Συνεταιρισμοσ Ή Μεμονωμενη Δραση Των Γεωργικων Εκμεταλλεσεων

Εκπαιδευτικές ενότητες 01

>
>

TR01: Συνεταιρισμοσ Ή Μεμονωμενη Δραση Των Γεωργικων Εκμεταλλεσεων

Εισαγωγη

Ορισμένες δραστηριότητες σχετικά με τη διαχείριση μιας γεωργικής εκμετάλλευσης ή των υδάτων δύναται να αντιμετωπιστούν μεμονωμένα από την ίδια εκμετάλλευση ή σε συνεργασία με άλλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Αυτή η ενότητα περιγράφει και συγκρίνει και τις δύο προσεγγίσεις, παρουσιάζοντας ορισμένα παραδείγματα.

Στόχος είναι να προσδιοριστούν οι κυριότερες μορφές συνεταιρισμού, έτσι ώστε ο γεωργός να μπορεί να επιλέξει τη μορφή που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της εκμετάλλευσής του. Η προσέγγιση είναι απλή, άμεση και συγκριτική.

Συνεπώς, θα αναλύσουμε διάφορες μορφές συνεργασίας, όπως τους συνεταιρισμούς, τις κοινότητες άρδευσης ή τη συμμετοχική χρηματοδότηση.

1. Βασικές πτυχές του συνεταιρισμού

Τι είναι ο συνεταιρισμός;

Δύο ή περισσότερα μέρη συμφωνούν (μέσω επίσημης ή ανεπίσημης συμφωνίας) να προβούν σε ορισμένες ενέργειες (όπως π.χ. να μοιραστούν πληροφορίες, να αναλάβουν τεχνική και διοικητική κατάρτιση, να διαθέσουν κεφάλαια και/ή να παρέχουν πληροφορίες για την αγορά). Και τα δύο μέρη έχουν αμοιβαίο όφελος και κανείς δεν έχει δεσπόζουσα θέση στη συμφωνία.

Ο συνεταιρισμός μεταξύ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και άλλων φορέων αγροτικής ανάπτυξης επιτρέπει, για παράδειγμα:

 • Την ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας (δηλ. καλλιέργεια και μεταποίηση προϊόντων).
 • Την αποθήκευση των προϊόντων.
 • Την από κοινού διαχείριση των μηχανημάτων και των επενδύσεων (δεξαμενές άρδευσης, σωλήνες κ.λπ.).
 • Κοινές στρατηγικές εμπορίας για την προώθηση των προϊόντων και της ποιότητάς τους.
 • Την από κοινού εμπορία των προϊόντων στην αγορά.
 • Την παραγωγή και εμπορία νέων προϊόντων.
 • Πρόσβαση σε καλύτερες επιδοτήσεις.

Διακρίνουμε την επίσημη σύναψη συνεργασίας (γραπτή συμφωνία ή συμβόλαιο μεταξύ των μερών, η οποία καθορίζει τους στόχους, τους κανόνες και τις υποχρεώσεις της συνεργασίας – μπορεί ακόμη να συσταθούν εταιρείες, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες ή άλλες οικονομικές οντότητες) και την άτυπη συνεργασία (χωρίς συμβόλαιο/σύμβαση).

Οι μορφές συνεργασίες κυμαίνονται από τις πιο απλές (από κοινού χρήση και συνδυασμό του εργατικού δυναμικού, της γης, των καλλιεργειών, των μηχανημάτων, των υποδομών άρδευσης και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής), έως τη δημιουργία μιας κοινής δομής υπηρεσιών για τον επιμερισμό του κόστους των δραστηριοτήτων που δεν μπορούν να διαχειριστούν μεμονωμένα οι εκμεταλλεύσεις (μεγάλες υποδομές, συμβουλευτικές υπηρεσίες, πιστοποίηση ποιότητας, κατάρτιση, από κοινού πώληση προϊόντων κ.λπ.).

Successful farmers greeting one another in aisle of modern greenhouse

Εμπόδια στην συνεργασία

 • Νοοτροπία των γεωργών.
 • Προσκόλληση στην ιδιοκτησία της γης.
 • Θέματα διαδοχής/κληρονομιάς.
 • Έλλειψη πληροφοριών και συμβουλών.
 • Ανησυχία σχετικά με τις πληρωμές της ΚΓΠ.
 • Ανησυχία απώλειας ελέγχου/ασφάλειας.
 • Έλλειψη εμπειρίας, όσον αφορά τη συνεργασία με άλλους.
 • Έλλειψη επιχειρηματικών δεξιοτήτων.

2. Πώς να διαχειριστείτε τη συνεταιριστική εργασία

Παραδοσιακά, αυτό που κάνει τη συνεργασία τόσο διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι οι αρχές στις οποίες βασίζεται. Αν θεωρήσουμε τις αρχές που καθιερώνονται στους συνεταιρισμούς ως την επιθυμητή βάση για κάθε είδους συνεργασία, οι αρχές αυτές καθορίζουν και καθοδηγούν τους μηχανισμούς του συνεταιρισμού, εξασφαλίζοντας: 

 • Δημοκρατική αυτοδιοίκηση.
 • Αποδοχή (έλλειψη διακρίσεων).
 • Ελεύθερη συμμετοχή.
 • Ανεξαρτησία από την κυβέρνηση.
 • Οικονομικές δεσμεύσεις που κατανέμονται ισότιμα μεταξύ των μελών. 

Τέσσερις γενικές παραδοσιακές αρχές διαφοροποιούν τα είδη συνεταιρισμού από κάθε άλλο είδος επιχείρησης:

 • Παροχή υπηρεσιών σε τιμές κόστους. Ο απώτερος στόχος κάθε αγροτικού συνεταιρισμού είναι η ένωση μεμονωμένων μικρών επιχειρήσεων για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας. Το χαμηλότερο κόστος των υπηρεσιών, των προϊόντων και των πρώτων υλών είναι μια άλλη σημαντική παράμετρος κατά τη δημιουργία ενός συνεταιρισμού.
 • Οικονομικές υποχρεώσεις και οφέλη ανάλογα με τη χρήση. Τα οφέλη για τους συμμετέχοντες στον συνεταιρισμό είναι ανάλογα με τη συνεισφορά τους. Ομοίως, όλες οι οικονομικές ευθύνες, οι κίνδυνοι και οι απώλειες κατανέμονται ισότιμα και αναλογικά μεταξύ των μελών.
 • Περιορισμένη απόδοση των ιδίων κεφαλαίων. Η υψηλότερη προστιθέμενη αξία και η υψηλότερη ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών με χαμηλότερο κόστος είναι αυτό που προσελκύει τους γεωργούς να συνεταιριστούν. Ως εκ τούτου, η απόδοση της επένδυσης είναι περιορισμένη. Συχνά, το κέρδος μπορεί να επανεπενδυθεί στον συνεταιρισμό για να καλύψει τις μελλοντικές του ανάγκες.
 • Δημοκρατικός έλεγχος-συνεταιριστική δομή. Η βασική ιδέα πίσω από τη συμμετοχή σε έναν συνεταιρισμό είναι η παλιά καλή αρχή “ένα μέλος, μία ψήφος”.

Η εφαρμογή των ακόλουθων έξι βημάτων μπορεί να αποτρέψει την αποδυνάμωση των συνεταιριστικών σχημάτων:

 • Διασφάλιση της εισόδου. Τα μέλη του συνεταιρισμού θα πρέπει να συμμετέχουν εθελοντικά και συναινετικά, διατηρώντας εναρμόνιση στόχων με πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
 • Εξασφάλιση της εξόδου. Συνήθως δεν εξετάζεται στα αρχικά στάδια, αλλά σε περίπτωση διαφωνίας, πρέπει να καθοριστεί ο τρόπος λύσης της δυνητικής συνεργασίας και η εκκαθάριση των κοινών περιουσιακών στοιχείων/υποχρεώσεων.
 • Δημοκρατική δομή. Τα μέλη του συνεταιρισμού θα πρέπει να επιδιώξουν εσωτερική συναίνεση και συμβουλές από εξωτερικούς φορείς για να καθορίσουν το καταστατικό και τους κανόνες με τους οποίους θα διοικούνται, με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται πιθανές διαφορές και συγκρούσεις.

Εθελοντικές και διαπραγματεύσιμες επενδύσεις. Οι εταίροι θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγουν τις επενδύσεις που θα πραγματοποιήσουν µέσω εθελοντικών αγορών, βάσει της αρχής της συναίνεσης. Θα πρέπει να είναι δυνατή η απόδοση εξατομικευμένης αξίας, ανάλογης με τον βαθμό συμμετοχής κάθε μέλους.

 • Όραμα έναντι Συμμετοχή. Τα εξωτερικά κίνητρα, με τη μορφή των επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων, πιστώσεων και επενδύσεων, δύνανται να ωθήσουν τα μέλη να περιορίσουν τα δικαιώματά τους ανάλογα με τον βαθμό συμμετοχής τους. Αυτό πρέπει να προβλεφθεί μέσω προληπτικής και αποτελεσματικής επικοινωνίας, ώστε να εξακολουθεί να δικαιολογείται, να παρακινείται και να ενισχύεται το κοινό συμφέρον.
 • Δημιουργία προστιθέμενης αξίας. Από τη στιγμή που ένας συνεταιρισμός ικανοποιεί τις βασικές και επιτακτικές ανάγκες των μελών του, θα πρέπει να αρχίσει να δημιουργεί επιπλέον προστιθέμενη αξία. Οι μορφές συνεταιρισμών που δημιουργήθηκαν και σχεδιάστηκαν με σκοπό την κάλυψη βραχυπρόθεσμων αναγκών αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσθήκη υπεραξίας με την πάροδο του χρόνου.

3. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του συνεταιρισμού και της μεμονωμένης δράσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Πλεονεκτήματα του συνεταιρισμού

Κύρια οικονομικά οφέλη του συνεταιρισμού στον τομέα της γεωργίας:

 • Αυξημένες επιχειρηματικές δράσεις και δραστηριότητες.
 • Επίτευξη οικονομιών κλίμακας.
 • Αυξημένη αγοραστική δύναμη.
 • Μείωση του κόστους μέσω της ανταλλαγής εργαλείων (υπηρεσίες, μηχανήματα).
 • Κατανομή της εργασίας.
 • Μειωμένες κεφαλαιουχικές δαπάνες για επενδύσεις.
 • Αποδοτικότερη διαχείριση.
 • Φορολογικά οφέλη.
 • Περισσότερες ευκαιρίες πρόσβασης σε χρηματοδοτική στήριξη.
 • Καλύτερη είσοδος στην αγορά, λόγω μεγαλύτερου όγκου προϊόντων και καλύτερης ποιότητας προϊόντων.
 • Περισσότερες δυνατότητες πωλήσεων.
 • Υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

Κύρια κοινωνικά οφέλη του συνεταιρισμού στον τομέα της γεωργίας:

 • Ποιότητα ζωής, περισσότερος ελεύθερος χρόνος, λιγότερο άγχος στην εργασία.
 • Περιορισμένη απομόνωση, συναναστροφή με άλλες αγροτικές οικογένειες.
 • Μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη γεωργία. 
 • Λιγότερα προβλήματα, λόγω ασθένειας ή αδυναμίας εργασίας.
 • Αυξημένη ανταλλαγή γνώσεων.
 • Δημιουργία τοπικών κοινοτήτων.
 • Αύξηση της κοινωνικής συνοχής.
 • Ευκαιρίες κοινωνικής ένταξης (κοινωνική γεωργία). 

Γιατί είναι καλύτερα να συνεργάζεστε

 • Έχετε συνεργάτες που μοιράζονται τους ίδιους στόχους με  εσάς και σας βοηθούν να αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες: Δεν είστε μόνοι.
 • Μπορείτε να αναλάβετε δράσεις, τις οποίες δεν θα είχατε την ικανότητα να αναλάβετε μόνοι σας (πολύπλοκες επενδύσεις, υψηλοί προϋπολογισμοί κ.λπ.).
 • Η προσέγγιση είναι γενικά πιο ολιστική και ποικιλόμορφη, επειδή ενσωματώνει τις διαφορετικές απόψεις των εταίρων.
 • Μπορείτε να μοιράζεστε τα καθήκοντα και να αναθέτετε αρμοδιότητες μεταξύ των εταίρων.
 • Μείωση του κόστους (οικονομίες κλίμακας) για την αγορά εισροών και την κοινή χρήση ορισμένων υπηρεσιών.
 • Μπορείτε να επιτύχετε καλύτερες τιμές, έχοντας ισχυρότερη θέση στην αγορά.

Γιατί είναι καλύτερα να εργάζεστε μεμονωμένα

 • Δεν γίνεται καταμερισμός των κερδών.
 • Δεν χρειάζεται να βρείτε άλλους παραγωγούς με κοινά ενδιαφέροντα ή ανάγκες.
 • Καμία σύγκρουση με τους εταίρους, καμία ανάγκη για συναίνεση σε δράσεις: Έχετε τον πλήρη έλεγχο των αποφάσεων.
 • Ο παραγωγός καθορίζει ο ίδιος τον ρυθμό εργασίας του. Ταχύτερη λήψη αποφάσεων.
 • Δεν χρειάζεται να υποστείτε τις συνέπειες των λαθών των εταίρων. Τα πάντα εκτελούνται με δική σας ευθύνη.

Δυνατά σημεία

 • Αναγνώριση των δυνατοτήτων των συνεργατικών ρυθμίσεων.
 • Βελτιώνονται, τόσο η ποιότητα ζωής, όσο και τα εισοδήματα των εμπλεκομένων.
 • Διευκολύνεται η ανάπτυξη και η επίτευξη κλιμάκωσης.
 • Βελτιώνεται η αποδοτικότητα και οι οικονομίες κλίμακας (μείωση του κόστους παραγωγής – εμπορίας – διανομής).
 • Αύξηση της παραγωγικότητας ορισμένων εκμεταλλεύσεων που βρίσκονταν σε ύφεση.
 • Περισσότερες ευκαιρίες για τους νεοεισερχόμενους να εδραιωθούν στη γεωργία.
 • Μεταφορά γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των γενεών και των αγροτών.
 • Διερεύνηση και ανάπτυξη πολλών μορφών συνεργασίας. 
 • Κοινωνικός προσανατολισμός.
 • Καλύτερη πρόσβαση στην αγορά.
 • Δυνατότητα συλλογικής αγοράς εξοπλισμού και υπηρεσιών.

Ευκαιρίες

 • Σημαντικές δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας.
 • Ανάπτυξη νέων δομών.
 • Επέκταση σε άλλους τομείς.
 • Δυνατότητα ανάπτυξης και ευημερίας μέσω πολιτικών κινήτρων και μέτρων (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης).
 • Ενισχύεται ο επαγγελματισμός (διαχείριση επιχειρήσεων, τεχνικές λειτουργίες, ψηφιακές τεχνολογίες).
 • Προώθηση της καινοτομίας και αναζήτηση νέων αγορών (διεθνοποίηση).
 • Συνεργασία μεταξύ των συνεταιρισμών.

Αδυναμίες

 • Περιορισμένο όραμα ή αδυναμία έμπνευσης.
 • Έλλειψη ξεκάθαρου στόχου ή ασυνεπής κατανόηση του στόχου.
 • Ανταγωνισμός μεταξύ των εταίρων για το προβάδισμα ή κυριαρχία ενός εταίρου.
 • Ανισομερής ή/και ανεπίτρεπτη κατανομή της εξουσίας και του ελέγχου.
 • Έλλειψη βασικών ενδιαφερομένων από την εταιρική σχέση.
 • Έλλειψη δέσμευσης και απροθυμία των συμμετεχόντων.
 • Έλλειψη υποστήριξης από οργανισμούς με ισχύ στη λήψη αποφάσεων στην εταιρική σχέση.

Απειλές

 • Διαφορές στη φιλοσοφία ή στον τρόπο εργασίας.
 • Ελλιπής κατανόηση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων.
 • Κρυφές δραστηριότητες.
 • Αδυναμία επικοινωνίας.
 • Αποτυχία εκμάθησης.
 • Έλλειψη αξιολόγησης των συστημάτων παρακολούθησης.
 • Οι οικονομικές υποχρεώσεις και οι χρονικές δεσμεύσεις είναι περισσότερες από τα δυνητικά οφέλη.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΦΕΛΟΣ: Παράγοντες που υποστηρίζουν και ενθαρρύνουν τον συνεταιρισμό

 • Παράδοση, πολιτισμός, ιστορία.
 • Κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον.
 • Πολιτικές παρεμβάσεις (για τη γεωργία και το διεθνές εμπόριο).
 • Νομικό πλαίσιο.
 • Φορολογική πολιτική.
 • Δομές υποστήριξης (συμβουλευτικές υπηρεσίες, έρευνα, δημόσιες υπηρεσίες, ΜΚΟ, εθελοντισμός κ.λπ.).
 • Ανθρώπινοι πόροι.
 • Μεταφορά γνώσεων και δεξιοτήτων (επίσημη και ανεπίσημη εκπαίδευση και κατάρτιση).
 • Απρόβλεπτοι παράγοντες που ενθαρρύνουν τη συνεργασία σε καταστάσεις κρίσης.
 • Καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα (νέα προϊόντα, νέες πρακτικές κ.λπ.).

4. Μερικά παραδείγματα συνεταιρισμού γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη διαχείριση των υδάτων

Πηγές και Σύνδεσμοι

AGRIWATER Project Case Studies. https://learning.agriwater.eu/case-studies

B.C. Ministry of Agriculture (2018): Agricultural Co-operatives: A start-up guide.
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/agriculture-and-seafood/business-and-market-development/6877_agricultural_co-op_start_up_guide_web.pdf

Cooperatives Europe. https://coopseurope.coop/

FAO (1998). Agricultural Cooperative Development. A manual for trainers.
http://www.fao.org/3/a-x0475e.pdf

USDA (2011): Understanding Cooperatives: How to Start A Cooperative.
https://www.rd.usda.gov/files/CIR45-14.pdf

Privacy Policy

At AGRIWATER we take the protection of your personal data very seriously. Our purpose is to protect the privacy of the data you provide us and to comply with the current regulations on the protection of personal data.

In compliance with the Act 3/2018 of 5 December on the Protection of Personal Data and Guarantee of Digital Rights transposing Regulation (EU) 2016/679, we inform you of the following information about our privacy and data protection policy:

Who the controller of the processing of your data?

The organization responsible of your data is Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky, ID E10133738. This is a non-governmental organization located in Prague, Czech Republic.

Address
Samcova 1177/1
11000
Praha 1

Telephone
+420266710413
+420266710414

Email contact
marketa.sandova@asz.cz

What is the purpose of the treatment?
 • To respond to requests, complaints and incidents transferred through our contact channels incorporated in the website.
 • To understand the behaviour of the navigator within the web in order to detect possible computer attacks on our web.
 • Comply with legal obligations that are directly applicable to us and regulate our activity.
 • To protect and exercise our rights or to respond to complaints of any kind.
 • Submission of newsletters regarding the goods or services that make up the activity of the responsible person or news related to his activity.

 

What is the legal base of the treatment?

The legal basis for the treatment of your data is the consent of the data subject under article 6.1 a) of the Regulation, as well as the legitimate interest of the data controller under article 6.1 f) of the Regulation.

The data we request from you are adequate, relevant and strictly necessary and in no case are you obliged to provide them to us, but their non-communication may affect the purpose of the service or the impossibility of providing it.

For how long do we keep your data?

Your data will be kept for the time required for the proper provision of the service offered, as well as to meet the responsibilities that may arise from it and any other legal requirement.

Which recipients will receive your data?

In the course of processing your data, Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky may share your data with:

On Projects Advising SL, as web management and maintenance service providers.

What are my rights?
 • Right of access: the right to obtain confirmation of whether personal data is being processed, as well as the right of access to such data.
 • Right to rectification of personal data.
 • Right to erasure
 • Right to limitation of processing
 • Right to data portability
 • Right to object: the right to object to data being processed.

The controller retains the right to restrict the rights set forth in Article 23 of the EU Regulation, if such restriction is provided to safeguard, in particular fundamental rights and freedoms and is a necessary and proportionate measure.

Where can I make a complaint?

If any interested party considers that their data are not being treated correctly, they can send their complaints to the following e-mail address; kristyna.strnadova@asz.cz, Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky.

The data subject declares to have acquired all this information.

Cookies Policy

What are cookies?

A cookie is a file that is downloaded and executed on your computer, phone, or mobile device when you access certain web pages. Cookies allow a website, among other things, to store and retrieve information about user’s browsing habits and recognize the user depending on the information they contain and the way they use their computer.

Cookies do not harm your computer and are necessary to facilitate navigation.

What are cookies used for on our website?

Cookies are necessary for our website to work properly. The purpose of our cookies is to improve the user’s browsing experience. They can be used to remember your preferences (language, country, etc.) during navigation and on future visits.

The information collected in the Cookies also allows us to improve the website and adapt it to the individual interests of users, speed up searches, etc.

What types of cookies does our website use?

Analysis Cookies: These, if they are used properly by us or by third parties, allow us to quantify the number of users and thus perform the measurement and statistical analysis regarding the users’ usage of our service.

Advertising Cookies: These, if they are used properly by us or by third parties, allow us to manage as effectively as possible the supply of advertising space on the website, adapting the content of the advertisement to the content of the service requested or to the use you make of our website.

What we will NOT use cookies for

Our cookies do not store information about your personal identification, address, password, credit or debit card details, etc.

Who uses the information contained in these cookies?

The information stored in the website’s cookies is used exclusively by us, apart from those identified below as “third party cookies”, which are used and managed by external entities to provide us with services to improve our own services and the user’s experience when browsing our website.

Third party cookies are mainly used to obtain statistics and to guarantee the payment operations are carried out.

Can I prevent cookies from being used?

Yes, firstly, you must disable cookies in your browser and, secondly, delete the cookies stored in your browser associated with this website.

You can restrict, block, or delete cookies from this website at any time by modifying your browser settings. This setting is different for each browser. For more details on the configuration of cookies in your browser, please consult your browser’s “Help” menu.

It is possible that some of the website’s features may no longer work if you disable cookies.

List of cookies that our website uses
Technical and customization cookies

These Cookies are used to identify the user during the session, prevent the user from having to repeat authentication processes on the website, speed up some website processes, remember selections made during the session or on subsequent accesses, remember pages already visited, etc.

COOKIES

PURPOSE

DURATION

MANAGEMENT

User identification

They are used to identify and authenticate the user. They also contain technical data from the user session, such as connection timeout, session identifier, etc.

Session

AGRIWATER

Session identification

They identify the user’s http session. They are common in all web applications to identify requests from a user’s session.

Session

AGRIWATER

Navigation status

They help identify the user’s browsing status (login, first page, first access, scroll status, voting status, etc.).

Session

AGRIWATER

Navigation analysis cookies

These Cookies obtain generic information about users’ accesses to the website (not the content of the same) to subsequently provide us with information about these accesses for statistical purposes.

COOKIES

PURPOSE

DURATION

MANAGEMENT

Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz, _ga…)

They allow website statistic’s tracking through the Google Analytics tool, which is a service provided by Google to obtain information about user access to websites. Some of the data stored is: number of times a user visits the website, dates of the user’s first and last visit, duration of visits, from which page the user accessed the website, which search engine was used or which link was clicked, from which part of the world the user accessed the website, etc. The information generated by the cookie about your use of the website will be directly transmitted and stored by Google Inc (a company located in United States). The configuration of these cookies is predetermined by the service offered by Google, so we suggest you consult the Google Analytics privacy page, for more information on the cookies it uses and how to disable them (keep in mind that we are not responsible for the content and accuracy of third-party websites).

Persistent

Third Parties

Πολιτική Απορρήτου

Στο AGRIWATER λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη  η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σκοπός  είναι η προστασία  του  απορρήτου των δεδομένων που μας παρέχετε και η συμμόρφωση  με τους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Σε συμμόρφωση με τον Νόμο 3/2018 της 5ης Δεκεμβρίου για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και την Εγγύηση των Ψηφιακών Δικαιωμάτων που  ενσωματώνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, σας ενημερώνουμε για τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου και προστασίας δεδομένων:

Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας;

Ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky, ID E10133738. Πρόκειται για μια μη κυβερνητική οργάνωση που εδρεύει στην Πράγα της Τσέχικης Δημοκρατίας.

Διεύθυνση
Samcova 1177/1
11000
Πράγα 1

Τηλέφωνο επικοινωνίας
+420266710413
+420266710414

Επικοινωνία μέσω Ηλεκτρ. Ταχυδρ.
marketa.sandova@asz.cz

Ποια η χρησιμότητα επεξεργασίας των δεδομένων;
 • Ανταπόκριση  σε αιτήματα, παράπονα και περιστατικά που διαβιβάζονται μέσω των καναλιών επικοινωνίας που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπο.
 • Κατανόηση της συμπεριφοράς του πλοηγού εντός του διαδικτύου προκειμένου να ανιχνευτούν  πιθανές κυβερνο-επιθέσεις στον ιστότοπο.
 •  Συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται άμεσα με εμάς και ρυθμίζουν τη δραστηριότητά μας.
 • Προστασία και άσκηση των δικαιωμάτων  μας ή απάντηση σε  καταγγελίες οποιουδήποτε είδους.
 • Υποβολή ενημερωτικών δελτίων σχετικά με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που συνθέτουν τη δραστηριότητα του υπεύθυνου ή με ειδήσεις που σχετίζονται με τη δραστηριότητά του.

 

Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων;

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6.1 α) του Κανονισμού, καθώς και το έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 6.1 στ) του Κανονισμού.

Τα ζητούμενα δεδομένα  είναι επαρκή, συναφή και απολύτως απαραίτητα και σε καμία περίπτωση δεν είστε υποχρεωμένοι να μας τα παρέχετε. Ωστόσο,  η μη κοινοποίησή τους μπορεί να επηρεάσει τον σκοπό της υπηρεσίας ή την αδυναμία παροχής της.

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ορθή παροχή της προσφερόμενης υπηρεσίας, καθώς και για την εκπλήρωση των ευθυνών που ενδέχεται  να προκύψουν από αυτήν όπως και από κάθε άλλη νομική απαίτηση.

Ποιοι παραλήπτες θα λάβουν τα δεδομένα σας;

Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των δεδομένων σας, η Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky μπορεί να κοινοποιήσει τα δεδομένα σας:

Στην On Projects Advising SL, ως παροχέα υπηρεσιών διαχείρισης και συντήρησης του ιστότοπου.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου;
 • Δικαίωμα πρόσβασης: το δικαίωμα  επιβεβαίωσης της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά τα δεδομένα.
 • Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων.
 • Δικαίωμα διαγραφής
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων
 • Δικαίωμα αντίρρησης: το δικαίωμα αντίρρησης της επεξεργασίας των δεδομένων.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τα δικαιώματα που ορίζονται στο άρθρο 23 του κανονισμού της ΕΕ, εφόσον  ο περιορισμός αυτός προβλέπεται για τη διασφάλιση, ιδίως, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και αποτελεί αναγκαίο και αναλογικό μέτρο.

Πού μπορώ να υποβάλω παράπονο;

Εάν κάποιος ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι τα δεδομένα του δεν τυγχάνουν ορθής μεταχείρισης, μπορεί να αποστείλει τα παράπονά του στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

kristyna.strnadova@asz.cz, Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky.

Το υποκείμενο των δεδομένων δηλώνει ότι έχει αποκτήσει όλες αυτές τις πληροφορίες.

Πολιτική cookies

Τι είναι τα cookies;

Ένα cookie είναι ένα αρχείο που λαμβάνεται και εκτελείται στον υπολογιστή, το τηλέφωνο ή την κινητή συσκευή σας όταν έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Τα cookies επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύει και να ανακτά πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες περιήγησης του χρήστη και να αναγνωρίζει τον χρήστη ανάλογα σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχουν και τον τρόπο που χρησιμοποιούν τον υπολογιστή τους.

Τα cookies δεν βλάπτουν τον υπολογιστή σας και είναι απαραίτητα για τη διευκόλυνση της πλοήγησης.

Σε τι χρησιμοποιούνται τα cookies στον ιστότοπό μας;

Τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπού μας. Σκοπός των cookies μας είναι να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης του χρήστη. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να θυμάστε τις προτιμήσεις σας (γλώσσα, χώρα κ.λπ.) κατά την πλοήγηση και σε μελλοντικές επισκέψεις.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται στα Cookies μας επιτρέπουν επίσης να βελτιώσουμε τον ιστότοπο και να τον προσαρμόσουμε στα ατομικά ενδιαφέροντα των χρηστών, να επιταχύνουμε τις αναζητήσεις κ.λπ.».
Τι είδους cookies χρησιμοποιεί ο ιστότοπός μας;

Τι είδους cookies χρησιμοποιεί ο ιστότοπός μας;

Cookies ανάλυσης: Αυτά, εάν χρησιμοποιούνται σωστά από εμάς ή από τρίτους, μας επιτρέπουν να ποσοτικοποιήσουμε τον αριθμό των χρηστών και έτσι να πραγματοποιήσουμε τη μέτρηση και τη στατιστική ανάλυση σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας μας από τους χρήστες.

Cookies διαφήμισης: Αυτά, εάν χρησιμοποιούνται σωστά από εμάς ή από τρίτους, μας επιτρέπουν να διαχειριζόμαστε όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα την παροχή διαφημιστικού χώρου στον ιστότοπο, προσαρμόζοντας το περιεχόμενο της διαφήμισης στο περιεχόμενο της υπηρεσίας που ζητείται ή στην χρησιμοποιήστε την ιστοσελίδα μας.

Για ποιους λόγους ΔΕΝ θα χρησιμοποιήσουμε τα cookies

Τα cookies μας δεν αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με την προσωπική σας ταυτότητα, διεύθυνση, κωδικό πρόσβασης, στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας κ.λπ.

Ποιος χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα cookies;

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies του ιστότοπου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς, εκτός από αυτά που προσδιορίζονται παρακάτω ως “cookies τρίτων”, τα οποία χρησιμοποιούνται και διαχειρίζονται εξωτερικές οντότητες για να μας παρέχουν υπηρεσίες για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας και της εμπειρίας του χρήστη κατά την περιήγηση στον ιστότοπό μας.

Τα cookies τρίτων χρησιμοποιούνται κυρίως για τη λήψη στατιστικών στοιχείων και για τη διασφάλιση της εκτέλεσης των πράξεων πληρωμής.

Μπορώ να αποτρέψω τη χρήση των cookies;

Ναι, πρώτον, πρέπει να απενεργοποιήσετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας και, δεύτερον, να διαγράψετε τα cookies που είναι αποθηκευμένα στο πρόγραμμα περιήγησής σας που σχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο. Είναι πιθανό ορισμένες από τις λειτουργίες του ιστότοπου να μην λειτουργούν πλέον εάν απενεργοποιήσετε τα cookies.”

Μπορείτε να περιορίσετε, να αποκλείσετε ή να διαγράψετε τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή τροποποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Αυτή η ρύθμιση είναι διαφορετική για κάθε πρόγραμμα περιήγησης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαμόρφωση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας, συμβουλευτείτε το μενού Βοήθεια” του προγράμματος περιήγησής σας.

Λίστα cookies που χρησιμοποιεί ο ιστότοπός μας
Τεχνικά cookies και προσαρμογής

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του χρήστη κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, για την αποτροπή του χρήστη από το να χρειάζεται να επαναλάβει διαδικασίες ελέγχου ταυτότητας στον ιστότοπο, για την επιτάχυνση ορισμένων διαδικασιών ιστότοπου, για την απομνημόνευση των επιλογών που έγιναν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ή για τις επόμενες προσβάσεις, για την απομνημόνευση σελίδων που έχουν ήδη επισκεφτεί κ.λπ.

COOKIES

ΣΚΟΠΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Αναγνώριση χρήστη

Χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και τον έλεγχο ταυτότητας του χρήστη. Περιέχουν επίσης τεχνικά δεδομένα από τη συνεδρία χρήστη, όπως το χρονικό όριο σύνδεσης, το αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας κ.λπ.

Συνεδρία

AGRIWATER

Ταυτοποίηση συνεδρίας

Προσδιορίζουν τη συνεδρία http του χρήστη. Είναι κοινά σε όλες τις εφαρμογές web για τον εντοπισμό αιτημάτων από τη συνεδρία ενός χρήστη.

Συνεδρία

AGRIWATER

Κατάσταση πλοήγησης

Βοηθούν στον εντοπισμό της κατάστασης περιήγησης του χρήστη (σύνδεση, πρώτη σελίδα, πρώτη πρόσβαση, κατάσταση κύλισης, κατάσταση ψηφοφορίας κ.λπ.).

Συνεδρία

AGRIWATER

Cookies ανάλυσης πλοήγησης

Αυτά τα cookies λαμβάνουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τις προσβάσεις των χρηστών στον ιστότοπο (όχι το περιεχόμενο του ίδιου) για να μας παρέχουν στη συνέχεια πληροφορίες σχετικά με αυτές τις προσβάσεις για στατιστικούς σκοπούς.

COOKIES

ΣΚΟΠΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz, _ga…)

Επιτρέπουν την παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων ιστότοπου μέσω του εργαλείου Google Analytics, το οποίο είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με την πρόσβαση των χρηστών σε ιστότοπους. Μερικά από τα δεδομένα που αποθηκεύονται είναι: ο αριθμός των φορών που ένας χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο, οι ημερομηνίες της πρώτης και της τελευταίας επίσκεψης του χρήστη, η διάρκεια των επισκέψεων, από ποια σελίδα ο χρήστης είχε πρόσβαση στον ιστότοπο, ποια μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιήθηκε ή σε ποιο σύνδεσμο έγινε κλικ, από ποιο μέρος του κόσμου είχε πρόσβαση ο χρήστης στον ιστότοπο, κ.λπ. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς θα μεταδοθούν και θα αποθηκευτούν απευθείας από την Google Inc (μια εταιρεία που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες). Η διαμόρφωση αυτών των cookies είναι προκαθορισμένη από την υπηρεσία που προσφέρει η Google, επομένως σας προτείνουμε να συμβουλευτείτε τη σελίδα απορρήτου του Google Analytics, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιεί και τον τρόπο απενεργοποίησής τους (λάβετε υπόψη ότι δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο και την ακρίβεια των ιστότοπων τρίτων).

Μόνιμα

Τρίτοων μερών