Základní Výpočty Opatření Pro Vodní Hospodářství

Vzdělávací modul 03

>
>

TR03: Základní výpočty opatření pro vodní hospodářství

Úvod

Potřeba vody v zemědělství musí být zajištěna s ohledem na její snižující se dostupnost způsobenou:

 • změnami životního prostředí, 
 • růstem populace, 
 • hospodářským rozvojem a 
 • globálním i změnami. 

Hospodaření s vodou v zemědělství souvisí s:

 • tradičním hospodařením s vodními zdroji,
 • potravinářskou výrobou, 
 • rozvojem venkova a 
 • řízením přírodních zdrojů.

Negativní dopady změny klimatu:

 • snížení dostupnosti vody pro zemědělství, 
 • extrémní počasí

Současné způsoby řízení vodního hospodářství jsou ohroženy Adaptační opatření

Adaptační opatření/strategie je zásah, který má snížit zranitelnost zemědělského odvětví způsobenou změnami klimatu.

Osvědčené postupy: představují výběr těchto zásahů, které se osvědčily
a přinášejí dobré výsledky.

Obsah

2.1. Technologické postupy: Podpovrchové zavlažování

2.2. Technické postupy: Sběr vody ze střech skleníků

2.3. Úvahy o nákladech - typické náklady

2.4. Několik příkladů

1. Opatření pro přizpůsobení se změně klimatu

Co je potřeba přizpůsobitAdaptační opatřeníTyp osvědčeného postupuČíslo osvědčeného postupu/studie

Reakce na změny v dostupnosti vody

Opětovné využití vyčištěné odpadní vody pro zavlažováníTechnologickýBE_05
Podzemní zavlažovací pásy s integrovaným kapačemTechnologickýES_01
Automatizace zavlažovacích systémůTechnologickýES_02
Odsolovací zařízení s reverzní osmózouTechnologickýES_08
Sběr dešťové vody ze střech (skleníků)TechnickýIT_05
Doplňková zavlažovací jezírkaTechnickýIT_06
Kapková závlaha rýžeTechnologickýIT_08
Co je třeba přizpůsobitAdaptační opatřeníTyp osvědčeného postupuČíslo osvědčeného postupu/studie
Reakce na povodně a suchaMokřady a tůněTechnickýCZ_03
JezTechnickýBE_01
Řízené odvodňováníTechnickýBE_02
Zemědělské pojištěníEkonomickýES_03
Co je třeba přizpůsobitAdaptační opatřeníTyp osvědčeného postupu
Číslo osvědčeného postupu/studie
Reakce na zvýšené požadavky na zavlažováníMulčování u tropických plodinAgronomickýES_04
Změna odrůdy/plemeneAgronomickýES_06
Sběr vody pomocí jímekTechnickýES_07
Půdní pokryvAgronomickýCY_01
Podrývání půdyAgronomickýCY_03
HydroponieAgronomickýCY_04
Co je třeba přizpůsobit
Adaptační opatření
Typ osvědčeného postupu
Číslo osvědčeného postupu/studie
Reakce na zhoršení kvality vody a půdy
Výstavba vrstevnicových příkopů (svejlů)TechnickýCZ_01
Diverzifikované zemědělstvíAgronomickýCZ_06
Bezorebné obdělávání půdyAgronomickýCY_02
AgrolesnictvíAgronomickýDE_02
Lepší hospodaření s půdouAgronomickýIT_01
Co je třeba přizpůsobit
Adaptační opatřeníTyp osvědčeného postupu
Číslo osvědčeného postupu/studie
Reakce na ztrátu biologické rozmanitostiInovativní agronomické postupyAgronomickýCZ_02
Revitalizace toků a mokřadůTechnickýCZ_07
Regenerativní zemědělstvíAgronomickýDE_03
Využití regionálních a šlechtěných odrůdAgronomickýIT_04

2. Příklady základních výpočtů

Agronomické postupy: Bezorebné obdělávání půdy

 • Osvědčené postupy AGRIWATER
 • Konvenční nebo úplné obdělávání půdy mění uspořádání celé svrchní vrstvy půdy. Před výsevem může být nutné půdu několikrát obrátit a následně ji rozmělnit do kyprého podloží. 
 • Minimální obdělávání půdy (redukované), proces orby se neopakuje, obvykle probíhá setí synchronně s ukládáním osiva. Tato činnost se obvykle provádí pomocí specializovaných strojů a technik, jako např. kombinovaný stroj pro zpracování celého půdního profilu jedním přejezdem s využitím technologie vertikálního zpracování půdy, aby došlo k narušení celého povrchu půdy. Další stroje vhodné pro tento typ obdělávání půdy jsou např. kypřiče s šípovými radličkami, podsmírtací pluhy, diskové brány či kultivátory. Redukovaným obděláváním půdy můžeme například nazývat mělkou kultivaci půdy mezi sezónami k regulaci plevelů.
 • Bezorebné obdělávání půdy zahrnuje jeden přejezd, při kterém se naruší nebo „otevře“ část povrchu půdy a osivo se současně umístí do této narušené zóny. No-TILL, nazývaný také jako přímé setí, je způsob založení porostu bez zpracování půdy. Výsevní ústrojí může tvořit otevírací břit o šířce pouhých 5 mm na radlici nebo jednoduchý, dvojitý či trojitý disk nastavený v mírném úhlu ke směru jízdy. Tak je např. osivo ukládáno do země prostřednictvím jednokotoučové výsevní botky, přičemž její disk otevírá povrch půdy a vedle disku se nachází semenovod zakončený otevíracím břitem.

Obecně lze použít „šetrné obdělávání půdy“ jako termín, který zahrnuje jakýkoli způsob obdělávání půdy, který snižuje ztráty půdy a vody ve srovnání s konvenčním systémem obděláváním půdy. Někteří odborníci tento termín definují podrobněji a zahrnují do něj i zapracování zbytků, přičemž uvádějí, že alespoň 30 % povrchu půdy by mělo být po zasetí pokryto zbytky, aby se snížila vodní eroze. Do definice mohou být zahrnuty i způsoby nulového, minimálního a redukovaného obdělávání půdy.

Zdroj: FAO

Dopady bezorebného obdělávání půdy:

 • Může snížit náklady na pracovní sílu, pohonné hmoty, zavlažování a stroje.
 • Bezorebné obdělávání půdy může zvýšit výnosy díky vyšší infiltraci vody a jejímu zadržování
  a menší erozi.
 • Další možnou výhodou je, že díky vyššímu obsahu vody v půdě může být ekonomicky výhodnější vysadit jinou plodinu než pole nechat ležet ladem.
 • Bezorebné a šetrné obdělávání půdy má v kombinaci s mulčováním značný přínos i z hlediska snížení teploty půdy.
Zdroj: https://southernirrigation.com/2020/10/29/designing-an-sdi-system-with-southern-irrigation/
 • Osvědčené postupy AGRIWATER
 • Před návrhem systému by měly být stanoveny jeho cíle nebo očekávání: lepší ovladatelnost, lepší kvalita a stabilita plodin, vyšší výnosy, rovnoměrné využívání vody a živin, úspora vody a/nebo vyšší zisky.
 • Pole: zvlněné nebo svažité pole vyžaduje přístroje pro kompenzaci tlaku a rovné pole je naopak vyžadovat nebude. Průměr trubek je také rozhodující pro zajištění průtoku, který daný systém vyžaduje. Z hlediska návrhu je dobré dosáhnout maximálně 7% rozdílu mezi nejvyšším a nejnižším průtokem v celém systému.
 • Půda: Jílovité půdy umožňují vodě proudit mnohem dále (směrem nahoru a do stran) než písčité půdy. Jílovité půdy také zadržují mnohem více vody a absorbují ji mnohem pomaleji. Proto se v písčitých půdách zpravidla instalují kapače blíže k sobě, zatímco v jílovitých půdách lze tyto vzdálenosti zvětšit, ale s nižšími průtoky kvůli nižší absorpční rychlosti.
 • Je třeba provést pečlivý rozbor vody, aby bylo jasné, jaká úroveň filtrace a úpravy vody je nutná k zabránění ucpání nebo odvápnění kapače. Ve většině případů lze kvalitu vody snadno upravit.
 • Je vhodné sledovat provozní průtok systému a spotřebu vody plodinami.
 • Vstřikování hnojiv: systémy vstřikování hnojiv vstřikují do systému nutriční a chemické látky pro maximální produktivitu plodin a dlouhodobé udržení zavlažovacího systému. Díky flexibilním možnostem hnojivé závlahy se systém zaplatí rychleji než jakákoli jiná součást systému. Vstřikovací systémy by měly splňovat požadavky na všechny chemické látky, měly by se snadno ovládat a kalibrovat a měly by obsahovat opatření proti nežádoucímu vysrážení.
 • Zazimování je součástí nezbytné údržby systému, protože voda zamrzá a rozpíná se, což může poškodit plastové a kovové součásti. Před zimou je třeba vypustit vodu z filtrů, ventilů, chemizačních zařízení, regulátorů tlaku a podpovrchových potrubí – zejména ve spodních částech polí, kde se voda obvykle hromadí. Polyethylenová kapací potrubí nepodléhají poškození mrazem, protože kapače zajišťují odvodňovací místa a polyethylen je pružný.
 • Běžná údržba všech součástí systému (jako jsou filtry, čerpadla, ventily a vstřikovače hnojiva) prodlouží životnost celého systému. Údržba by měla probíhat podle pravidelného plánu a měla by být zaznamenána pro pozdější použití a kontrolu.
Plocha povodí (m2) = délka (m) × šířka (m)
 • Délka = délka plochy povodí (m) 
 • Šířka = šířka plochy povodí (m)
Zásoba (litry/rok) = srážky (mm/rok) × plocha střechy skleníku (m2) × koeficient odtoku polyethylenové fólie (PE). Koeficient odtoku je množství vody, které skutečně odteče z povrchu, v poměru k množství deště, které na povrch dopadne. Používá se k vyjádření toho, jak velká část srážek se ztratí infiltrací a dalšími odtoky. V případě skleníků se obvykle používají různé druhy plastů (polyethylenové fólie (PE)), které mají malou nebo žádnou schopnost infiltrace, a proto téměř všechna voda odteče. Dochází však ke ztrátám odpařováním a rozstřikováním, ale i k zadržování vody, takže obecný odtokový koeficient pro polyethylenovou fólii skleníků se odhaduje na 0,8. To znamená, že z celkového objemu deště, který dopadne na povrch povodí, 80 % odteče mimo povrch; zbývajících 20 % zůstane na povrchu.
 • Sestavte graf kumulativního odtoku ze střechy sečtením součtů měsíčních odtoků.
 • Přidejte přerušovanou čáru znázorňující kumulativní spotřebu vody (odebranou vodu nebo poptávku po vodě).
 • Je třeba počítat se zbytkovou dešťovou vodu (5 m3), která zůstane v nádrži na začátku období dešťů.
 • Náklady na návrh opatření
 • Náklady na zajištění povolení
 • Příprava půdy
 • Případný pronájem strojů
 • Materiály a náhradní díly
 • Práce
 • Běžná údržba
 • Mimořádná údržba
 • Likvidace materiálů (použité plastové potrubí, sklad chemických látek, atd.)
 • Kapková závlaha rýže: 20 000 – 35 000 Kč/ha za materiál (35 000 Kč/ha zahrnuje pomoc poskytovatele); 5 000 Kč/ha/rok na údržbu.
 • Sběr vody pro stromy v jímkách: hodinové náklady na obsluhu stojů činí 850 Kč, což při počtu obsloužení 25 stromů za hodinu znamená náklady 34 Kč na strom. Toto opatření vyžaduje pololetní údržbu ve výši 16 Kč na strom.

Privacy Policy

At AGRIWATER we take the protection of your personal data very seriously. Our purpose is to protect the privacy of the data you provide us and to comply with the current regulations on the protection of personal data.

In compliance with the Act 3/2018 of 5 December on the Protection of Personal Data and Guarantee of Digital Rights transposing Regulation (EU) 2016/679, we inform you of the following information about our privacy and data protection policy:

Who the controller of the processing of your data?

The organization responsible of your data is Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky, ID E10133738. This is a non-governmental organization located in Prague, Czech Republic.

Address
Samcova 1177/1
11000
Praha 1

Telephone
+420266710413
+420266710414

Email contact
marketa.sandova@asz.cz

What is the purpose of the treatment?
 • To respond to requests, complaints and incidents transferred through our contact channels incorporated in the website.
 • To understand the behaviour of the navigator within the web in order to detect possible computer attacks on our web.
 • Comply with legal obligations that are directly applicable to us and regulate our activity.
 • To protect and exercise our rights or to respond to complaints of any kind.
 • Submission of newsletters regarding the goods or services that make up the activity of the responsible person or news related to his activity.

 

What is the legal base of the treatment?

The legal basis for the treatment of your data is the consent of the data subject under article 6.1 a) of the Regulation, as well as the legitimate interest of the data controller under article 6.1 f) of the Regulation.

The data we request from you are adequate, relevant and strictly necessary and in no case are you obliged to provide them to us, but their non-communication may affect the purpose of the service or the impossibility of providing it.

For how long do we keep your data?

Your data will be kept for the time required for the proper provision of the service offered, as well as to meet the responsibilities that may arise from it and any other legal requirement.

Which recipients will receive your data?

In the course of processing your data, Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky may share your data with:

On Projects Advising SL, as web management and maintenance service providers.

What are my rights?
 • Right of access: the right to obtain confirmation of whether personal data is being processed, as well as the right of access to such data.
 • Right to rectification of personal data.
 • Right to erasure
 • Right to limitation of processing
 • Right to data portability
 • Right to object: the right to object to data being processed.

The controller retains the right to restrict the rights set forth in Article 23 of the EU Regulation, if such restriction is provided to safeguard, in particular fundamental rights and freedoms and is a necessary and proportionate measure.

Where can I make a complaint?

If any interested party considers that their data are not being treated correctly, they can send their complaints to the following e-mail address; kristyna.strnadova@asz.cz, Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky.

The data subject declares to have acquired all this information.

Cookies Policy

What are cookies?

A cookie is a file that is downloaded and executed on your computer, phone, or mobile device when you access certain web pages. Cookies allow a website, among other things, to store and retrieve information about user’s browsing habits and recognize the user depending on the information they contain and the way they use their computer.

Cookies do not harm your computer and are necessary to facilitate navigation.

What are cookies used for on our website?

Cookies are necessary for our website to work properly. The purpose of our cookies is to improve the user’s browsing experience. They can be used to remember your preferences (language, country, etc.) during navigation and on future visits.

The information collected in the Cookies also allows us to improve the website and adapt it to the individual interests of users, speed up searches, etc.

What types of cookies does our website use?

Analysis Cookies: These, if they are used properly by us or by third parties, allow us to quantify the number of users and thus perform the measurement and statistical analysis regarding the users‘ usage of our service.

Advertising Cookies: These, if they are used properly by us or by third parties, allow us to manage as effectively as possible the supply of advertising space on the website, adapting the content of the advertisement to the content of the service requested or to the use you make of our website.

What we will NOT use cookies for

Our cookies do not store information about your personal identification, address, password, credit or debit card details, etc.

Who uses the information contained in these cookies?

The information stored in the website’s cookies is used exclusively by us, apart from those identified below as „third party cookies“, which are used and managed by external entities to provide us with services to improve our own services and the user’s experience when browsing our website.

Third party cookies are mainly used to obtain statistics and to guarantee the payment operations are carried out.

Can I prevent cookies from being used?

Yes, firstly, you must disable cookies in your browser and, secondly, delete the cookies stored in your browser associated with this website.

You can restrict, block, or delete cookies from this website at any time by modifying your browser settings. This setting is different for each browser. For more details on the configuration of cookies in your browser, please consult your browser’s „Help“ menu.

It is possible that some of the website’s features may no longer work if you disable cookies.

List of cookies that our website uses
Technical and customization cookies

These Cookies are used to identify the user during the session, prevent the user from having to repeat authentication processes on the website, speed up some website processes, remember selections made during the session or on subsequent accesses, remember pages already visited, etc.

COOKIES

PURPOSE

DURATION

MANAGEMENT

User identification

They are used to identify and authenticate the user. They also contain technical data from the user session, such as connection timeout, session identifier, etc.

Session

AGRIWATER

Session identification

They identify the user’s http session. They are common in all web applications to identify requests from a user’s session.

Session

AGRIWATER

Navigation status

They help identify the user’s browsing status (login, first page, first access, scroll status, voting status, etc.).

Session

AGRIWATER

Navigation analysis cookies

These Cookies obtain generic information about users‘ accesses to the website (not the content of the same) to subsequently provide us with information about these accesses for statistical purposes.

COOKIES

PURPOSE

DURATION

MANAGEMENT

Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz, _ga…)

They allow website statistic’s tracking through the Google Analytics tool, which is a service provided by Google to obtain information about user access to websites. Some of the data stored is: number of times a user visits the website, dates of the user’s first and last visit, duration of visits, from which page the user accessed the website, which search engine was used or which link was clicked, from which part of the world the user accessed the website, etc. The information generated by the cookie about your use of the website will be directly transmitted and stored by Google Inc (a company located in United States). The configuration of these cookies is predetermined by the service offered by Google, so we suggest you consult the Google Analytics privacy page, for more information on the cookies it uses and how to disable them (keep in mind that we are not responsible for the content and accuracy of third-party websites).

Persistent

Third Parties

Ochrana osobních údajů

V projektu AGRIWATER bereme ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Naším cílem je chránit soukromí údajů, které nám poskytujete, a dodržovat platné předpisy o ochraně osobních údajů.

V souladu se zákonem č. 3/2018 ze dne 5. prosince 2018 o ochraně osobních údajů a digitálních práv, který transponuje nařízení (EU) 2016/679, vás informujeme o našich zásadách ochrany soukromí a osobních údajů:

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Organizací odpovědnou za vaše osobní údaje je Asociace soukromého zemědělství ČR, IČ: 68402538. ASZ ČR je nevládní organizací se sídlem v Praze, České republice.

Adresa
Samcova 1177/1
11000
Praha 1

Telefon
+420266710413
+420266710414

E-mail
marketa.sandova@asz.cz

Jaký je účel zpracování?
 • Reagovat na žádosti, stížnosti a incidenty předané prostřednictvím našich kontaktních kanálů, které jsou součástí webových stránek.
 • K pochopení chování navigátora na webu za účelem odhalení možných počítačových útoků na náš web.
 • Dodržovat zákonné povinnosti, které se na nás přímo vztahují a které upravují naši činnost.
 • K ochraně a výkonu našich práv nebo k reakci na stížnosti jakéhokoli druhu.

 

Jaký je právní základ pro zpracování?

Právním základem pro zpracování vašich údajů je souhlas subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení a oprávněný zájem správce údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Údaje, které od vás požadujeme, jsou přiměřené, relevantní a nezbytně nutné a v žádném případě nejste povinni nám je poskytnout, ale jejich nesdělení může mít vliv na účel služby nebo nemožnost jejího poskytnutí.

Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

Vaše údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k řádnému poskytování nabízených služeb, jakož i k plnění povinností, které z nich mohou vyplývat, a dalších zákonných požadavků.

Kteří příjemci obdrží Vaše data?

Při zpracování vašich údajů může Asociace soukromého zemědělství ČR sdílet vaše údaje s poskytovatelem služeb správy a údržby webu On Projects Advising SL.

Jaká mám práva?
 • Právo na přístup: právo získat potvrzení o tom, zda jsou osobní údaje zpracovávány, a právo na přístup k těmto údajům.
 • Právo na opravu osobních údajů.
 • Právo na výmaz.
 • Právo na omezení zpracování.
 • Právo na přenositelnost údajů.
 • Právo vznést námitku: právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce si vyhrazuje právo omezit práva uvedená v článku 23 nařízení EU, pokud je takové omezení nezbytné pro ochranu zejména základních práv a svobod a představuje nezbytné a přiměřené opatření.

Kde mohu podat stížnost?

Pokud se některá ze zúčastněných stran domnívá, že s jejími údaji není zacházeno správně, může zaslat stížnost na následující e-mailovou adresu: marketa.sandova@asz.cz, Asociace soukromého zemědělství ČR.

Subjekt údajů prohlašuje, že všechny tyto informace získal.

Zásady používání cookies

Co jsou cookies?

Soubor cookie je soubor, který se stáhne a spustí ve vašem počítači, telefonu nebo mobilním zařízení, když navštívíte určité webové stránky. Cookies umožňují webové stránce mimo jiné ukládat a načítat informace o návycích uživatele při prohlížení stránek a rozpoznat uživatele v závislosti na informacích, které obsahují, a na způsobu, jakým používá svůj počítač.

Cookies nepoškozují váš počítač a jsou nezbytné pro usnadnění navigace.

K čemu se na našich webových stránkách používají cookies?

Soubory cookie jsou nezbytné pro správnou funkci našich webových stránek. Účelem našich cookies je zlepšit uživatelský zážitek z prohlížení. Mohou být použity k zapamatování vašich preferencí (jazyk, země atd.) během navigace a při dalších návštěvách.

Informace shromážděné v souborech cookie nám také umožňují vylepšovat webové stránky a přizpůsobovat je individuálním zájmům uživatelů, zrychlovat vyhledávání atd.

Jaké typy cookies naše webové stránky používají?

Analytické cookies: Tyto soubory, pokud jsou námi nebo třetími stranami správně používány, nám umožňují kvantifikovat počet uživatelů a provádět tak měření a statistické analýzy týkající se používání našich služeb uživateli.

Reklamní cookies: Tyto cookies, pokud jsou námi nebo třetími stranami řádně používány, nám umožňují co nejefektivněji řídit nabídku reklamního prostoru na webových stránkách a přizpůsobit obsah reklamy obsahu požadované služby nebo způsobu používání našich webových stránek.

K čemu soubory cookie NEPOUŽÍVÁME

Naše soubory cookie neukládají informace o vaší osobní identifikaci, adrese, hesle, údajích o kreditní nebo debetní kartě atd.

Kdo používá informace obsažené v cookies?

Informace uložené v souborech cookie těchto webových stránek používáme výhradně my, kromě souborů cookie označených níže jako „soubory cookie třetích stran“. Ty používají a spravují externí subjekty, poskytující služby ke zlepšení našich vlastních služeb a uživatelského zážitku při prohlížení našich webových stránek.

Soubory cookie třetích stran se používají především k získávání statistických údajů a k zajištění provádění platebních operací.

Mohu zabránit používání souborů cookie?

Ano, zaprvé musíte ve svém prohlížeči zakázat soubory cookie a zadruhé vymazat soubory cookie uložené v prohlížeči a související s touto webovou stránkou.

Soubory cookie z této webové stránky můžete kdykoli omezit, zablokovat nebo odstranit úpravou nastavení prohlížeče. Toto nastavení je pro každý prohlížeč jiné. Další podrobnosti o konfiguraci souborů cookie ve vašem prohlížeči naleznete v nabídce „Nápověda“ vašeho prohlížeče.

Je možné, že pokud soubory cookie zakážete, některé funkce webových stránek nebudou fungovat.

Seznam cookies, které naše webové stránky používají
Technické cookies a cookies pro uzpůsobení potřeb

Tyto cookies se používají k identifikaci uživatele během relace, k tomu, aby uživatel nemusel opakovat procesy ověřování na webových stránkách. Dále k urychlení některých procesů na webových stránkách, k zapamatování již navštívených stránek nebo zapamatování voleb provedených během relace či při dalších přístupech atd.

COOKIES

ÚČEL

DOBA TRVÁNÍ

MANAGEMENT

Identifikace uživatele

Slouží k identifikaci a ověření uživatele. Obsahují také technické údaje z relace uživatele, jako je časový limit připojení, identifikátor relace atd.

Relace

AGRIWATER

Identifikace relace

Identifikují relaci http uživatele. Jsou běžné ve všech webových aplikacích a slouží k identifikaci požadavků z relace uživatele.

Relace

AGRIWATER

Navigační status

Pomáhají identifikovat stav procházení uživatele (přihlášení, první stránka, první přístup, stav procházení, stav hlasování atd.).

Relace

AGRIWATER

Cookies pro analýzu navigace

Tyto soubory cookie získávají obecné informace o přístupech uživatelů na webové stránky (nikoli o jejich obsahu), aby nám následně poskytly informace o těchto přístupech pro statistické účely.

COOKIES

ÚČEL

DOBA TRVÁNÍ

MANAGEMENT

Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz, _ga…)

Umožňují sledování statistik webových stránek prostřednictvím nástroje Google Analytics, což je služba poskytovaná společností Google k získávání informací o přístupu uživatelů na webové stránky. Některé z ukládaných údajů jsou: počet návštěv uživatele na webových stránkách, data první a poslední návštěvy uživatele, doba trvání návštěv, ze které stránky uživatel na webové stránky vstoupil, který vyhledávač použil nebo na který odkaz kliknul, z které části světa na webové stránky vstoupil atd. Informace vygenerované souborem cookie o používání webové stránky budou přímo předány a uloženy společností Google Inc. (společnost se sídlem ve Spojených státech amerických). Konfigurace těchto souborů cookie je předurčena službou nabízenou společností Google, proto doporučujeme, abyste se seznámili se stránkou o ochraně osobních údajů služby Google Analytics na adrese, kde naleznete další informace o souborech cookie, které používá, a o tom, jak je zakázat (mějte na paměti, že nejsme zodpovědní za obsah a správnost webových stránek třetích stran).

Trvalé

Třetí strany