Agroseguro

Pojištění farmy

>
>

Agroseguro

Obsah osvědčeného postupu

O Farmě

Název farmy

Promotér: Cristina Carrillo
(COAG Jaén
Insurance Responsible)
Zemědělec: Dolores
Valderrama López
Iniciativa: Agroseguro.

Rok založení

1978

Poloha

Cazalilla, Jaén

Plocha farmy/velikost organizace:

3.5 ha

Počet pracovníků:

Rodinní příslušníci a 8 sezonních zaměstnanců

Hlavní činnost farmy:

Olivy

Klimatické a půdní vlastnosti

Expanzivní půdy a kontinentální klima údolí Guadalquivir s horkými léty a suchými zimami. Srážky 400 mm, rok od roku klesají, častý výskyt bouřek a krupobití.

Informace o opatření

Popis opatření

Zemědělské pojištění je zdrojem krytí rizik ve španělském zemědělském sektoru. Toto pojištění má veřejnou složku, přičemž řídící institucí na národní úrovni je Agroseguro.

Pojištění má několik systémů krytí. Pojištění výnosů, které v této případové studii analyzujeme, může zaručit pokrytí až 75 % výnosu vypočítaných na základě minulých výnosů daného zemědělského podniku. Tento zemědělský podnik platí rizikovou přirážku spojenou s regionem, do kterého patří, a toto riziko určuje cenu, kterou má zaplatit za hektar v rámci pojištění.

Cíl opatření

Účelem je zaručit příjmy v případě, že počasí sníží výnos farmy.

Při snížení sklizně pod referenční výnosy daného zemědělského podniku může zemědělec nahlásit škodu. V tom případě se počítá rozdíl mezi 75 % referenčního výnosu a konečným dosaženým výnosem, přičemž referenční cena činí 30 centů za kg (v roce 2014).

Odůvodnění výběru opatření

Zemědělec se rozhodl uzavřít pojištění v roce 2014. Jejich plantáž závislá na dešťových srážkách měla v tomto roce vysoký výnos, což spolu s teplou a suchou zimou způsobilo, že v následujícím roce očekávali nízkou sklizeň.

Pojištění uzavřeli v zimě a na jaře vlna veder poškodila kvetení v provincii Jaén, takovým způsobem, že se jednalo o rok s nejnižší produkcí v provincii za posledních deset let.

Odkud máte informace o tomto opatření?

Informace o pojištění jsou k dispozici přímo na internetových stránkách organizace Agroseguro.

Agrární pojištění je distribuováno prostřednictvím více institucí: pojišťovacích makléřů, finančních institucí, družstev a zemědělských sdružení.

Tito zprostředkovatelé poskytují informace, poradenství a zpracování pojištění.

Popis situace před zavedením opatření

Tento příklad popisuje olivový háj závislý na dešťových srážkách a s velkými výkyvy v produkci. Toto výkyvy produkce jsou způsobeny výkyvy klimatických cyklů, hospodařením v rámci nezavlažovaného systému a proměnlivostí samotného olivovníku jako druhu.

Zainteresované strany

Zainteresované strany

Zemědělské organizace, pojišťovací makléři, družstva, finanční instituce.

Popis úlohy zainteresovaných stran

COAG Jaén, stejně jako ostatní zprostředkovatelé zemědělského pojištění, nabízí informace, školení, poradenství a zpracování pojistek firmy Agroseguro.

Nabízené služby zahrnují přípravu výpočtů výnosů, přípravu rozpočtů a určení modulu, který nejlépe vyhovuje dané farmě.

Realizační fáze

Popis průzkumu provedeného za účelem realizace

V rozhodovacím procesu je nutné posoudit charakteristiky farmy, aby bylo možné rozhodnout, jaký typ pojistného modulu zvolit. Některá kritéria, která je třeba zvážit, jsou roční nebo pololetní krytí, krytí na úrovni pozemku nebo farmy, krytí škod nebo výnosů atd.

Náklady na implementaci

Současné náklady se pohybují kolem 50 €/ha. Tato cena je výsledkem uplatnění 75 % dotace z veřejných prostředků.

Tyto náklady lze v následujících smlouvách snížit prostřednictvím bonusů a slev. Cílem je zajistit loajalitu zemědělců, kteří do systému pojištění vstoupí.

Využití dotací

75 % dotace z veřejných prostředků.

Realizace/budování

Je nutná registrace v databázi CIAS ministerstva zemědělství, aby byl vypočten výchozí výnos, který je referenčním údajem pro všechny výpočty.

Pojištění se uzavírá úpravou parametrů smlouvy: doba trvání, % krytí, rozsah pozemku nebo farmy atd.

V případě očekávané nízké produkce musí zemědělec informovat organizaci Agroseguro, která posoudí dopad a uplatní kompenzaci.

Aktivity potřebné na údržbu opatření

Referenční hodnoty se mohou v průběhu času měnit. Lze požádat o přepočet referenčních výnosů, aby se hodnoty upravily směrem nahoru. Referenční ceny, které Agroseguro zveřejňuje v BOE (Úředním státním věstníku), se upravují. A rizikové prémie spojené s jednotlivými zemědělci jsou aktualizovány na základě jejich smluvních vztahů a historie pojistných událostí.

Doporučené znalosti/dovednosti/školení/kurzy/vzdělávání nutné před zahájením realizace opatření

Systém je složitý vzhledem k počtu modulů, krytí a pojistných operací.

Je nezbytné zpřístupnit znalosti a přizpůsobit možnosti každému zemědělskému podniku. K tomuto účelu jsou užitečné případové studie, simulace a pozitivní zkušenosti.

V ideálním případě by zemědělci měli mít možnost definovat vlastní scénáře na základě celkového pochopení systému.

Dopady

Při nulovém výnosu zaručuje pojištění pokrytí až 75 % z referenčního výnosu mínus 10 % přebytku cenou 30 centů za kg (v roce 2014). V této případové studii činil referenční výnos pro 350 stromů 56 kg/strom. Při uvažování 0 kg produkce byl výsledek následující:

350 stromů x 56 kg/strom (referenční výnos) x (75 % pokrytí – 10 % přebytek) x 0,3 €/kg = 3 969 €..

Snižuje nejistotu a udržuje příjem, tlumí špatné roky, co se týče sklizně. Pro zemědělské regiony by mohl být ekonomický a sociální dopad velmi významný, pokud by počet uzavíraných smluv vzrostl.

Jedná se o vyvážený systém pro současnou klimatickou situaci ve Španělsku, ale vývoj klimatických změn a jejich dopady ve střednědobém a dlouhodobém horizontu vyvolávají otázky ohledně udržitelnosti.

V dynamice opakujícího se sucha by vstup více zemědělců do pojistného systému a s masivními nároky ovlivnil jeho udržitelnost.

Inovace

Inovační prvky

Agrární pojištění je úspěšným příkladem španělského zemědělského systému, inovativní metody s dlouhou tradicí, která se neustále vyvíjí a snaží se lépe přizpůsobovat potřebám zemědělců.

Klíčový prvek úspěchu

 • Vysoké výnosy z pozemků.
 • Produktivní regiony.
 • Homogenita zemědělských podniků.
 • Kontinuita při uzavírání smluv.
 • Profesionální zemědělci.
 • Využití vlastní zkušenosti a nespoléhání na názory třetích stran.
 • Nastavení parametrů pojištění podle reality farmy.
 • Configure insurance parameters to the reality of the farm.

Omezení

Fyzická omezení

 • Výpočet výnosů není vždy přesný z hlediska produkce, rámců výsadby, stáří výsadby atd.
 • Ceny pojištění jsou zemědělci vnímány jako drahé.
 • Termíny uzavírání smluv přicházejí před koncem předchozí sklizně, což v některých případech ztěžuje předpověď klimatických dopadů.

Technologická omezení

 • Systémy jsou složité, systému a smluvním podmínkám zemědělci ne vždy rozumí, což mnohé z nich odrazuje.
 • Administrativní a byrokratická stránka je složitá a chyby ve zpracování mohou vést k problémům při žádostech o odškodnění.

Omezení při přijetí

 • Systém odrazuje farmy s nízkými referenčními výnosy nebo malé farmy.
 • Špatné zkušenosti některých zemědělců odrazují ostatní od uzavření pojištění.
 • Přestože se jedná o důležitý nástroj řízení chodu farmy, pojištění uzavírá pouze 1 % zemědělců.

Navrhovaná řešení výše uvedených omezení

 • Agroseguro se snaží přizpůsobit model potřebám zemědělců, ale existují odvětví, jako je pěstování oliv, kde je stále co zlepšovat
 • Úprava referenčních výnosů a lepší znalosti zemědělců jsou základními faktory pro lepší budoucí provádění.

Získané poznatky

Zkušenost farmáře

Dolores a její rodina byli spokojeni, protože ztráta úrody jim byla vykompenzována a zároveň si zachovali příjem. Vzhledem k této zkušenosti se nadále každoročně pojišťují a těší se z lepších výpočtů a bonusů díky kontinuitě uzavírání smluv.

Přímá výpověď farmáře

„Je třeba se řídit vlastními zkušenostmi, ne zkušenostmi jiných“.

Udržitelnost opatření

Ekonomická udržitelnost

Ekonomická udržitelnost zemědělského odvětví v regionech s cykly sucha a proměnlivostí produkce bude záviset na pojištění a na smluvním zajištění nástrojů řízení rizik.
Existuje mnoho výzev, kterým musí systém pojištění čelit, aby se zvýšilo jeho rozšíření v dalších odvětvích a zemědělských podnicích.

Použitelnost opatření na dalších farmách

Podmínky nutné pro zavedení opatření na farmě?

 • Profesionální zemědělci
 • Vysoké průměrné výnosy
 • Ekonomická závislost na zemědělství
 • Rozhodování na základě simulací a scénářů
 • Znalost protokolů měření a hodnocenís
 • Regiony s vysokými průměry (počáteční hodnocení podmínek)
 • Stálost v systému pojištění a smluv

Další podmínky pro zavedení opatření

 • Zaměřeno na profesionální zemědělce s vysokou průměrnou produkcí, jejichž příjem závisí na zemědělství.
 • Mělo by se provádět na základě simulačních cvičení a práce se scénáři.
 • Měření a hodnocení na základě protokolů a historických údajů.
 • Zemědělci s vysokými regionálními průměry, které jsou podmínkou vstupu do systému.
 • Zásadní je výpočet referenčních výnosů. Ty jsou obvykle lépe nastaveny pro zemědělce se zkušenostmi v systému než pro nově vstupující.

Systém je spravován veřejnými subjekty, které jsou závislé na ministerstvu zemědělství. Tento model zemědělského pojištění má silnou vládní podporu. Bylo by nutné zřídit tyto veřejné agentury a vytvořit potřebný rozpočet na vybudování systému. Cílem není odměňovat zisk, ale vytvořit systém, v němž některé regiony kompenzují jiné, přičemž čistý výsledek systému nevytváří deficit.

Závěrečné poznámky

Změna klimatu vyžaduje začlenění zemědělského pojištění jako manažerského nástroje ke snížení rizika v zemědělských podnicích.
Složitost systému a jeho omezení odrazují mnoho zemědělců od uzavření smluv. K vytvoření vyváženějšího systému je třeba provést revizi modelu.
Větší šíření informací a školení by měly zlepšit pronikání do dalších odvětví zemědělství.

Plány do budoucna

Z pohledu Dolores se uzavření pojištění stalo důležitým nástrojem pro řízení chodu farmy, který i nadále využívá.
Z pohledu společnosti Agroseguro: v brzké době se očekávají změny v jejím systému, který se tak ještě více přizpůsobí potřebám zemědělců.

Nevyřešené problémy

Systém uzavírání smluv a referenčního hodnocení plodin mnohé zemědělce odrazuje. Některými zemědělci je pojištění vnímáno jako drahé.
Větší zájem o něj mají profesionální zemědělci s vysokými průměrnými výnosy v produktivních regionech.
Je zapotřebí většího rozšíření informací a školení.

Rady/doporučení

„Aby se systém mohl používat jako součást manažerských nástrojů”.

“Je potřeba o něm získat potřebné informace.“

ES03_04

Privacy Policy

At AGRIWATER we take the protection of your personal data very seriously. Our purpose is to protect the privacy of the data you provide us and to comply with the current regulations on the protection of personal data.

In compliance with the Act 3/2018 of 5 December on the Protection of Personal Data and Guarantee of Digital Rights transposing Regulation (EU) 2016/679, we inform you of the following information about our privacy and data protection policy:

Who the controller of the processing of your data?

The organization responsible of your data is Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky, ID E10133738. This is a non-governmental organization located in Prague, Czech Republic.

Address
Samcova 1177/1
11000
Praha 1

Telephone
+420266710413
+420266710414

Email contact
marketa.sandova@asz.cz

What is the purpose of the treatment?
 • To respond to requests, complaints and incidents transferred through our contact channels incorporated in the website.
 • To understand the behaviour of the navigator within the web in order to detect possible computer attacks on our web.
 • Comply with legal obligations that are directly applicable to us and regulate our activity.
 • To protect and exercise our rights or to respond to complaints of any kind.
 • Submission of newsletters regarding the goods or services that make up the activity of the responsible person or news related to his activity.

 

What is the legal base of the treatment?

The legal basis for the treatment of your data is the consent of the data subject under article 6.1 a) of the Regulation, as well as the legitimate interest of the data controller under article 6.1 f) of the Regulation.

The data we request from you are adequate, relevant and strictly necessary and in no case are you obliged to provide them to us, but their non-communication may affect the purpose of the service or the impossibility of providing it.

For how long do we keep your data?

Your data will be kept for the time required for the proper provision of the service offered, as well as to meet the responsibilities that may arise from it and any other legal requirement.

Which recipients will receive your data?

In the course of processing your data, Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky may share your data with:

On Projects Advising SL, as web management and maintenance service providers.

What are my rights?
 • Right of access: the right to obtain confirmation of whether personal data is being processed, as well as the right of access to such data.
 • Right to rectification of personal data.
 • Right to erasure
 • Right to limitation of processing
 • Right to data portability
 • Right to object: the right to object to data being processed.

The controller retains the right to restrict the rights set forth in Article 23 of the EU Regulation, if such restriction is provided to safeguard, in particular fundamental rights and freedoms and is a necessary and proportionate measure.

Where can I make a complaint?

If any interested party considers that their data are not being treated correctly, they can send their complaints to the following e-mail address; kristyna.strnadova@asz.cz, Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky.

The data subject declares to have acquired all this information.

Cookies Policy

What are cookies?

A cookie is a file that is downloaded and executed on your computer, phone, or mobile device when you access certain web pages. Cookies allow a website, among other things, to store and retrieve information about user’s browsing habits and recognize the user depending on the information they contain and the way they use their computer.

Cookies do not harm your computer and are necessary to facilitate navigation.

What are cookies used for on our website?

Cookies are necessary for our website to work properly. The purpose of our cookies is to improve the user’s browsing experience. They can be used to remember your preferences (language, country, etc.) during navigation and on future visits.

The information collected in the Cookies also allows us to improve the website and adapt it to the individual interests of users, speed up searches, etc.

What types of cookies does our website use?

Analysis Cookies: These, if they are used properly by us or by third parties, allow us to quantify the number of users and thus perform the measurement and statistical analysis regarding the users‘ usage of our service.

Advertising Cookies: These, if they are used properly by us or by third parties, allow us to manage as effectively as possible the supply of advertising space on the website, adapting the content of the advertisement to the content of the service requested or to the use you make of our website.

What we will NOT use cookies for

Our cookies do not store information about your personal identification, address, password, credit or debit card details, etc.

Who uses the information contained in these cookies?

The information stored in the website’s cookies is used exclusively by us, apart from those identified below as „third party cookies“, which are used and managed by external entities to provide us with services to improve our own services and the user’s experience when browsing our website.

Third party cookies are mainly used to obtain statistics and to guarantee the payment operations are carried out.

Can I prevent cookies from being used?

Yes, firstly, you must disable cookies in your browser and, secondly, delete the cookies stored in your browser associated with this website.

You can restrict, block, or delete cookies from this website at any time by modifying your browser settings. This setting is different for each browser. For more details on the configuration of cookies in your browser, please consult your browser’s „Help“ menu.

It is possible that some of the website’s features may no longer work if you disable cookies.

List of cookies that our website uses
Technical and customization cookies

These Cookies are used to identify the user during the session, prevent the user from having to repeat authentication processes on the website, speed up some website processes, remember selections made during the session or on subsequent accesses, remember pages already visited, etc.

COOKIES

PURPOSE

DURATION

MANAGEMENT

User identification

They are used to identify and authenticate the user. They also contain technical data from the user session, such as connection timeout, session identifier, etc.

Session

AGRIWATER

Session identification

They identify the user’s http session. They are common in all web applications to identify requests from a user’s session.

Session

AGRIWATER

Navigation status

They help identify the user’s browsing status (login, first page, first access, scroll status, voting status, etc.).

Session

AGRIWATER

Navigation analysis cookies

These Cookies obtain generic information about users‘ accesses to the website (not the content of the same) to subsequently provide us with information about these accesses for statistical purposes.

COOKIES

PURPOSE

DURATION

MANAGEMENT

Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz, _ga…)

They allow website statistic’s tracking through the Google Analytics tool, which is a service provided by Google to obtain information about user access to websites. Some of the data stored is: number of times a user visits the website, dates of the user’s first and last visit, duration of visits, from which page the user accessed the website, which search engine was used or which link was clicked, from which part of the world the user accessed the website, etc. The information generated by the cookie about your use of the website will be directly transmitted and stored by Google Inc (a company located in United States). The configuration of these cookies is predetermined by the service offered by Google, so we suggest you consult the Google Analytics privacy page, for more information on the cookies it uses and how to disable them (keep in mind that we are not responsible for the content and accuracy of third-party websites).

Persistent

Third Parties

Ochrana osobních údajů

V projektu AGRIWATER bereme ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Naším cílem je chránit soukromí údajů, které nám poskytujete, a dodržovat platné předpisy o ochraně osobních údajů.

V souladu se zákonem č. 3/2018 ze dne 5. prosince 2018 o ochraně osobních údajů a digitálních práv, který transponuje nařízení (EU) 2016/679, vás informujeme o našich zásadách ochrany soukromí a osobních údajů:

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Organizací odpovědnou za vaše osobní údaje je Asociace soukromého zemědělství ČR, IČ: 68402538. ASZ ČR je nevládní organizací se sídlem v Praze, České republice.

Adresa
Samcova 1177/1
11000
Praha 1

Telefon
+420266710413
+420266710414

E-mail
marketa.sandova@asz.cz

Jaký je účel zpracování?
 • Reagovat na žádosti, stížnosti a incidenty předané prostřednictvím našich kontaktních kanálů, které jsou součástí webových stránek.
 • K pochopení chování navigátora na webu za účelem odhalení možných počítačových útoků na náš web.
 • Dodržovat zákonné povinnosti, které se na nás přímo vztahují a které upravují naši činnost.
 • K ochraně a výkonu našich práv nebo k reakci na stížnosti jakéhokoli druhu.

 

Jaký je právní základ pro zpracování?

Právním základem pro zpracování vašich údajů je souhlas subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení a oprávněný zájem správce údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Údaje, které od vás požadujeme, jsou přiměřené, relevantní a nezbytně nutné a v žádném případě nejste povinni nám je poskytnout, ale jejich nesdělení může mít vliv na účel služby nebo nemožnost jejího poskytnutí.

Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

Vaše údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k řádnému poskytování nabízených služeb, jakož i k plnění povinností, které z nich mohou vyplývat, a dalších zákonných požadavků.

Kteří příjemci obdrží Vaše data?

Při zpracování vašich údajů může Asociace soukromého zemědělství ČR sdílet vaše údaje s poskytovatelem služeb správy a údržby webu On Projects Advising SL.

Jaká mám práva?
 • Právo na přístup: právo získat potvrzení o tom, zda jsou osobní údaje zpracovávány, a právo na přístup k těmto údajům.
 • Právo na opravu osobních údajů.
 • Právo na výmaz.
 • Právo na omezení zpracování.
 • Právo na přenositelnost údajů.
 • Právo vznést námitku: právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce si vyhrazuje právo omezit práva uvedená v článku 23 nařízení EU, pokud je takové omezení nezbytné pro ochranu zejména základních práv a svobod a představuje nezbytné a přiměřené opatření.

Kde mohu podat stížnost?

Pokud se některá ze zúčastněných stran domnívá, že s jejími údaji není zacházeno správně, může zaslat stížnost na následující e-mailovou adresu: marketa.sandova@asz.cz, Asociace soukromého zemědělství ČR.

Subjekt údajů prohlašuje, že všechny tyto informace získal.

Zásady používání cookies

Co jsou cookies?

Soubor cookie je soubor, který se stáhne a spustí ve vašem počítači, telefonu nebo mobilním zařízení, když navštívíte určité webové stránky. Cookies umožňují webové stránce mimo jiné ukládat a načítat informace o návycích uživatele při prohlížení stránek a rozpoznat uživatele v závislosti na informacích, které obsahují, a na způsobu, jakým používá svůj počítač.

Cookies nepoškozují váš počítač a jsou nezbytné pro usnadnění navigace.

K čemu se na našich webových stránkách používají cookies?

Soubory cookie jsou nezbytné pro správnou funkci našich webových stránek. Účelem našich cookies je zlepšit uživatelský zážitek z prohlížení. Mohou být použity k zapamatování vašich preferencí (jazyk, země atd.) během navigace a při dalších návštěvách.

Informace shromážděné v souborech cookie nám také umožňují vylepšovat webové stránky a přizpůsobovat je individuálním zájmům uživatelů, zrychlovat vyhledávání atd.

Jaké typy cookies naše webové stránky používají?

Analytické cookies: Tyto soubory, pokud jsou námi nebo třetími stranami správně používány, nám umožňují kvantifikovat počet uživatelů a provádět tak měření a statistické analýzy týkající se používání našich služeb uživateli.

Reklamní cookies: Tyto cookies, pokud jsou námi nebo třetími stranami řádně používány, nám umožňují co nejefektivněji řídit nabídku reklamního prostoru na webových stránkách a přizpůsobit obsah reklamy obsahu požadované služby nebo způsobu používání našich webových stránek.

K čemu soubory cookie NEPOUŽÍVÁME

Naše soubory cookie neukládají informace o vaší osobní identifikaci, adrese, hesle, údajích o kreditní nebo debetní kartě atd.

Kdo používá informace obsažené v cookies?

Informace uložené v souborech cookie těchto webových stránek používáme výhradně my, kromě souborů cookie označených níže jako „soubory cookie třetích stran“. Ty používají a spravují externí subjekty, poskytující služby ke zlepšení našich vlastních služeb a uživatelského zážitku při prohlížení našich webových stránek.

Soubory cookie třetích stran se používají především k získávání statistických údajů a k zajištění provádění platebních operací.

Mohu zabránit používání souborů cookie?

Ano, zaprvé musíte ve svém prohlížeči zakázat soubory cookie a zadruhé vymazat soubory cookie uložené v prohlížeči a související s touto webovou stránkou.

Soubory cookie z této webové stránky můžete kdykoli omezit, zablokovat nebo odstranit úpravou nastavení prohlížeče. Toto nastavení je pro každý prohlížeč jiné. Další podrobnosti o konfiguraci souborů cookie ve vašem prohlížeči naleznete v nabídce „Nápověda“ vašeho prohlížeče.

Je možné, že pokud soubory cookie zakážete, některé funkce webových stránek nebudou fungovat.

Seznam cookies, které naše webové stránky používají
Technické cookies a cookies pro uzpůsobení potřeb

Tyto cookies se používají k identifikaci uživatele během relace, k tomu, aby uživatel nemusel opakovat procesy ověřování na webových stránkách. Dále k urychlení některých procesů na webových stránkách, k zapamatování již navštívených stránek nebo zapamatování voleb provedených během relace či při dalších přístupech atd.

COOKIES

ÚČEL

DOBA TRVÁNÍ

MANAGEMENT

Identifikace uživatele

Slouží k identifikaci a ověření uživatele. Obsahují také technické údaje z relace uživatele, jako je časový limit připojení, identifikátor relace atd.

Relace

AGRIWATER

Identifikace relace

Identifikují relaci http uživatele. Jsou běžné ve všech webových aplikacích a slouží k identifikaci požadavků z relace uživatele.

Relace

AGRIWATER

Navigační status

Pomáhají identifikovat stav procházení uživatele (přihlášení, první stránka, první přístup, stav procházení, stav hlasování atd.).

Relace

AGRIWATER

Cookies pro analýzu navigace

Tyto soubory cookie získávají obecné informace o přístupech uživatelů na webové stránky (nikoli o jejich obsahu), aby nám následně poskytly informace o těchto přístupech pro statistické účely.

COOKIES

ÚČEL

DOBA TRVÁNÍ

MANAGEMENT

Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz, _ga…)

Umožňují sledování statistik webových stránek prostřednictvím nástroje Google Analytics, což je služba poskytovaná společností Google k získávání informací o přístupu uživatelů na webové stránky. Některé z ukládaných údajů jsou: počet návštěv uživatele na webových stránkách, data první a poslední návštěvy uživatele, doba trvání návštěv, ze které stránky uživatel na webové stránky vstoupil, který vyhledávač použil nebo na který odkaz kliknul, z které části světa na webové stránky vstoupil atd. Informace vygenerované souborem cookie o používání webové stránky budou přímo předány a uloženy společností Google Inc. (společnost se sídlem ve Spojených státech amerických). Konfigurace těchto souborů cookie je předurčena službou nabízenou společností Google, proto doporučujeme, abyste se seznámili se stránkou o ochraně osobních údajů služby Google Analytics na adrese, kde naleznete další informace o souborech cookie, které používá, a o tom, jak je zakázat (mějte na paměti, že nejsme zodpovědní za obsah a správnost webových stránek třetích stran).

Trvalé

Třetí strany