Evropský Pohled Na Využívání Vody V Zemědělství

Vzdělávací modul 06

>
>

TR06: Evropský pohled na využívání vody v zemědělství

Úvod

 • Zemědělství ovlivňuje kvalitu a množství vody prostřednictvím vyplavování hnojiv
  a množstvím spotřebované vody.
  • Se změnou klimatu se snižuje průtok vody, což dále snižuje kvalitu vody, protože znečišťující látky se méně zředí, a naopak přebytek vody v pobřežních oblastech může vést k infiltraci slané vody do podzemních vod. 
 • Produkce je závislá na vodě
  • Zavlažování přináší vyšší životaschopnost, výnos a kvalitu plodin.
   • Povrchové vody, podzemní vody, sběr dešťové vody a recyklace odpadních vod.
   • V roce 2016 bylo v EU zavlažováno 6 % zemědělské půdy.

1. Současný stav vody v Evropě (včetně prognóz)

17% ↓ Obnovitelná voda

Za posledních 50 let došlo v celé Evropě k poklesu obnovitelných zdrojů vody.

Příčiny:

 • Nárůst počtu obyvatel.
 • Tlak hospodářské činnosti.
 • Změna klimatu.

Změna klimatu

 • Agreguje sezónní a celoroční zabezpečení vodou.
 • Vyšší než průměrné teploty → a častější extrémní výkyvy počasí včetně sucha.
 • Do roku 2030 se předpokládá výrazný nárůst nedostatku vody.

Náklady spojené se změnou klimatu

 • Pokud by se globální teploty zvýšily o 3 °C, sucho by se vyskytovalo dvakrát častěji. 
 • Ekonomické ztráty v Evropě by se tak ročně zvýšily na 40 miliard eur ročně.
 • Změna klimatu = vyšší průměrné teploty, častější a extrémnější výkyvy počasí včetně sucha. Zhoršování stavu sladké vody. 
 • Do roku 2030 se výrazně zvýší nedostatek vody.
  • Zvýšení poptávky po zavlažování.
 • V zemích jako Malta, Španělsko, Itálie, Řecko, Kypr, Maďarsko a Belgie se navzdory srážkám nemůže voda vsakovat do půdy kvůli zemědělskému odvodňování.

2. Vodní náročnost rostlinné výroby v Evropě

3. Politika: Zemědělství a udržitelné využívání vody

Rovnováha Mezi Zemědělstvím a Udržitelným Hospodařením s Vodou

 • Současná vodní politika EU před udržitelným využíváním vody upřednostňuje zemědělce.
  • Politika podporuje větší spotřebu vody než její efektivní využívání. 
 • Rámcová směrnice o vodách si klade za cíl dosáhnout do roku 2027 dobrého kvantitativního stavu všech vodních útvarů
  v EU.
 • SZP nabízí nástroje, které pomáhají snížit zatížení vodních zdrojů.
  • Platby za ekologičtější postupy
   a financování ekologičtější infrastruktury.

4. Politika EU v oblasti množství vody: Rámcová směrnice o vodách a SZP (Společná zemědělská politika)

Rámcová Směrnice Eu o Vodách (WFD)

Cíl

 • Cíl: odběry vody by neměly snižovat hladinu podzemních vod tak, aby došlo ke zhoršení stavu vody.
 • V roce 2015 byl kvantitativní stav útvarů podzemních vod 9 %, což je považováno za špatný stav.

Země

 • Malta, Španělsko, Itálie, Řecko, Kypr, Maďarsko
  a Belgie odebírají 20-40 % podzemních vod.
 • V Belgii je stav také špatný. Přestože se dešťové srážky dobře vsakují, je zde nedostatek vody kvůli odvodňování.

Výhody

 • Přestože rámcová směrnice
  o vodách do roku 2022 nedosáhla svého cíle, přispěla k vyšší úrovni ochrany vodních útvarů než by tomu bylo bez této politiky. 
 • Závěr přezkumu rámcové směrnice o vodách z roku 2019 konstatoval, že je z velké části vhodná pro daný účel, přičemž bylo doporučeno provést změny, které by tuto politiku zlepšily.   

Stav Útvarů Podzemních Vod v Evropě

Tento graf znázorňuje stav podzemních vod v Evropě v roce 2015.

Špatný stav je na něm znázorněn podle rámcové směrnice o vodách a potvrzuje tak fakt, že vody není dostatek.

Společná Zemědělská Politika (SZP) a Voda

Politické cíle ’14-’20

 • Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji (včetně vody).
 • Udržitelná produkce potravin.
 • Vyvážený územní rozvoj.

Cíle po roce 2020

 • Podpora udržitelného rozvoje
  a efektivní hospodaření s přírodními zdroji, jako je voda, půda a ovzduší.

Cesty podpory pro vodu

 • Společná organizace trhu – výroba ovoce, zeleniny, vína a olivového oleje získává investiční podporu na opatření týkající se šetrného zacházení s vodou.
 • Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova – podpora postupů a investic s dopadem na využívání vody.
 • Opětovné využití vyčištěné odpadní vody je součástí podpory oběhového hospodářství. 
  • V květnu 2020 nařízení umožní opětovné využití „více než 50 % celkového objemu vody(pro zavlažování tvoří čistírny odpadních vod) což povede k 5% snížení vodního stresu“. 
 • Mezi rámcovou směrnicí o vodách a politikami SZP existují různé úrovně neslučitelnosti. 
  • Přesto je nezbytné, aby členské státy měly za hospodaření s vodou individuální odpovědnost. 
  • Každá země má pozitivní i negativní stránky hospodaření s vodou.
 • V přezkumu EÚD pro 11 států EU:
  • V 8 zemích je voda výrazně levnější, pokud se používá v zemědělství.
  • V 6 zemích není platba za odběr vody nutná.
   • V některých zemích je také velké množství nelegálně získané vody!
  • Nepovolené odběry vody představují až 12 % vody v Maďarsku, Bulharsku a Francii.
 • 6 % zemědělské půdy EU zavlažované v roce 2016 = 24 % veškerého odběru vody.

Doporučení:

 • Žádné financování zavlažování v suchých oblastech s nedostatkem vody. 
 • Některé dotace na podporu plodin náročných na vodu (rýže, ořechy, ovoce, zelenina).
 • Recyklace odpadní vody může ušetřit vodu sladkou.
 • Národní/regionální investice do opětovného využití odpadních vod pro zavlažování jsou nezbytné.
  • 0,4 % odebrané vody recyklované a znovu použité v EU (2015).
 • V roce 2020 EU přijala nařízení, které stanoví minimální požadavky na kvalitu vody, monitorování, řízení rizik a transparentnost, a bude platit od června 2023. 
  • Umožní potenciální opětovné využití až 50 % odpadní vody.

Souhrn

 • Změna klimatu, poptávka po plodinách a zemědělská výroba ovlivňují dostupnost vody v nadzemní i podzemní části.
  • Zatímco se dostupnost vody snižuje, zvyšuje se stres z jejího nedostatku.
  • Infrastrukturu, zemědělské postupy a region ovlivňují faktory, které mají vliv na ochranu vodních zdrojů.
 • Snižování vodní náročnosti a oddělení celkové spotřeby vody od hrubé přidané hodnoty v rostlinné výrobě představuje v jednotlivých zemích pozitivní posun směrem k modernizaci a restrukturalizaci zemědělského sektoru.
 • SZP i rámcová směrnice o vodách se zaměřují na podporu udržitelného hospodaření s vodou.
  • Zemědělské odvětví představuje největší odvětví spotřeby vody s nejvyšším potenciálem pro změnu, která by mohla dostupnost vody v EU zlepšit.

Zdroje a Odkazy

Generální ředitelství pro životní prostředí EU, 2021. Sucho a nedostatek vody: Zpráva Komise ukazuje, že hospodaření s vodou postupuje, ale příliš pomalu a s nedostatečným financováním. [online] Životní prostředí. Dostupné na: <https://ec.europa.eu/environment/news/drought-and-water-stress-commission-report-shows-water-management-progressing-too-slowly-and-2021-12-15_en> [Přístup 10. března 2022].

Evropský účetní dvůr, 2021. Zvláštní zpráva – Udržitelné využívání vody v zemědělství: Zprávy: Fondy SZP spíše podporují větší než efektivnější využívání vody. [ebook] Evropský účetní dvůr, s. 1-59. Dostupné na: <https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_20/SR_CAP-and-water_EN.pdf> [Přístup 8. března 2022].

Evropská agentura pro životní prostředí. 2021. INDIKÁTOROVÉ HODNOCENÍ – Intenzita vody v rostlinné výrobě v Evropě. [Online] Dostupné na: <https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/economic-water-productivity-of-irrigated-2/assessment> [Přístup 7. března 2022].

Privacy Policy

At AGRIWATER we take the protection of your personal data very seriously. Our purpose is to protect the privacy of the data you provide us and to comply with the current regulations on the protection of personal data.

In compliance with the Act 3/2018 of 5 December on the Protection of Personal Data and Guarantee of Digital Rights transposing Regulation (EU) 2016/679, we inform you of the following information about our privacy and data protection policy:

Who the controller of the processing of your data?

The organization responsible of your data is Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky, ID E10133738. This is a non-governmental organization located in Prague, Czech Republic.

Address
Samcova 1177/1
11000
Praha 1

Telephone
+420266710413
+420266710414

Email contact
marketa.sandova@asz.cz

What is the purpose of the treatment?
 • To respond to requests, complaints and incidents transferred through our contact channels incorporated in the website.
 • To understand the behaviour of the navigator within the web in order to detect possible computer attacks on our web.
 • Comply with legal obligations that are directly applicable to us and regulate our activity.
 • To protect and exercise our rights or to respond to complaints of any kind.
 • Submission of newsletters regarding the goods or services that make up the activity of the responsible person or news related to his activity.

 

What is the legal base of the treatment?

The legal basis for the treatment of your data is the consent of the data subject under article 6.1 a) of the Regulation, as well as the legitimate interest of the data controller under article 6.1 f) of the Regulation.

The data we request from you are adequate, relevant and strictly necessary and in no case are you obliged to provide them to us, but their non-communication may affect the purpose of the service or the impossibility of providing it.

For how long do we keep your data?

Your data will be kept for the time required for the proper provision of the service offered, as well as to meet the responsibilities that may arise from it and any other legal requirement.

Which recipients will receive your data?

In the course of processing your data, Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky may share your data with:

On Projects Advising SL, as web management and maintenance service providers.

What are my rights?
 • Right of access: the right to obtain confirmation of whether personal data is being processed, as well as the right of access to such data.
 • Right to rectification of personal data.
 • Right to erasure
 • Right to limitation of processing
 • Right to data portability
 • Right to object: the right to object to data being processed.

The controller retains the right to restrict the rights set forth in Article 23 of the EU Regulation, if such restriction is provided to safeguard, in particular fundamental rights and freedoms and is a necessary and proportionate measure.

Where can I make a complaint?

If any interested party considers that their data are not being treated correctly, they can send their complaints to the following e-mail address; kristyna.strnadova@asz.cz, Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky.

The data subject declares to have acquired all this information.

Cookies Policy

What are cookies?

A cookie is a file that is downloaded and executed on your computer, phone, or mobile device when you access certain web pages. Cookies allow a website, among other things, to store and retrieve information about user’s browsing habits and recognize the user depending on the information they contain and the way they use their computer.

Cookies do not harm your computer and are necessary to facilitate navigation.

What are cookies used for on our website?

Cookies are necessary for our website to work properly. The purpose of our cookies is to improve the user’s browsing experience. They can be used to remember your preferences (language, country, etc.) during navigation and on future visits.

The information collected in the Cookies also allows us to improve the website and adapt it to the individual interests of users, speed up searches, etc.

What types of cookies does our website use?

Analysis Cookies: These, if they are used properly by us or by third parties, allow us to quantify the number of users and thus perform the measurement and statistical analysis regarding the users‘ usage of our service.

Advertising Cookies: These, if they are used properly by us or by third parties, allow us to manage as effectively as possible the supply of advertising space on the website, adapting the content of the advertisement to the content of the service requested or to the use you make of our website.

What we will NOT use cookies for

Our cookies do not store information about your personal identification, address, password, credit or debit card details, etc.

Who uses the information contained in these cookies?

The information stored in the website’s cookies is used exclusively by us, apart from those identified below as „third party cookies“, which are used and managed by external entities to provide us with services to improve our own services and the user’s experience when browsing our website.

Third party cookies are mainly used to obtain statistics and to guarantee the payment operations are carried out.

Can I prevent cookies from being used?

Yes, firstly, you must disable cookies in your browser and, secondly, delete the cookies stored in your browser associated with this website.

You can restrict, block, or delete cookies from this website at any time by modifying your browser settings. This setting is different for each browser. For more details on the configuration of cookies in your browser, please consult your browser’s „Help“ menu.

It is possible that some of the website’s features may no longer work if you disable cookies.

List of cookies that our website uses
Technical and customization cookies

These Cookies are used to identify the user during the session, prevent the user from having to repeat authentication processes on the website, speed up some website processes, remember selections made during the session or on subsequent accesses, remember pages already visited, etc.

COOKIES

PURPOSE

DURATION

MANAGEMENT

User identification

They are used to identify and authenticate the user. They also contain technical data from the user session, such as connection timeout, session identifier, etc.

Session

AGRIWATER

Session identification

They identify the user’s http session. They are common in all web applications to identify requests from a user’s session.

Session

AGRIWATER

Navigation status

They help identify the user’s browsing status (login, first page, first access, scroll status, voting status, etc.).

Session

AGRIWATER

Navigation analysis cookies

These Cookies obtain generic information about users‘ accesses to the website (not the content of the same) to subsequently provide us with information about these accesses for statistical purposes.

COOKIES

PURPOSE

DURATION

MANAGEMENT

Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz, _ga…)

They allow website statistic’s tracking through the Google Analytics tool, which is a service provided by Google to obtain information about user access to websites. Some of the data stored is: number of times a user visits the website, dates of the user’s first and last visit, duration of visits, from which page the user accessed the website, which search engine was used or which link was clicked, from which part of the world the user accessed the website, etc. The information generated by the cookie about your use of the website will be directly transmitted and stored by Google Inc (a company located in United States). The configuration of these cookies is predetermined by the service offered by Google, so we suggest you consult the Google Analytics privacy page, for more information on the cookies it uses and how to disable them (keep in mind that we are not responsible for the content and accuracy of third-party websites).

Persistent

Third Parties

Ochrana osobních údajů

V projektu AGRIWATER bereme ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Naším cílem je chránit soukromí údajů, které nám poskytujete, a dodržovat platné předpisy o ochraně osobních údajů.

V souladu se zákonem č. 3/2018 ze dne 5. prosince 2018 o ochraně osobních údajů a digitálních práv, který transponuje nařízení (EU) 2016/679, vás informujeme o našich zásadách ochrany soukromí a osobních údajů:

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Organizací odpovědnou za vaše osobní údaje je Asociace soukromého zemědělství ČR, IČ: 68402538. ASZ ČR je nevládní organizací se sídlem v Praze, České republice.

Adresa
Samcova 1177/1
11000
Praha 1

Telefon
+420266710413
+420266710414

E-mail
marketa.sandova@asz.cz

Jaký je účel zpracování?
 • Reagovat na žádosti, stížnosti a incidenty předané prostřednictvím našich kontaktních kanálů, které jsou součástí webových stránek.
 • K pochopení chování navigátora na webu za účelem odhalení možných počítačových útoků na náš web.
 • Dodržovat zákonné povinnosti, které se na nás přímo vztahují a které upravují naši činnost.
 • K ochraně a výkonu našich práv nebo k reakci na stížnosti jakéhokoli druhu.

 

Jaký je právní základ pro zpracování?

Právním základem pro zpracování vašich údajů je souhlas subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení a oprávněný zájem správce údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Údaje, které od vás požadujeme, jsou přiměřené, relevantní a nezbytně nutné a v žádném případě nejste povinni nám je poskytnout, ale jejich nesdělení může mít vliv na účel služby nebo nemožnost jejího poskytnutí.

Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

Vaše údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k řádnému poskytování nabízených služeb, jakož i k plnění povinností, které z nich mohou vyplývat, a dalších zákonných požadavků.

Kteří příjemci obdrží Vaše data?

Při zpracování vašich údajů může Asociace soukromého zemědělství ČR sdílet vaše údaje s poskytovatelem služeb správy a údržby webu On Projects Advising SL.

Jaká mám práva?
 • Právo na přístup: právo získat potvrzení o tom, zda jsou osobní údaje zpracovávány, a právo na přístup k těmto údajům.
 • Právo na opravu osobních údajů.
 • Právo na výmaz.
 • Právo na omezení zpracování.
 • Právo na přenositelnost údajů.
 • Právo vznést námitku: právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce si vyhrazuje právo omezit práva uvedená v článku 23 nařízení EU, pokud je takové omezení nezbytné pro ochranu zejména základních práv a svobod a představuje nezbytné a přiměřené opatření.

Kde mohu podat stížnost?

Pokud se některá ze zúčastněných stran domnívá, že s jejími údaji není zacházeno správně, může zaslat stížnost na následující e-mailovou adresu: marketa.sandova@asz.cz, Asociace soukromého zemědělství ČR.

Subjekt údajů prohlašuje, že všechny tyto informace získal.

Zásady používání cookies

Co jsou cookies?

Soubor cookie je soubor, který se stáhne a spustí ve vašem počítači, telefonu nebo mobilním zařízení, když navštívíte určité webové stránky. Cookies umožňují webové stránce mimo jiné ukládat a načítat informace o návycích uživatele při prohlížení stránek a rozpoznat uživatele v závislosti na informacích, které obsahují, a na způsobu, jakým používá svůj počítač.

Cookies nepoškozují váš počítač a jsou nezbytné pro usnadnění navigace.

K čemu se na našich webových stránkách používají cookies?

Soubory cookie jsou nezbytné pro správnou funkci našich webových stránek. Účelem našich cookies je zlepšit uživatelský zážitek z prohlížení. Mohou být použity k zapamatování vašich preferencí (jazyk, země atd.) během navigace a při dalších návštěvách.

Informace shromážděné v souborech cookie nám také umožňují vylepšovat webové stránky a přizpůsobovat je individuálním zájmům uživatelů, zrychlovat vyhledávání atd.

Jaké typy cookies naše webové stránky používají?

Analytické cookies: Tyto soubory, pokud jsou námi nebo třetími stranami správně používány, nám umožňují kvantifikovat počet uživatelů a provádět tak měření a statistické analýzy týkající se používání našich služeb uživateli.

Reklamní cookies: Tyto cookies, pokud jsou námi nebo třetími stranami řádně používány, nám umožňují co nejefektivněji řídit nabídku reklamního prostoru na webových stránkách a přizpůsobit obsah reklamy obsahu požadované služby nebo způsobu používání našich webových stránek.

K čemu soubory cookie NEPOUŽÍVÁME

Naše soubory cookie neukládají informace o vaší osobní identifikaci, adrese, hesle, údajích o kreditní nebo debetní kartě atd.

Kdo používá informace obsažené v cookies?

Informace uložené v souborech cookie těchto webových stránek používáme výhradně my, kromě souborů cookie označených níže jako „soubory cookie třetích stran“. Ty používají a spravují externí subjekty, poskytující služby ke zlepšení našich vlastních služeb a uživatelského zážitku při prohlížení našich webových stránek.

Soubory cookie třetích stran se používají především k získávání statistických údajů a k zajištění provádění platebních operací.

Mohu zabránit používání souborů cookie?

Ano, zaprvé musíte ve svém prohlížeči zakázat soubory cookie a zadruhé vymazat soubory cookie uložené v prohlížeči a související s touto webovou stránkou.

Soubory cookie z této webové stránky můžete kdykoli omezit, zablokovat nebo odstranit úpravou nastavení prohlížeče. Toto nastavení je pro každý prohlížeč jiné. Další podrobnosti o konfiguraci souborů cookie ve vašem prohlížeči naleznete v nabídce „Nápověda“ vašeho prohlížeče.

Je možné, že pokud soubory cookie zakážete, některé funkce webových stránek nebudou fungovat.

Seznam cookies, které naše webové stránky používají
Technické cookies a cookies pro uzpůsobení potřeb

Tyto cookies se používají k identifikaci uživatele během relace, k tomu, aby uživatel nemusel opakovat procesy ověřování na webových stránkách. Dále k urychlení některých procesů na webových stránkách, k zapamatování již navštívených stránek nebo zapamatování voleb provedených během relace či při dalších přístupech atd.

COOKIES

ÚČEL

DOBA TRVÁNÍ

MANAGEMENT

Identifikace uživatele

Slouží k identifikaci a ověření uživatele. Obsahují také technické údaje z relace uživatele, jako je časový limit připojení, identifikátor relace atd.

Relace

AGRIWATER

Identifikace relace

Identifikují relaci http uživatele. Jsou běžné ve všech webových aplikacích a slouží k identifikaci požadavků z relace uživatele.

Relace

AGRIWATER

Navigační status

Pomáhají identifikovat stav procházení uživatele (přihlášení, první stránka, první přístup, stav procházení, stav hlasování atd.).

Relace

AGRIWATER

Cookies pro analýzu navigace

Tyto soubory cookie získávají obecné informace o přístupech uživatelů na webové stránky (nikoli o jejich obsahu), aby nám následně poskytly informace o těchto přístupech pro statistické účely.

COOKIES

ÚČEL

DOBA TRVÁNÍ

MANAGEMENT

Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz, _ga…)

Umožňují sledování statistik webových stránek prostřednictvím nástroje Google Analytics, což je služba poskytovaná společností Google k získávání informací o přístupu uživatelů na webové stránky. Některé z ukládaných údajů jsou: počet návštěv uživatele na webových stránkách, data první a poslední návštěvy uživatele, doba trvání návštěv, ze které stránky uživatel na webové stránky vstoupil, který vyhledávač použil nebo na který odkaz kliknul, z které části světa na webové stránky vstoupil atd. Informace vygenerované souborem cookie o používání webové stránky budou přímo předány a uloženy společností Google Inc. (společnost se sídlem ve Spojených státech amerických). Konfigurace těchto souborů cookie je předurčena službou nabízenou společností Google, proto doporučujeme, abyste se seznámili se stránkou o ochraně osobních údajů služby Google Analytics na adrese, kde naleznete další informace o souborech cookie, které používá, a o tom, jak je zakázat (mějte na paměti, že nejsme zodpovědní za obsah a správnost webových stránek třetích stran).

Trvalé

Třetí strany