Potřeba Vody Na Farmě

Nástroj pro efektivitu výroby

Vzdělávací modul 04

>
>

TR04: Potřeba vody na farmě

Úvod

Problém

Zemědělství je hlavním spotřebitelem vody a je pravděpodobné, že bude v důsledku jejího nedostatku nejvíce ohroženo.

Jakýkoli nedostatek tohoto kritického přírodního zdroje ohrožuje živobytí zemědělců.

Zároveň se očekává, že demografické změny, hospodářský rozvoj a změny životního stylu posílí konkurenci mezi zemědělstvím a dalšími způsoby využívání vody, jako je komunální a průmyslové využití.

Očekává se, že dlouhodobá nerovnováha nabídky a poptávky po závlahové vodě se bude dále prohlubovat, protože omezené
a nerovnoměrně rozložené srážky mají klesající tendenci, zatímco průměrná teplota má tendenci rostoucí.

Řešení

Vhodná je pro zemědělce znalost požadavků plodin a zvířat na vodu, aby si mohli lépe plánovat zemědělskou činnost, připravit se na sucha a modernizovat vodní infrastruktury.

Odhad spotřeby vody pro plodiny je
v zemědělství nezbytným předpokladem pro provádění adaptačních strategií a pro hospodaření s vodou obecně.

Obsah

1.1. Transpirace, výpar a evapotranspirace plodin

1.2. Potřeba vody pro plodiny

1.3. Potřeba vody pro zavlažování

1. Kolik vody moje farma potřebuje?

Plodiny potřebují vodu na transpiraci a odpařování

 • Transpirace je proces ztráty vody z rostlin, většinou z listů.
 • Odpařování je proces, při kterém se množství vody vypařuje z povrchu půdy do atmosféry.
 • Evapotranspirace (ET) je celková ztráta vody výparem
  a transpirací rostlin (obr. 1).
 • Potřeba vody pro plodiny se shoduje s ET a obvykle se vyjadřuje v mm/den, mm/měsíc, mm/rok nebo mm/sezónu.

Potřebu vody pro plodiny ovlivňují především tři (3) faktory:

 1. Klima
 2. Typ plodiny
 3. Růstová fáze plodiny

Klima

Hlavními klimatickými faktory, které ovlivňují potřebu vody pro plodiny, jsou: sluneční záření, teplota, vlhkost a rychlost větru (obr. 2). Jejich vliv na potřebu vody pro plodiny je uveden v tabulce 1.

Klimatický faktorPotřeba vody pro plodiny
VysokáNízká
Sluneční zářeníSlunceŽádné slunce
TeplotaTeploZima
VlhkostNízká (sucho)Vysoká (vlhko)
Rychlost větruVětrnoBezvětří

Potřeba vody pro určitou plodinu na určitém místě se výrazně liší v závislosti na prostorových a časových rozdílech v evapotranspiraci a potřebě čisté vody.

Z předchozího slajdu je zřejmé, že evapotranspirace konkrétní plodiny (a tedy i její potřeba vody) je citlivá na klimatické změny v různých regionech v důsledku změn radiace, teploty, rychlosti větru a vlhkosti. Například určitá odrůda citrusů pěstovaná
v chladném klimatu bude potřebovat méně vody za den než stejná odrůda citrusů pěstovaná v klimatu teplejším.

Pro efektivnější hospodaření s vodou je užitečné vzít konkrétní standardní nebo referenční plodinu a určit, kolik vody tato plodina potřebuje za den v různých klimatických oblastech.

Typ Plodiny

Typ plodiny má vliv na potřebu vody s ohledem na:

 •  Denní potřebu vody plně vzrostlé plodiny. Například maximální denní potřeba vody pro zcela vyvinutý meloun bude za den vyšší než potřeba vody pro zcela vyvinutou cibuli.
 •  Délku celkového vegetačního období plodiny. Například hrách má vyšší denní potřebu vody než meloun. Sezónní potřeba vody hrachu je však nižší než u melounů, protože hrách má kratší celkové vegetační období (90 – 100 dní ve srovnání s melouny, které mají délku celkového vegetačního období 120 – 160 dní).

Růstová fáze plodiny

Plně vzrostlá plodina bude potřebovat více vody než rostlina právě zasazená (obr. 3). 

Potřeba vody pro plodiny při výsadbě a v počáteční fázi se odhaduje na 50 % potřeby vody pro plodiny ve fázi uprostřed sezóny, kdy je plodina plně vyvinutá. Pokud jde o pozdní fázi sezóny, což je období, kdy plodina dozrává a je sklízena, je potřeba vody odpovídajícím způsobem diverzifikována:

 • Čerstvě sklizené plodiny (např. salát, zelí atd.),
  u nichž zůstává potřeba vody stejná v pozdní fázi sezóny jako v polovině sezóny.
 • Suché plodiny (např. bavlna nebo kukuřice), jejichž potřeba vody je v pozdní fázi sezóny minimální,
  a proto není třeba tyto plodiny v této fázi zavlažovat.

PŘÍKLAD: Potřeba vody pro konkrétní plodinu ve velmi horkém a suchém podnebí

Předpokládejme, že potřeba vody pro určitou plodinu ve velmi horkém a suchém klimatu je 15 mm/den. To znamená, že každý den potřebuje plodina vrstvu vody 15 mm na celé ploše, na které se pěstuje (obr. 4). Neznamená to, že těchto 15 mm musí být skutečně každý den deštěm nebo zavlažováním dodáno.

Plodiny by mohly být zavlažovány například 60 mm vody každé
4  dny. Zavlažovací voda se pak bude ukládat v kořenové zóně
a plodina ji bude postupně využívat: 15 mm každý den, za předpokladu, že se závlahová voda neztratí v důsledku vyplavování, odtoku nebo odpařování.

Potřeba Vody Pro Plodiny

Bez vody nemohou plodiny růst. Nejznámějším zdrojem vody pro růst rostlin je dešťová voda. Co však dělat, když je dešťové vody příliš málo?

Pokud je deště příliš málo, je nutné zavlažování, aby se potřebná voda doplnila.

Dva faktory, které určují množství potřebné vody pro zavlažování, jsou:

 • celková potřeba vody pro různé plodiny,
 • množství dešťové vody, která je plodinám k dispozici.
Efektivní Dešťové Srážky – Co Je Třeba Zvážit
 • Část srážek není účinná. Část z nich prosakuje pod kořenovou zónu rostlin a další část odtéká po povrchu půdy jako splach. Hluboce prosakující
  a stékající vodu nemohou rostliny využít. Při vysokých srážkách se poměrně velká část vody ztrácí hlubokou perkolací a odtokem (obr. 5).
 • Zbývající část, tzv. efektivní srážky, se ukládá
  v kořenové zóně a rostliny ji mohou využít.
 • Kolísání srážek v průběhu let. Zejména v klimatických oblastech s nízkými srážkami je i to málo deště, které spadne, často nespolehlivé; jeden rok může být relativně suchý a jiný rok relativně vlhký.
 • Před výsadbou plodiny je proto vhodné vzít v úvahu faktory, jako je topografie, převládající půdní typ, struktura půdy a hloubka kořenové zóny, ale zejména mikroklima regionu a spolehlivost srážek.

 • Pro každou plodinu se určuje potřeba vody obvykle na měsíční bázi, kterou lze zjistit z různých zdrojů, například z místních úřadů nebo
  z literatury.
 • Efektivní srážky se odhadují na měsíční bázi na základě naměřených údajů o srážkách (nebo místních informací, pokud jsou k dispozici).

Zemědělský výzkumný ústav (ARI) vyvinul základní nástroj pro kyperské zemědělce, kteří chtějí znát měsíční potřebu vody pro své plodiny v různých lokalitách kyperské zemědělské půdy. Další podrobnosti naleznete na níže uvedeném odkazu:

http://news.ari.gov.cy/apps/irrigation.html

2. Strategie přizpůsobení se potřebám vody

Kapková závlaha

 • Kapkové zavlažovací systémy dodávají vodu přímo ke kořenům rostlin, čímž se snižuje odpařování, ke kterému dochází zejména
  u zavlažovacích systémů
  s rozstřikovačem.
 • Pomocí časovačů lze naplánovat zavlažování na chladnější části dne, čímž se dále ztráty vody sníží.
 • Správně instalovaná kapková závlaha může ušetřit až o 80 % více vody než povrchová závlaha
  a může dokonce přispět ke zvýšení výnosů plodin.

Plánování zavlažování

 • Chytré hospodaření s vodou se netýká jen toho, jak se voda dodává, ale také kdy, jak často
  a v jakém množství. 
 • Aby se zabránilo nedostatečnému nebo nadměrnému zavlažování plodin, je třeba pečlivě sledovat předpověď počasí a vlhkost půdy
  a rostlin a přizpůsobit zavlažovací plán aktuálním podmínkám.
 • Zemědělci mohou například zalévat v noci, aby zpomalili odpařování
  a umožnili vodě vsakovat se do půdy a doplňovat zásoby podzemní vody.  

Plodiny odolné vůči suchu

 • Pěstování plodin, které jsou vhodné pro klima regionu, je dalším způsobem, jak zemědělci získávají více úrody na kapku. 
 • Druhy plodin, které pocházejí ze suchých oblastí, jsou přirozeně odolné vůči suchu, zatímco jiné odrůdy plodin byly v průběhu času selektovány na nízkou spotřebu vody.

Suché zemědělství

 • Suché zemědělství se spoléhá na půdní vlhkost, která umožňuje pěstovat plodiny v období sucha,
  a vyhýbá se tak umělému zavlažování.
 • Příklady postupů podporujících suché hospodaření: včasná příprava půdy
  a výsadba; výběr odrůd odolných vůči suchu, rezistentních nebo časně dozrávajících; nižší hustota výsadby; minimalizace narušení půdy.
 • Pravděpodobně zlepšuje chuť, ale představuje nižší výnosy než zavlažované plodiny.

Rotační pastva

 • Rotační pastva je proces, při kterém se hospodářská zvířata přesouvají mezi pastvinami, aby se podpořilo jejich odrůstání. 
 • Správné řízení pastvy zvyšuje absorpci vody na polích a snižuje její odtok, čímž se pastviny stávají odolnějšími vůči suchu a zvyšuje se tak obsah organické hmoty v půdě.

Kompost a mulč

 • Bylo zjištěno, že kompost, neboli rozložená organická hmota používaná jako hnojivo, zlepšuje strukturu půdy a zvyšuje její schopnost zadržovat vodu. 
 • Mulč je materiál, který se rozprostírá na povrchu půdy, aby se zachovala její vlhkost. Mulč z organických materiálů, jako je sláma nebo dřevní štěpka, se rozkládá na kompost, což dále zvyšuje schopnost půdy zadržovat vodu. 
 • Kompost a mulč pomáhají zemědělcům zadržet v půdě více vody v období sucha.

Krycí plodiny

 • Krycí plodiny omezují výskyt plevelů, zvyšují úrodnost půdy a obsah organické hmoty a pomáhají předcházet erozi a zhutnění. To umožňuje snadnější pronikání vody do půdy a zlepšuje její schopnost zadržovat vodu. 
 • Pole osázená krycími plodinami jsou v letech sucha produktivnější než pole s konvenčními plodinami.

Konzervační obdělávání půdy

 • Při konzervačním obdělávání půdy se používají specializované pluhy nebo jiné nástroje, které půdu částečně zpracovávají, ale ponechávají na povrchu alespoň 30 % rostlinných zbytků. Takový postup pomáhá zvýšit absorpci vody a snížit odpařování, erozi a zhutnění. 
 • Aby se voda co nejlépe využila pro pěstování plodin, měl by se provádět celý soubor postupů navrhovaných v rámci konzervačního zemědělství, a to mulčování, kompostování, pěstování krycích plodin
  a žádné/minimální obdělávání půdy.

Přechod na ekologické zemědělství

 • Ekologické zemědělství má v letech sucha vyšší výnosy než konvenční pole, jelikož ekologické metody přispívají k udržení půdní vlhkosti.
 • Zdravá půda bohatá na organické látky a mikrobiální život slouží jako houba, která dodává rostlinám vláhu. 
 • Ekologická pole mohou doplnit zásoby podzemních vod až o 20 %. 

Zdroje a užitečné odkazy

Christou, A., Dalias, P. a Neocleous, D. 2017. Prostorové a časové rozdíly v evapotranspiraci a čisté potřebě vody typických středomořských plodin na ostrově Kypr. Journal of Agricultural Science, 155, 1311-1323.

Dalias, P., Christou, A. a Neocleous, D. 2018. Adjustment of Irrigation Schedules as a Strategy to Mitigate Climate Change Impacts on Agriculture in Cyprus (Úprava zavlažovacích plánů jako strategie zmírnění dopadů změny klimatu na zemědělství na Kypru). Agriculture 9,4.

https://agriculture.vic.gov.au/farm-management/water/farm-water-solutions/how-much-water-does-my-farm-need

https://www.fao.org/3/s2022e/s2022e00.htm#Contents

https://www.sciencedaily.com/terms/evapotranspiration.htm

https://cuesa.org/article/10-ways-farmers-are-saving-water

https://dryfarming.org/about/what-is-dry-farming

Privacy Policy

At AGRIWATER we take the protection of your personal data very seriously. Our purpose is to protect the privacy of the data you provide us and to comply with the current regulations on the protection of personal data.

In compliance with the Act 3/2018 of 5 December on the Protection of Personal Data and Guarantee of Digital Rights transposing Regulation (EU) 2016/679, we inform you of the following information about our privacy and data protection policy:

Who the controller of the processing of your data?

The organization responsible of your data is Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky, ID E10133738. This is a non-governmental organization located in Prague, Czech Republic.

Address
Samcova 1177/1
11000
Praha 1

Telephone
+420266710413
+420266710414

Email contact
marketa.sandova@asz.cz

What is the purpose of the treatment?
 • To respond to requests, complaints and incidents transferred through our contact channels incorporated in the website.
 • To understand the behaviour of the navigator within the web in order to detect possible computer attacks on our web.
 • Comply with legal obligations that are directly applicable to us and regulate our activity.
 • To protect and exercise our rights or to respond to complaints of any kind.
 • Submission of newsletters regarding the goods or services that make up the activity of the responsible person or news related to his activity.

 

What is the legal base of the treatment?

The legal basis for the treatment of your data is the consent of the data subject under article 6.1 a) of the Regulation, as well as the legitimate interest of the data controller under article 6.1 f) of the Regulation.

The data we request from you are adequate, relevant and strictly necessary and in no case are you obliged to provide them to us, but their non-communication may affect the purpose of the service or the impossibility of providing it.

For how long do we keep your data?

Your data will be kept for the time required for the proper provision of the service offered, as well as to meet the responsibilities that may arise from it and any other legal requirement.

Which recipients will receive your data?

In the course of processing your data, Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky may share your data with:

On Projects Advising SL, as web management and maintenance service providers.

What are my rights?
 • Right of access: the right to obtain confirmation of whether personal data is being processed, as well as the right of access to such data.
 • Right to rectification of personal data.
 • Right to erasure
 • Right to limitation of processing
 • Right to data portability
 • Right to object: the right to object to data being processed.

The controller retains the right to restrict the rights set forth in Article 23 of the EU Regulation, if such restriction is provided to safeguard, in particular fundamental rights and freedoms and is a necessary and proportionate measure.

Where can I make a complaint?

If any interested party considers that their data are not being treated correctly, they can send their complaints to the following e-mail address; kristyna.strnadova@asz.cz, Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky.

The data subject declares to have acquired all this information.

Cookies Policy

What are cookies?

A cookie is a file that is downloaded and executed on your computer, phone, or mobile device when you access certain web pages. Cookies allow a website, among other things, to store and retrieve information about user’s browsing habits and recognize the user depending on the information they contain and the way they use their computer.

Cookies do not harm your computer and are necessary to facilitate navigation.

What are cookies used for on our website?

Cookies are necessary for our website to work properly. The purpose of our cookies is to improve the user’s browsing experience. They can be used to remember your preferences (language, country, etc.) during navigation and on future visits.

The information collected in the Cookies also allows us to improve the website and adapt it to the individual interests of users, speed up searches, etc.

What types of cookies does our website use?

Analysis Cookies: These, if they are used properly by us or by third parties, allow us to quantify the number of users and thus perform the measurement and statistical analysis regarding the users‘ usage of our service.

Advertising Cookies: These, if they are used properly by us or by third parties, allow us to manage as effectively as possible the supply of advertising space on the website, adapting the content of the advertisement to the content of the service requested or to the use you make of our website.

What we will NOT use cookies for

Our cookies do not store information about your personal identification, address, password, credit or debit card details, etc.

Who uses the information contained in these cookies?

The information stored in the website’s cookies is used exclusively by us, apart from those identified below as „third party cookies“, which are used and managed by external entities to provide us with services to improve our own services and the user’s experience when browsing our website.

Third party cookies are mainly used to obtain statistics and to guarantee the payment operations are carried out.

Can I prevent cookies from being used?

Yes, firstly, you must disable cookies in your browser and, secondly, delete the cookies stored in your browser associated with this website.

You can restrict, block, or delete cookies from this website at any time by modifying your browser settings. This setting is different for each browser. For more details on the configuration of cookies in your browser, please consult your browser’s „Help“ menu.

It is possible that some of the website’s features may no longer work if you disable cookies.

List of cookies that our website uses
Technical and customization cookies

These Cookies are used to identify the user during the session, prevent the user from having to repeat authentication processes on the website, speed up some website processes, remember selections made during the session or on subsequent accesses, remember pages already visited, etc.

COOKIES

PURPOSE

DURATION

MANAGEMENT

User identification

They are used to identify and authenticate the user. They also contain technical data from the user session, such as connection timeout, session identifier, etc.

Session

AGRIWATER

Session identification

They identify the user’s http session. They are common in all web applications to identify requests from a user’s session.

Session

AGRIWATER

Navigation status

They help identify the user’s browsing status (login, first page, first access, scroll status, voting status, etc.).

Session

AGRIWATER

Navigation analysis cookies

These Cookies obtain generic information about users‘ accesses to the website (not the content of the same) to subsequently provide us with information about these accesses for statistical purposes.

COOKIES

PURPOSE

DURATION

MANAGEMENT

Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz, _ga…)

They allow website statistic’s tracking through the Google Analytics tool, which is a service provided by Google to obtain information about user access to websites. Some of the data stored is: number of times a user visits the website, dates of the user’s first and last visit, duration of visits, from which page the user accessed the website, which search engine was used or which link was clicked, from which part of the world the user accessed the website, etc. The information generated by the cookie about your use of the website will be directly transmitted and stored by Google Inc (a company located in United States). The configuration of these cookies is predetermined by the service offered by Google, so we suggest you consult the Google Analytics privacy page, for more information on the cookies it uses and how to disable them (keep in mind that we are not responsible for the content and accuracy of third-party websites).

Persistent

Third Parties

Ochrana osobních údajů

V projektu AGRIWATER bereme ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Naším cílem je chránit soukromí údajů, které nám poskytujete, a dodržovat platné předpisy o ochraně osobních údajů.

V souladu se zákonem č. 3/2018 ze dne 5. prosince 2018 o ochraně osobních údajů a digitálních práv, který transponuje nařízení (EU) 2016/679, vás informujeme o našich zásadách ochrany soukromí a osobních údajů:

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Organizací odpovědnou za vaše osobní údaje je Asociace soukromého zemědělství ČR, IČ: 68402538. ASZ ČR je nevládní organizací se sídlem v Praze, České republice.

Adresa
Samcova 1177/1
11000
Praha 1

Telefon
+420266710413
+420266710414

E-mail
marketa.sandova@asz.cz

Jaký je účel zpracování?
 • Reagovat na žádosti, stížnosti a incidenty předané prostřednictvím našich kontaktních kanálů, které jsou součástí webových stránek.
 • K pochopení chování navigátora na webu za účelem odhalení možných počítačových útoků na náš web.
 • Dodržovat zákonné povinnosti, které se na nás přímo vztahují a které upravují naši činnost.
 • K ochraně a výkonu našich práv nebo k reakci na stížnosti jakéhokoli druhu.

 

Jaký je právní základ pro zpracování?

Právním základem pro zpracování vašich údajů je souhlas subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení a oprávněný zájem správce údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Údaje, které od vás požadujeme, jsou přiměřené, relevantní a nezbytně nutné a v žádném případě nejste povinni nám je poskytnout, ale jejich nesdělení může mít vliv na účel služby nebo nemožnost jejího poskytnutí.

Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

Vaše údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k řádnému poskytování nabízených služeb, jakož i k plnění povinností, které z nich mohou vyplývat, a dalších zákonných požadavků.

Kteří příjemci obdrží Vaše data?

Při zpracování vašich údajů může Asociace soukromého zemědělství ČR sdílet vaše údaje s poskytovatelem služeb správy a údržby webu On Projects Advising SL.

Jaká mám práva?
 • Právo na přístup: právo získat potvrzení o tom, zda jsou osobní údaje zpracovávány, a právo na přístup k těmto údajům.
 • Právo na opravu osobních údajů.
 • Právo na výmaz.
 • Právo na omezení zpracování.
 • Právo na přenositelnost údajů.
 • Právo vznést námitku: právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce si vyhrazuje právo omezit práva uvedená v článku 23 nařízení EU, pokud je takové omezení nezbytné pro ochranu zejména základních práv a svobod a představuje nezbytné a přiměřené opatření.

Kde mohu podat stížnost?

Pokud se některá ze zúčastněných stran domnívá, že s jejími údaji není zacházeno správně, může zaslat stížnost na následující e-mailovou adresu: marketa.sandova@asz.cz, Asociace soukromého zemědělství ČR.

Subjekt údajů prohlašuje, že všechny tyto informace získal.

Zásady používání cookies

Co jsou cookies?

Soubor cookie je soubor, který se stáhne a spustí ve vašem počítači, telefonu nebo mobilním zařízení, když navštívíte určité webové stránky. Cookies umožňují webové stránce mimo jiné ukládat a načítat informace o návycích uživatele při prohlížení stránek a rozpoznat uživatele v závislosti na informacích, které obsahují, a na způsobu, jakým používá svůj počítač.

Cookies nepoškozují váš počítač a jsou nezbytné pro usnadnění navigace.

K čemu se na našich webových stránkách používají cookies?

Soubory cookie jsou nezbytné pro správnou funkci našich webových stránek. Účelem našich cookies je zlepšit uživatelský zážitek z prohlížení. Mohou být použity k zapamatování vašich preferencí (jazyk, země atd.) během navigace a při dalších návštěvách.

Informace shromážděné v souborech cookie nám také umožňují vylepšovat webové stránky a přizpůsobovat je individuálním zájmům uživatelů, zrychlovat vyhledávání atd.

Jaké typy cookies naše webové stránky používají?

Analytické cookies: Tyto soubory, pokud jsou námi nebo třetími stranami správně používány, nám umožňují kvantifikovat počet uživatelů a provádět tak měření a statistické analýzy týkající se používání našich služeb uživateli.

Reklamní cookies: Tyto cookies, pokud jsou námi nebo třetími stranami řádně používány, nám umožňují co nejefektivněji řídit nabídku reklamního prostoru na webových stránkách a přizpůsobit obsah reklamy obsahu požadované služby nebo způsobu používání našich webových stránek.

K čemu soubory cookie NEPOUŽÍVÁME

Naše soubory cookie neukládají informace o vaší osobní identifikaci, adrese, hesle, údajích o kreditní nebo debetní kartě atd.

Kdo používá informace obsažené v cookies?

Informace uložené v souborech cookie těchto webových stránek používáme výhradně my, kromě souborů cookie označených níže jako „soubory cookie třetích stran“. Ty používají a spravují externí subjekty, poskytující služby ke zlepšení našich vlastních služeb a uživatelského zážitku při prohlížení našich webových stránek.

Soubory cookie třetích stran se používají především k získávání statistických údajů a k zajištění provádění platebních operací.

Mohu zabránit používání souborů cookie?

Ano, zaprvé musíte ve svém prohlížeči zakázat soubory cookie a zadruhé vymazat soubory cookie uložené v prohlížeči a související s touto webovou stránkou.

Soubory cookie z této webové stránky můžete kdykoli omezit, zablokovat nebo odstranit úpravou nastavení prohlížeče. Toto nastavení je pro každý prohlížeč jiné. Další podrobnosti o konfiguraci souborů cookie ve vašem prohlížeči naleznete v nabídce „Nápověda“ vašeho prohlížeče.

Je možné, že pokud soubory cookie zakážete, některé funkce webových stránek nebudou fungovat.

Seznam cookies, které naše webové stránky používají
Technické cookies a cookies pro uzpůsobení potřeb

Tyto cookies se používají k identifikaci uživatele během relace, k tomu, aby uživatel nemusel opakovat procesy ověřování na webových stránkách. Dále k urychlení některých procesů na webových stránkách, k zapamatování již navštívených stránek nebo zapamatování voleb provedených během relace či při dalších přístupech atd.

COOKIES

ÚČEL

DOBA TRVÁNÍ

MANAGEMENT

Identifikace uživatele

Slouží k identifikaci a ověření uživatele. Obsahují také technické údaje z relace uživatele, jako je časový limit připojení, identifikátor relace atd.

Relace

AGRIWATER

Identifikace relace

Identifikují relaci http uživatele. Jsou běžné ve všech webových aplikacích a slouží k identifikaci požadavků z relace uživatele.

Relace

AGRIWATER

Navigační status

Pomáhají identifikovat stav procházení uživatele (přihlášení, první stránka, první přístup, stav procházení, stav hlasování atd.).

Relace

AGRIWATER

Cookies pro analýzu navigace

Tyto soubory cookie získávají obecné informace o přístupech uživatelů na webové stránky (nikoli o jejich obsahu), aby nám následně poskytly informace o těchto přístupech pro statistické účely.

COOKIES

ÚČEL

DOBA TRVÁNÍ

MANAGEMENT

Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz, _ga…)

Umožňují sledování statistik webových stránek prostřednictvím nástroje Google Analytics, což je služba poskytovaná společností Google k získávání informací o přístupu uživatelů na webové stránky. Některé z ukládaných údajů jsou: počet návštěv uživatele na webových stránkách, data první a poslední návštěvy uživatele, doba trvání návštěv, ze které stránky uživatel na webové stránky vstoupil, který vyhledávač použil nebo na který odkaz kliknul, z které části světa na webové stránky vstoupil atd. Informace vygenerované souborem cookie o používání webové stránky budou přímo předány a uloženy společností Google Inc. (společnost se sídlem ve Spojených státech amerických). Konfigurace těchto souborů cookie je předurčena službou nabízenou společností Google, proto doporučujeme, abyste se seznámili se stránkou o ochraně osobních údajů služby Google Analytics na adrese, kde naleznete další informace o souborech cookie, které používá, a o tom, jak je zakázat (mějte na paměti, že nejsme zodpovědní za obsah a správnost webových stránek třetích stran).

Trvalé

Třetí strany