερη ικανότητα προσαρμογής στις ειδικές/τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες καθώς επίσης και στην κλιματική αλλαγή.

Αιτιολόγηση της επιλογής του μέτρου

Χρησιμοποιώντας τους εν λόγω σπόρους, ο γεωργός μπορεί να επιλέξει εκείνους που είναι καλύτερα προσαρμοσμένοι στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της εκμετάλλευσής του. Πρόκειται για μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση σε σύγκριση με τη συμβατική γεωργία, στην οποία οι σπόροι είναι ομοιογενείς και τυποποιημένοι, ενώ οι περιβαλλοντικές συνθήκες είναι ” χειραγωγημένες “, έτσι ώστε να μπορέσουν οι εν λόγω σπόροι να μπορέσουν να αναπτυχθούν σωστά. Ένα πλεονέκτημα αυτού του μέτρου είναι ότι οι ετερογενείς πληθυσμοί είναι περισσότερο ανταγωνιστικοί κατά των ζιζανίων, σε σχέση με τις σύγχρονες ποικιλίες. Επιπλέον, λόγω του πιο ανεπτυγμένου ριζικού τους συστήματος, οι ποικιλίες αυτές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε περισσότερα θρεπτικά συστατικά και νερό.

Τέλος, τα προϊόντα που λαμβάνονται από αυτές τις ποικιλίες έχουν βελτιωμένα χαρακτηριστικά, τα οποία εκτιμώνται ιδιαίτερα από τους καταναλωτές.

Από που ενημερωθήκατε για το συγκεκριμένο μέτρο

Από τις έρευνες του ίδιου του γεωργού, καθώς και μέσω των συνομιλιών του με άλλους γεωργούς, συλλόγους και ιδρύματα.

Περιγραφή της κατάστασης πριν από την εφαρμογή του μέτρου

Πριν από την υιοθέτηση αυτών των πρακτικών, εφαρμόζονταν συμβατικές γεωργικές πρακτικές με τη χρήση χημικών ουσιών και συμβατικών σπόρων. Η τιμή του σιταριού ήταν πολύ υψηλότερη – ως εκ τούτου, αυτό το είδος γεωργίας ήταν οικονομικά βιώσιμο. Τώρα η τιμή του σιταριού έπεσε. Συνεπώς, από οικονομική άποψη η συμβατική γεωργία είναι λιγότερο βιώσιμη.

Εμπλεκόμενοι φορείς

Εμπλεκόμενοι φορείς

 • Πειραματικός σταθμός σιτηρών του Caltagirone
 • Ένωση Rete Semi Rurali
 • Ένωση Simenza
 • Ένωση Gusto di Campagna
 • Ένωση Movimento Terra è Vita

Περιγραφή του ρόλου των εμπλεκόμενων φορέων

Ο πειραματικός σταθμός συνεισέφερε με σπόρους και πληροφορίες σχετικά με την καλλιέργειά τους.

Το “Rete semi rurali” συμβάλλει στη δημιουργία και διατήρηση επαφών με εκμεταλλεύσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η “Simenza” είναι μια ένωση με κύριο στόχο να δώσει “φωνή” στους γεωργούς, να δημιουργήσει νέα δίκτυα για καινοτόμες ιδέες και συνεργασίες και να υποστηρίξει τους θεσμούς.

Φάση υλοποίησης

Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν

Για την εφαρμογή αυτού του μέτρου δεν είναι απαραίτητη η χρήση διαφορετικών υλικών.

Συστάσεις για γνώσεις / δεξιότητες / κατάρτιση / μαθήματα / εκπαίδευση που απαιτούνται πριν από την έναρξη της εφαρμογής του μέτρου

Απαιτούνται πολλές διαφορετικές δεξιότητες, τόσο γεωπονικές, όσο και για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας. Μέσω της Simenza, πραγματοποιείται ένα μάθημα που ονομάζεται “Αγροφύλακας” με στόχο την παροχή στους γεωργούς όλων των απαραίτητων δεξιοτήτων για να ασκήσουν ένα εναλλακτικό είδος γεωργίας. Ιδιαίτερα, είναι σημαντικό να ανακτηθούν παλιές πρακτικές που ξεχάστηκαν, λόγω της νοοτροπίας που έφερε η “πράσινη επανάσταση”.

Επιπτώσεις

Βελτιωμένη απόδοση κατά τη διάρκεια ετών με λιγότερες βροχοπτώσεις. Πιο σταθερή παραγωγή μεταξύ των ετών.

Το κόστος των εισροών είναι χαμηλότερο, ιδίως στη βιολογική γεωργία.

Τα προϊόντα πωλούνται σε υψηλότερη τιμή, καθώς έχουν βελτιωμένα χαρακτηριστικά, τα οποία εκτιμώνται περισσότερο από τους καταναλωτές.

Η βιολογική μέθοδος που χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια αυτών των ποικιλιών εξασφαλίζει “καλύτερες” περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε σύγκριση με τη συμβατική γεωργία.

Κατά τη χρήση αυτών των ποικιλιών προωθείται η συνεχής ανταλλαγή γνώσεων με άλλους ενδιαφερόμενους γεωργούς.

Επιπλέον, αξιοποιείται η παράδοση, όσον αφορά τις ντόπιες ποικιλίες και τις μεθόδους καλλιέργειας.

Καινοτομία

Στοιχεία καινοτομίας

Το καινοτόμο στοιχείο είναι η “ρετρο-καινοτομία”, καθώς χρησιμοποιούνται παλιές παραδοσιακές πρακτικές. Φυσικά, χρησιμοποιούνται επίσης όλα τα εργαλεία των σύγχρονων τεχνολογιών.

Κλειδιά-επιτυχίας

Να ανανεωθούν οι σχέσεις μεταξύ των γεωργών και των ανθρώπων γενικότερα διότι αποτελούν τη βάση της ανταλλαγής γνώσεων. Όπως για παράδειγμα στο παρελθόν, η γνώση μοιραζόταν προφορικά αλλά και μέσω των άλλων αισθήσεων (γεύση, όσφρηση κ.λπ.).

Περιορισμοί

Φυσικοί περιορισμοί

Σε βέλτιστες συνθήκες, οι αποδόσεις είναι χαμηλότερες (περίπου οι μισές).

Ορισμένοι πληθυσμοί είναι πολύ σπάνιοι, καθώς οι γεωργοί που τους χρησιμοποιούν είναι περιορισμένοι, με αποτέλεσμα να χάνονται πολλές από αυτές τις ποικιλίες.

Τεχνολογικοί περιορισμοί

Χρειάζεται προσοχή στη διαχείριση των σπόρων, δεδομένου ότι παράγονται από τον ίδιο τον αγρότη.

Περιορισμοί αποδεκτικότητας

Οι αποδόσεις των εν λόγω ποικιλιών είναι χαμηλότερες. Για τον λόγο αυτό κάποιοι γεωργοί μπορεί να μη θέλουν να καλλιεργήσουν αυτές τις ποικιλίες. Επιπλέον, η καλλιέργεια αυτών των ποικιλιών είναι μια “πολιτική” επιλογή ή “τρόπος ζωής” και αυτό το όραμα δεν το συμμερίζονται ακόμη, πολλοί γεωργοί.

Προτεινόμενες λύσεις για τους παραπάνω περιορισμούς

Επιμονή στην ευαισθητοποίηση και τη διάδοση αυτών των ορθών πρακτικών και των πλεονεκτημάτων τους.

Γκάλερι

Διδάγματα

Εμπειρίες των γεωργών

Ο γεωργός είναι πλήρως ικανοποιημένος και πεπεισμένος για τη χρήση εξελικτικών πληθυσμών και ντόπιων φυλών.

Μαρτυρίες

«Η τροφή δεν είναι απλά ένα σύνολο χημικών θρεπτικών συστατικών, αλλά το σύνολο των σχέσεων μεταξύ ζωντανών οργανισμών, τόσο των ανθρώπων όσο και των φυτών”.

Αειφόρος βιωσιμότητα του μέτρου

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Οι ποικιλίες αυτές καλλιεργούνται ως επί το πλείστον σύμφωνα με τη βιολογική γεωργία, η οποία θεωρείται πιο φιλική προς το περιβάλλον από άλλους τύπους γεωργίας.

Οικονομική βιωσιμότητα

Δεδομένου ότι οι αποδόσεις είναι γενικά χαμηλότερες σε σύγκριση με τη συμβατική γεωργία, η οικονομική βιωσιμότητα επιτυγχάνεται όταν τα προϊόντα πωλούνται σε υψηλότερες τιμές σε εναλλακτικές αγορές και όταν οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις καταφέρνουν να μεταποιήσουν οι ίδιες το σιτάρι τους και να πωλούν απευθείας τα προϊόντα τους.

Διάχυση του μέτρου

Απαιτούμενες συνθήκες αντιγραφής

 • Εύρεση κατάλληλων γενετικών πόρων.
 • Οικοδόμηση νέου συστήματος τροφίμων και εφοδιαστικών αλυσίδων – αγρότες, μύλοι, εργοστάσια, αρτοποιεία και καταναλωτές.

Πρόσθετες απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη διάδοση του μέτρου

Οι ντόπιες ποικιλίες και οι εξελικτικοί πληθυσμοί ενδέχεται να μην είναι σε μεγάλο βαθμό διαθέσιμοι σε άλλες χώρες.

Επιπλέον, οι καταναλωτές σε άλλες χώρες μπορεί να μην είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερα για ένα προϊόν που δεν εκτιμούν ως το “καλύτερο”. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια νέα αγορά για τα προϊόντα αυτά.

Συμπεράσματα - Επισημάνσεις

Η χρήση σπόρων με μεγάλη ετερογένεια εγγυάται καλύτερη προσαρμογή στις τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Επίσης, τα παραγόμενα προϊόντα είναι καλύτερης ποιότητας και πωλούνται σε υψηλότερες τιμές.

Μελλοντικά σχέδια

Να συνεχίσει να αντιστέκεται και να προσπαθεί να είναι παρών σε όλα τα επίπεδα.

Ανοικτοί προβληματισμοί

Δεν υπάρχουν πραγματικές επιδοτήσεις για την προώθηση αυτού του μέτρου και, γενικότερα, για την προστασία της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος. Η έγκριση αυτών των ποικιλιών ήταν πάντα περίπλοκη- για παράδειγμα, το 2013 ήταν απαραίτητο να εγκριθεί από την περιφέρεια της Σικελίας η καλλιέργεια αυτών των ποικιλιών. Ο νέος νόμος που αποσκοπεί στη ρύθμιση αυτών των θεμάτων δεν πρόκειται να λύσει τα προβλήματα, αντιθέτως, θα έχει κάποιες αρνητικές επιπτώσεις.
IT04_01

Privacy Policy

At AGRIWATER we take the protection of your personal data very seriously. Our purpose is to protect the privacy of the data you provide us and to comply with the current regulations on the protection of personal data.

In compliance with the Act 3/2018 of 5 December on the Protection of Personal Data and Guarantee of Digital Rights transposing Regulation (EU) 2016/679, we inform you of the following information about our privacy and data protection policy:

Who the controller of the processing of your data?

The organization responsible of your data is Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky, ID E10133738. This is a non-governmental organization located in Prague, Czech Republic.

Address
Samcova 1177/1
11000
Praha 1

Telephone
+420266710413
+420266710414

Email contact
marketa.sandova@asz.cz

What is the purpose of the treatment?
 • To respond to requests, complaints and incidents transferred through our contact channels incorporated in the website.
 • To understand the behaviour of the navigator within the web in order to detect possible computer attacks on our web.
 • Comply with legal obligations that are directly applicable to us and regulate our activity.
 • To protect and exercise our rights or to respond to complaints of any kind.
 • Submission of newsletters regarding the goods or services that make up the activity of the responsible person or news related to his activity.

 

What is the legal base of the treatment?

The legal basis for the treatment of your data is the consent of the data subject under article 6.1 a) of the Regulation, as well as the legitimate interest of the data controller under article 6.1 f) of the Regulation.

The data we request from you are adequate, relevant and strictly necessary and in no case are you obliged to provide them to us, but their non-communication may affect the purpose of the service or the impossibility of providing it.

For how long do we keep your data?

Your data will be kept for the time required for the proper provision of the service offered, as well as to meet the responsibilities that may arise from it and any other legal requirement.

Which recipients will receive your data?

In the course of processing your data, Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky may share your data with:

On Projects Advising SL, as web management and maintenance service providers.

What are my rights?
 • Right of access: the right to obtain confirmation of whether personal data is being processed, as well as the right of access to such data.
 • Right to rectification of personal data.
 • Right to erasure
 • Right to limitation of processing
 • Right to data portability
 • Right to object: the right to object to data being processed.

The controller retains the right to restrict the rights set forth in Article 23 of the EU Regulation, if such restriction is provided to safeguard, in particular fundamental rights and freedoms and is a necessary and proportionate measure.

Where can I make a complaint?

If any interested party considers that their data are not being treated correctly, they can send their complaints to the following e-mail address; kristyna.strnadova@asz.cz, Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky.

The data subject declares to have acquired all this information.

Cookies Policy

What are cookies?

A cookie is a file that is downloaded and executed on your computer, phone, or mobile device when you access certain web pages. Cookies allow a website, among other things, to store and retrieve information about user’s browsing habits and recognize the user depending on the information they contain and the way they use their computer.

Cookies do not harm your computer and are necessary to facilitate navigation.

What are cookies used for on our website?

Cookies are necessary for our website to work properly. The purpose of our cookies is to improve the user’s browsing experience. They can be used to remember your preferences (language, country, etc.) during navigation and on future visits.

The information collected in the Cookies also allows us to improve the website and adapt it to the individual interests of users, speed up searches, etc.

What types of cookies does our website use?

Analysis Cookies: These, if they are used properly by us or by third parties, allow us to quantify the number of users and thus perform the measurement and statistical analysis regarding the users’ usage of our service.

Advertising Cookies: These, if they are used properly by us or by third parties, allow us to manage as effectively as possible the supply of advertising space on the website, adapting the content of the advertisement to the content of the service requested or to the use you make of our website.

What we will NOT use cookies for

Our cookies do not store information about your personal identification, address, password, credit or debit card details, etc.

Who uses the information contained in these cookies?

The information stored in the website’s cookies is used exclusively by us, apart from those identified below as “third party cookies”, which are used and managed by external entities to provide us with services to improve our own services and the user’s experience when browsing our website.

Third party cookies are mainly used to obtain statistics and to guarantee the payment operations are carried out.

Can I prevent cookies from being used?

Yes, firstly, you must disable cookies in your browser and, secondly, delete the cookies stored in your browser associated with this website.

You can restrict, block, or delete cookies from this website at any time by modifying your browser settings. This setting is different for each browser. For more details on the configuration of cookies in your browser, please consult your browser’s “Help” menu.

It is possible that some of the website’s features may no longer work if you disable cookies.

List of cookies that our website uses
Technical and customization cookies

These Cookies are used to identify the user during the session, prevent the user from having to repeat authentication processes on the website, speed up some website processes, remember selections made during the session or on subsequent accesses, remember pages already visited, etc.

COOKIES

PURPOSE

DURATION

MANAGEMENT

User identification

They are used to identify and authenticate the user. They also contain technical data from the user session, such as connection timeout, session identifier, etc.

Session

AGRIWATER

Session identification

They identify the user’s http session. They are common in all web applications to identify requests from a user’s session.

Session

AGRIWATER

Navigation status

They help identify the user’s browsing status (login, first page, first access, scroll status, voting status, etc.).

Session

AGRIWATER

Navigation analysis cookies

These Cookies obtain generic information about users’ accesses to the website (not the content of the same) to subsequently provide us with information about these accesses for statistical purposes.

COOKIES

PURPOSE

DURATION

MANAGEMENT

Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz, _ga…)

They allow website statistic’s tracking through the Google Analytics tool, which is a service provided by Google to obtain information about user access to websites. Some of the data stored is: number of times a user visits the website, dates of the user’s first and last visit, duration of visits, from which page the user accessed the website, which search engine was used or which link was clicked, from which part of the world the user accessed the website, etc. The information generated by the cookie about your use of the website will be directly transmitted and stored by Google Inc (a company located in United States). The configuration of these cookies is predetermined by the service offered by Google, so we suggest you consult the Google Analytics privacy page, for more information on the cookies it uses and how to disable them (keep in mind that we are not responsible for the content and accuracy of third-party websites).

Persistent

Third Parties

Πολιτική Απορρήτου

Στο AGRIWATER λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη  η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σκοπός  είναι η προστασία  του  απορρήτου των δεδομένων που μας παρέχετε και η συμμόρφωση  με τους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Σε συμμόρφωση με τον Νόμο 3/2018 της 5ης Δεκεμβρίου για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και την Εγγύηση των Ψηφιακών Δικαιωμάτων που  ενσωματώνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, σας ενημερώνουμε για τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου και προστασίας δεδομένων:

Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας;

Ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky, ID E10133738. Πρόκειται για μια μη κυβερνητική οργάνωση που εδρεύει στην Πράγα της Τσέχικης Δημοκρατίας.

Διεύθυνση
Samcova 1177/1
11000
Πράγα 1

Τηλέφωνο επικοινωνίας
+420266710413
+420266710414

Επικοινωνία μέσω Ηλεκτρ. Ταχυδρ.
marketa.sandova@asz.cz

Ποια η χρησιμότητα επεξεργασίας των δεδομένων;
 • Ανταπόκριση  σε αιτήματα, παράπονα και περιστατικά που διαβιβάζονται μέσω των καναλιών επικοινωνίας που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπο.
 • Κατανόηση της συμπεριφοράς του πλοηγού εντός του διαδικτύου προκειμένου να ανιχνευτούν  πιθανές κυβερνο-επιθέσεις στον ιστότοπο.
 •  Συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται άμεσα με εμάς και ρυθμίζουν τη δραστηριότητά μας.
 • Προστασία και άσκηση των δικαιωμάτων  μας ή απάντηση σε  καταγγελίες οποιουδήποτε είδους.
 • Υποβολή ενημερωτικών δελτίων σχετικά με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που συνθέτουν τη δραστηριότητα του υπεύθυνου ή με ειδήσεις που σχετίζονται με τη δραστηριότητά του.

 

Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων;

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6.1 α) του Κανονισμού, καθώς και το έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 6.1 στ) του Κανονισμού.

Τα ζητούμενα δεδομένα  είναι επαρκή, συναφή και απολύτως απαραίτητα και σε καμία περίπτωση δεν είστε υποχρεωμένοι να μας τα παρέχετε. Ωστόσο,  η μη κοινοποίησή τους μπορεί να επηρεάσει τον σκοπό της υπηρεσίας ή την αδυναμία παροχής της.

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ορθή παροχή της προσφερόμενης υπηρεσίας, καθώς και για την εκπλήρωση των ευθυνών που ενδέχεται  να προκύψουν από αυτήν όπως και από κάθε άλλη νομική απαίτηση.

Ποιοι παραλήπτες θα λάβουν τα δεδομένα σας;

Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των δεδομένων σας, η Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky μπορεί να κοινοποιήσει τα δεδομένα σας:

Στην On Projects Advising SL, ως παροχέα υπηρεσιών διαχείρισης και συντήρησης του ιστότοπου.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου;
 • Δικαίωμα πρόσβασης: το δικαίωμα  επιβεβαίωσης της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά τα δεδομένα.
 • Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων.
 • Δικαίωμα διαγραφής
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων
 • Δικαίωμα αντίρρησης: το δικαίωμα αντίρρησης της επεξεργασίας των δεδομένων.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τα δικαιώματα που ορίζονται στο άρθρο 23 του κανονισμού της ΕΕ, εφόσον  ο περιορισμός αυτός προβλέπεται για τη διασφάλιση, ιδίως, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και αποτελεί αναγκαίο και αναλογικό μέτρο.

Πού μπορώ να υποβάλω παράπονο;

Εάν κάποιος ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι τα δεδομένα του δεν τυγχάνουν ορθής μεταχείρισης, μπορεί να αποστείλει τα παράπονά του στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

kristyna.strnadova@asz.cz, Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky.

Το υποκείμενο των δεδομένων δηλώνει ότι έχει αποκτήσει όλες αυτές τις πληροφορίες.

Πολιτική cookies

Τι είναι τα cookies;

Ένα cookie είναι ένα αρχείο που λαμβάνεται και εκτελείται στον υπολογιστή, το τηλέφωνο ή την κινητή συσκευή σας όταν έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Τα cookies επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύει και να ανακτά πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες περιήγησης του χρήστη και να αναγνωρίζει τον χρήστη ανάλογα σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχουν και τον τρόπο που χρησιμοποιούν τον υπολογιστή τους.

Τα cookies δεν βλάπτουν τον υπολογιστή σας και είναι απαραίτητα για τη διευκόλυνση της πλοήγησης.

Σε τι χρησιμοποιούνται τα cookies στον ιστότοπό μας;

Τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπού μας. Σκοπός των cookies μας είναι να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης του χρήστη. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να θυμάστε τις προτιμήσεις σας (γλώσσα, χώρα κ.λπ.) κατά την πλοήγηση και σε μελλοντικές επισκέψεις.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται στα Cookies μας επιτρέπουν επίσης να βελτιώσουμε τον ιστότοπο και να τον προσαρμόσουμε στα ατομικά ενδιαφέροντα των χρηστών, να επιταχύνουμε τις αναζητήσεις κ.λπ.».
Τι είδους cookies χρησιμοποιεί ο ιστότοπός μας;

Τι είδους cookies χρησιμοποιεί ο ιστότοπός μας;

Cookies ανάλυσης: Αυτά, εάν χρησιμοποιούνται σωστά από εμάς ή από τρίτους, μας επιτρέπουν να ποσοτικοποιήσουμε τον αριθμό των χρηστών και έτσι να πραγματοποιήσουμε τη μέτρηση και τη στατιστική ανάλυση σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας μας από τους χρήστες.

Cookies διαφήμισης: Αυτά, εάν χρησιμοποιούνται σωστά από εμάς ή από τρίτους, μας επιτρέπουν να διαχειριζόμαστε όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα την παροχή διαφημιστικού χώρου στον ιστότοπο, προσαρμόζοντας το περιεχόμενο της διαφήμισης στο περιεχόμενο της υπηρεσίας που ζητείται ή στην χρησιμοποιήστε την ιστοσελίδα μας.

Για ποιους λόγους ΔΕΝ θα χρησιμοποιήσουμε τα cookies

Τα cookies μας δεν αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με την προσωπική σας ταυτότητα, διεύθυνση, κωδικό πρόσβασης, στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας κ.λπ.

Ποιος χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα cookies;

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies του ιστότοπου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς, εκτός από αυτά που προσδιορίζονται παρακάτω ως “cookies τρίτων”, τα οποία χρησιμοποιούνται και διαχειρίζονται εξωτερικές οντότητες για να μας παρέχουν υπηρεσίες για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας και της εμπειρίας του χρήστη κατά την περιήγηση στον ιστότοπό μας.

Τα cookies τρίτων χρησιμοποιούνται κυρίως για τη λήψη στατιστικών στοιχείων και για τη διασφάλιση της εκτέλεσης των πράξεων πληρωμής.

Μπορώ να αποτρέψω τη χρήση των cookies;

Ναι, πρώτον, πρέπει να απενεργοποιήσετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας και, δεύτερον, να διαγράψετε τα cookies που είναι αποθηκευμένα στο πρόγραμμα περιήγησής σας που σχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο. Είναι πιθανό ορισμένες από τις λειτουργίες του ιστότοπου να μην λειτουργούν πλέον εάν απενεργοποιήσετε τα cookies.”

Μπορείτε να περιορίσετε, να αποκλείσετε ή να διαγράψετε τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή τροποποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Αυτή η ρύθμιση είναι διαφορετική για κάθε πρόγραμμα περιήγησης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαμόρφωση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας, συμβουλευτείτε το μενού Βοήθεια” του προγράμματος περιήγησής σας.

Λίστα cookies που χρησιμοποιεί ο ιστότοπός μας
Τεχνικά cookies και προσαρμογής

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του χρήστη κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, για την αποτροπή του χρήστη από το να χρειάζεται να επαναλάβει διαδικασίες ελέγχου ταυτότητας στον ιστότοπο, για την επιτάχυνση ορισμένων διαδικασιών ιστότοπου, για την απομνημόνευση των επιλογών που έγιναν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ή για τις επόμενες προσβάσεις, για την απομνημόνευση σελίδων που έχουν ήδη επισκεφτεί κ.λπ.

COOKIES

ΣΚΟΠΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Αναγνώριση χρήστη

Χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και τον έλεγχο ταυτότητας του χρήστη. Περιέχουν επίσης τεχνικά δεδομένα από τη συνεδρία χρήστη, όπως το χρονικό όριο σύνδεσης, το αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας κ.λπ.

Συνεδρία

AGRIWATER

Ταυτοποίηση συνεδρίας

Προσδιορίζουν τη συνεδρία http του χρήστη. Είναι κοινά σε όλες τις εφαρμογές web για τον εντοπισμό αιτημάτων από τη συνεδρία ενός χρήστη.

Συνεδρία

AGRIWATER

Κατάσταση πλοήγησης

Βοηθούν στον εντοπισμό της κατάστασης περιήγησης του χρήστη (σύνδεση, πρώτη σελίδα, πρώτη πρόσβαση, κατάσταση κύλισης, κατάσταση ψηφοφορίας κ.λπ.).

Συνεδρία

AGRIWATER

Cookies ανάλυσης πλοήγησης

Αυτά τα cookies λαμβάνουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τις προσβάσεις των χρηστών στον ιστότοπο (όχι το περιεχόμενο του ίδιου) για να μας παρέχουν στη συνέχεια πληροφορίες σχετικά με αυτές τις προσβάσεις για στατιστικούς σκοπούς.

COOKIES

ΣΚΟΠΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz, _ga…)

Επιτρέπουν την παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων ιστότοπου μέσω του εργαλείου Google Analytics, το οποίο είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με την πρόσβαση των χρηστών σε ιστότοπους. Μερικά από τα δεδομένα που αποθηκεύονται είναι: ο αριθμός των φορών που ένας χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο, οι ημερομηνίες της πρώτης και της τελευταίας επίσκεψης του χρήστη, η διάρκεια των επισκέψεων, από ποια σελίδα ο χρήστης είχε πρόσβαση στον ιστότοπο, ποια μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιήθηκε ή σε ποιο σύνδεσμο έγινε κλικ, από ποιο μέρος του κόσμου είχε πρόσβαση ο χρήστης στον ιστότοπο, κ.λπ. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς θα μεταδοθούν και θα αποθηκευτούν απευθείας από την Google Inc (μια εταιρεία που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες). Η διαμόρφωση αυτών των cookies είναι προκαθορισμένη από την υπηρεσία που προσφέρει η Google, επομένως σας προτείνουμε να συμβουλευτείτε τη σελίδα απορρήτου του Google Analytics, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιεί και τον τρόπο απενεργοποίησής τους (λάβετε υπόψη ότι δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο και την ακρίβεια των ιστότοπων τρίτων).

Μόνιμα

Τρίτοων μερών